Tranh cãi việc nhiệt điện than xả bụi mịn xa hàng chục km

Giới khoa học cáo buộc nhiệt điện than gây ra ô nhiễm bụi mịn tại Hà Nội. Các nhà máy nhiệt điện tuyên bố điều ngược lại.

<div> <p>&quot;Ước t&iacute;nh khoảng 20% lượng PM2.5 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; H&agrave; Nội l&agrave; từ c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện lớn v&agrave; c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp quanh H&agrave; Nội&quot;, Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam v&agrave; Viện Ph&acirc;n t&iacute;ch Hệ thống Ứng dụng Quốc tế kết luận trong <em>Dự b&aacute;o chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở H&agrave; Nội v&agrave; khu vực ph&iacute;a Bắc</em>, th&aacute;ng 10/2018.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="Nhà máy nhiệt điện than Thái Bình. Ảnh: Gia Chính." src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/05/image2-jpeg-1576887589-6844-1576887838.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than Th&aacute;i B&igrave;nh. Ảnh: <em>Gia Ch&iacute;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Khu vực ph&iacute;a Bắc c&oacute; 20 nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện, trong đ&oacute; nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Na Dương (Lạng Sơn) c&oacute; c&ocirc;ng suất nhỏ nhất 110 MW, nh&agrave; m&aacute;y lớn nhất l&agrave; 2280 MW ở M&ocirc;ng Dương (Quảng Ninh). C&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện c&oacute; c&ocirc;ng suất lớn tập trung chủ yếu ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng (Hải Ph&ograve;ng v&agrave; Quảng Ninh).</p> <p>&Ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh S&iacute;nh, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo Xanh (GreenID) ước t&iacute;nh một nh&agrave; m&aacute;y với hai tổ m&aacute;y 1200 MW sử dụng sau hệ thống lọc bụi tĩnh điện hiện đại nhất với hiệu suất 99,75% th&igrave; 0,25% c&ograve;n lại vẫn tương đương với 8 tấn bụi thải ra m&ocirc;i trường, trong đ&oacute; lượng bụi PM 2.5 khoảng hơn 2,3 tấn.</p> <p>&quot;Giả sử kh&ocirc;ng kh&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n trong sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; hạt bụi n&agrave;o, th&igrave; lượng bụi 2,3 tấn sẽ l&agrave;m &ocirc; nhiễm trong b&aacute;n k&iacute;nh khoảng 65 km, chiều cao khoảng 200 m. Như vậy tưởng rằng lọc 99,75% bụi l&agrave; đ&atilde; hết, thực tế vẫn c&oacute; một lượng lớn bụi PM 2.5 bay ra ngo&agrave;i&quot;, &ocirc;ng S&iacute;nh ph&acirc;n t&iacute;ch. &Ocirc;ng cho rằng c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than hoạt động d&ugrave; đảm bảo quy chuẩn Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy cơ g&acirc;y &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;. &quot;Trong một v&ugrave;ng, ngo&agrave;i nhiệt điện than c&ograve;n c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xi măng, h&oacute;a dầu kh&aacute;c cũng xả kh&iacute; thải. Một nh&agrave; m&aacute;y xả thải theo đ&uacute;ng quy chuẩn c&oacute; thể đảm bảo nhưng nhiều nh&agrave; m&aacute;y th&igrave; sẽ vượt qu&aacute; khả năng chịu đựng m&ocirc;i trường&quot;.</p> <p>Theo &ocirc;ng S&iacute;nh, &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; ở H&agrave; Nội trong những ng&agrave;y nghi&ecirc;m trọng nhất c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp ph&iacute;a đ&ocirc;ng (Hải Ph&ograve;ng, Quảng Ninh) trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y điện chạy than. Vị chuy&ecirc;n gia cũng nhận định, &ocirc; nhiễm bụi mịn l&agrave; vấn đề kh&ocirc;ng bi&ecirc;n giới, bởi khả năng lan truyền xa của n&oacute;.</p> <p><strong>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than lại c&oacute; bằng chứng để chứng minh điều ngược lại.</strong> &quot;Sau khi qua ống kh&oacute;i cao 215 m ra ngo&agrave;i, hệ thống quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; lu&ocirc;n cho thấy, kh&iacute; thải của nh&agrave; m&aacute;y kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng ngo&agrave;i b&aacute;n k&iacute;nh 10 km t&iacute;nh từ ch&acirc;n ống kh&oacute;i&quot;, &ocirc;ng T&ocirc; Văn Tiệp, ph&oacute; ph&ograve;ng kỹ thuật c&ocirc;ng ty nhiệt điện Th&aacute;i B&igrave;nh n&oacute;i về ảnh hưởng của kh&oacute;i nhiệt điện than tới kh&ocirc;ng kh&iacute; H&agrave; Nội.</p> <p>Nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Th&aacute;i B&igrave;nh với hai tổ m&aacute;y c&ocirc;ng suất 300 MW d&agrave;nh khoảng 70 triệu USD cho hệ thống xử l&yacute; kh&iacute; thải. Hệ thống gồm bộ lọc bụi tĩnh điện ESP, c&oacute; hiệu suất lọc bỏ bụi than 99,98% v&agrave; bộ FGD, đạt hiệu suất khử 98,9% kh&iacute; lưu huỳnh. Nồng độ bụi sau xử l&yacute; chỉ khoảng 20 mg/Nm3, bằng 1/10 giới hạn cho ph&eacute;p của QCVN. Tương tự nồng độ SOx khi ra ngo&agrave;i l&agrave; 170 mg/Nm3, bằng 1/3 mức cho ph&eacute;p.</p> <p>C&aacute;c chỉ số quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; của nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Th&aacute;i B&igrave;nh được tự động gửi về sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; hiển thị tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh điện tử trước cổng nh&agrave; m&aacute;y để c&ocirc;ng khai với cư d&acirc;n địa phương.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="Lượng nhiệt điện than sản xuất." src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/11/dien-8518-1576778324.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Lượng nhiệt điện than sản xuất theo từng giai đoạn. Đồ hoạ: <em>Tiến Th&agrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;ch đ&oacute; hơn 200 km về hướng nam, nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Nghi Sơn sở hữu những c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; kh&iacute; thải tương tự, với mức đầu tư khoảng hơn 1,2 tỷ USD. H&igrave;nh ảnh những xe tải chở tro xỉ bụi bay m&ugrave; mịt ra đổ tại c&aacute;c b&atilde;i tập kết kh&ocirc;ng tồn tại. To&agrave;n bộ tro xỉ được trộn với nước, theo hệ thống bơm &aacute;p lực v&agrave; đường ống kh&eacute;p k&iacute;n xuống thẳng b&atilde;i tập kết. Tro xỉ được duy tr&igrave; lu&ocirc;n nằm dưới mặt nước trong thời gian đợi đơn vị thu mua về l&agrave;m gạch kh&ocirc;ng nung.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Minh, trưởng ph&ograve;ng An to&agrave;n m&ocirc;i trường khẳng định, &quot;với hệ thống xử l&yacute; kh&iacute; thải của nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Nghi Sơn, b&aacute;n k&iacute;nh ảnh hưởng tới m&ocirc;i trường l&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 km&quot;.</p> <p>Trong khi c&aacute;c nh&agrave; hoạt động m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; kinh tế vẫn chưa t&igrave;m được tiếng n&oacute;i đồng thuận về ph&aacute;t triển nhiệt điện than, cuộc khủng hoảng năng lượng ở Việt Nam đang ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n r&otilde; rệt.</p> <p>&quot;Năm 2023, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 12 tỷ Kwh điện&quot;, b&aacute;o c&aacute;o của Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Trần Tuấn Anh gửi c&aacute;c đại biểu Quốc hội trước phi&ecirc;n chất vấn ng&agrave;y 6/11, n&ecirc;u. Trong bối cảnh khai th&aacute;c thủy điện kh&oacute; khăn, ng&agrave;nh điện Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn v&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than. Cơ cấu hệ thống điện quốc gia cho thấy, tỷ trọng của nhiệt điện than đ&atilde; tăng từ 17% năm 2012 l&ecirc;n 35% năm 2015. Quy hoạch điện VII điều chỉnh của Ch&iacute;nh phủ đến năm 2030 x&aacute;c định hơn 50% điện ti&ecirc;u thụ của Việt Nam sẽ đến từ nhiệt điện than.</p> <p>Nhiệt điện than vẫn l&agrave; nguồn cung cấp điện quan trọng khắp thế giới. Trung Quốc, nước c&oacute; mức ph&aacute;t thải CO2 cao nhất thế giới, gần đ&acirc;y được nhắc đến với nỗ lực đ&oacute;ng cửa nhiều nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than. năm 2017 nhiệt điện than vẫn chiếm 67% tổng sản lượng điện Trung Quốc. Con số n&agrave;y ở Australia, Đức v&agrave; Mỹ lần lượt l&agrave; 61%, 37% v&agrave; 30%.</p> <figure class="item_slide_show clearfix"> <div> <div><img alt="Video gắn bài nhiệt điện than (bản chuẩn)" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/14/video-gan-bai-nhiet-dien-than-ban-chuan-1576834179_500x300.jpg" /> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <div> <div> <div> <video active-mode="720" ads="" adsconfig="{&quot;adlist&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;preroll&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;https:\/\/pubads.g.doubleclick.net\/gampad\/live\/ads?sz=640x360|400x300|480x70|640x480|320x180&amp;iu=\/27973503\/video.vnexpress.net\/Thoisu&amp;impl=s&amp;gdfp_req=1&amp;env=vp&amp;output=vast&amp;unviewed_position_start=1&amp;url=[referrer_url]&amp;description_url=[description_url]&amp;correlator=[timestamp]&quot;,&quot;skipOffset&quot;:&quot;00:00:06&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:00:30&quot;},{&quot;type&quot;:&quot;overlay&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;&quot;,&quot;script&quot;:&quot;%3Cdiv%20id%3D%22div-gpt-ad-overlay%22%3E%3Cdiv%20style%3D%22height%3A70px%3Bwidth%3A480px%3B%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cscript%3Evar%20gR%3D!0%2CsR%3D%22div-overlay-0%22%2BMath.round(1E6*Math.random())%2CeL%3Ddocument.getElementById(%22div-gpt-ad-overlay%22)%3Bif(eL)%7BeL.firstChild.id%3DsR%3Bif(!window.googletag%7C%7C!googletag.apiReady)%7BgR%3D!1%3Bvar%20googletag%3Dwindow.googletag%7C%7C%7Bcmd%3A%5B%5D%7D%2Csb%3Ddocument.getElementsByTagName(%22script%22)%5B0%5D%2Csa%3Ddocument.createElement(%22script%22)%3Bsa.setAttribute(%22type%22%2C%22text%2Fjavascript%22)%3Bsa.setAttribute(%22src%22%2C%22https%3A%2F%2Fwww.googletagservices.com%2Ftag%2Fjs%2Fgpt.js%22)%3Bsa.setAttribute(%22async%22%2C%22true%22)%3Bsb.parentNode.appendChild(sa)%7Dtry%7Bgoogletag.cmd.push(function()%7Bvar%20a%3Dgoogletag.defineSlot(%22%2F27973503%2Fvnexpreess.net%2FDesktop%2Foverlay%2Foverlay.standard%22%2C%5B%22fluid%22%2C%5B1%2C1%5D%2C%5B480%2C70%5D%5D%2CsR)%3Ba%26%26(a.addService(googletag.pubads())%2CgR%3Fgoogletag.pubads().refresh(%5Ba%5D)%3A(googletag.pubads().enableSingleRequest()%2Cgoogletag.enableServices()%2Cgoogletag.pubads().refresh(%5Ba%5D)))%7D)%7Dcatch(a)%7B%7D%7D%3B%3C%2Fscript%3E&quot;,&quot;size&quot;:&quot;480x70&quot;,&quot;offset&quot;:&quot;30%&quot;,&quot;skipOffset&quot;:&quot;00:00:01&quot;,&quot;duration&quot;:&quot;00:00:15&quot;}]}" controls="" data-ex="st=1&amp;bs=0&amp;pt=1" data-mode="240|360|480|720" data-subtitle="0" id="media-video-278609" max-mode="720" playsinline="" preload="auto" src="https://d1.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2019/12/20/video-gan-bai-nhiet-dien-than-ban-chuan-1576834179/vne/master.m3u8" style="width: 100%; height: 100%;" type="application/x-mpegURL" webkit-playsinline="">&nbsp;</video> </div> </div> </div> <div>Video gắn b&agrave;i nhiệt điện than (bản chuẩn)</div> </div> </div> </div> <figcaption class="desc_cation"> <div> <p>Nhiệt điện than Th&aacute;i B&igrave;nh xử l&yacute; kh&iacute; thải như thế n&agrave;o?</p> </div> </figcaption> </figure> <p>Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, Trần Đ&igrave;nh Thi&ecirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch tại diễn đ&agrave;n &quot;Năng lượng hiện tại v&agrave; tương lai&quot;, th&aacute;ng 5/2017, dư luận đang lo ngại về nhiệt điện than nhưng với bối cảnh nền kinh tế hiện nay, ph&aacute;t triển nhiệt điện than l&agrave; bắt buộc. &quot;Ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải điện than c&oacute; l&agrave;m hay kh&ocirc;ng m&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ n&agrave;o cần ứng dụng?&quot;.</p> <p>Đồng t&igrave;nh với quan điểm tr&ecirc;n, Chủ tịch mạng lưới kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch Việt Nam, Ho&agrave;ng Dương T&ugrave;ng cho rằng, &quot;Ph&aacute;t triển kinh tế trước, cải thiện m&ocirc;i trường sau l&agrave; tư duy lạc hậu. Ng&agrave;y nay, c&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng nghệ hiện đại, cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta song song thực hiện cả hai mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n&quot;.</p> <p>Chiều 19/12, trong cuộc họp b&agrave;n thảo c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp b&aacute;ch cải thiện chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute;,&nbsp;Bộ trưởng T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Trần Hồng H&agrave; nhận định về c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than: &quot;T&ocirc;i chưa nhận định &ocirc; nhiễm ở H&agrave; Nội c&oacute; li&ecirc;n quan đến nguồn n&agrave;y, c&ograve;n việc nhận định &ocirc; nhiễm ở H&agrave; Nội l&agrave; từ Quảng Ninh chưa c&oacute; cơ sở. Nếu n&oacute;i về kh&ocirc;ng kh&iacute; chung cả nước th&igrave; đương nhi&ecirc;n nguồn sử dụng nguy&ecirc;n liệu h&oacute;a thạch l&agrave; ph&aacute;t thải ra kh&iacute; nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; bụi mịn&quot;. Bộ trưởng cho biết th&ecirc;m, hiện nay tất cả điện than đều c&oacute; y&ecirc;u cầu xử l&yacute; đạt quy chuẩn kh&iacute; thải, &quot;điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n nằm trong khả năng của c&ocirc;ng nghệ&quot;.</p> <p>Kết quả quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; đạt quy chuẩn của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than, tuy vậy, chưa xoa dịu được bất an của c&aacute;c nh&agrave; hoạt động m&ocirc;i trường. &quot;Để cứu bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; thủ đ&ocirc;, một trong những việc cần l&agrave;m đầu ti&ecirc;n l&agrave; giảm thiểu tiến tới đ&oacute;ng cửa c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện&quot;, &ocirc;ng Trần Đ&igrave;nh S&iacute;nh khuyến c&aacute;o. &Ocirc;ng mong thời gian tới, nh&agrave; nước c&oacute; thể đứng ra tổ chức một hội nghị ch&iacute;nh thức để c&aacute;c nh&agrave; hoạt động m&ocirc;i trường, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia năng lượng v&agrave; kinh tế thẳng thắn giải quyết những bất đồng quan điểm xung quanh kh&iacute; thải của nhiệt điện than.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top