Ô nhiễm không khí mức nguy hại, trẻ em có được nghỉ học?

Chuyên gia cho rằng cũng như khi thời tiết quá giá lạnh, trẻ em cần được nghỉ học khi các chỉ số ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại.

<div> <p>Chị Phan Thị Xu&acirc;n Hương (32 tuổi) đang băn khoăn về việc c&oacute; n&ecirc;n sinh th&ecirc;m con thứ hai v&igrave; lo lắng&nbsp;con kh&ocirc;ng được lớn l&ecirc;n trong một m&ocirc;i trường an to&agrave;n. Chị Hương đ&ugrave;a rằng đứa trẻ kh&ocirc;ng được lựa chọn sinh ra ở đ&acirc;u, nhưng bố mẹ th&igrave; c&oacute; thể, v&agrave; chị muốn lựa chọn tốt nhất cho con chị.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i c&oacute; một b&eacute; hiện&nbsp;đang học Tiểu học An B&igrave;nh (quận 2), may l&agrave; trường c&oacute; m&aacute;y quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; cập nhật theo thời gian thực tr&ecirc;n <em>AirVisual</em> n&ecirc;n t&ocirc;i c&oacute; thể biết m&ocirc;i trường b&eacute; đang học &ocirc; nhiễm ở mức n&agrave;o để ứng ph&oacute;. Nhưng nếu c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch cho c&aacute;c con nghỉ học v&agrave;o những ng&agrave;y &ocirc; nhiễm th&igrave; m&igrave;nh sẽ đỡ lo hơn nhiều&rdquo;, chị Hương khuyến nghị.</p> <p>Trước t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm b&aacute;o động, Cục Quản l&yacute; M&ocirc;i trường Y tế (Bộ Y tế) đ&atilde;&nbsp;khuyến c&aacute;o người d&acirc;n n&ecirc;n hạn chế ra ngo&agrave;i, <span>vận động tập thể dục, lao động ngo&agrave;i trời khi chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở mức xấu.&nbsp;</span><span>Tổng cục m&ocirc;i trường cũng cảnh b&aacute;o&nbsp;chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; tại H&agrave; Nội đang c&oacute; xu hướng xấu đi cho tới tận ng&agrave;y 18/12. Nhưng cảnh b&aacute;o vẫn l&agrave; chưa đủ khi người lớn vẫn phải đi l&agrave;m v&agrave; trẻ con vẫn phải đến trường.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Học sinh nghỉ học v&igrave; &ocirc; nhiễm</strong></h3> <p>Chị Hương dẫn chứng hồi th&aacute;ng 1, nhiều trường học từ mẫu gi&aacute;o tới trung học phổ th&ocirc;ng tại Bangkok (Th&aacute;i Lan) đ&atilde; được nghỉ học khi chỉ số bụi mịn PM 2.5 l&ecirc;n tới 90 &micro;g/m3, gấp 9 lần nồng độ ti&ecirc;u chuẩn của WHO. Tương tự, th&aacute;ng 11, tất cả trường học tại thủ đ&ocirc; New Delhi (Ấn Độ) cũng được nghỉ học khi chỉ số &ocirc; nhiễm ở mức nguy hại, nhiều nơi AQI chạm mốc 500.</p> <p>&ldquo;C&aacute;c con kh&ocirc;ng nhất thiết phải nghỉ học nhưng ng&agrave;nh gi&aacute;o dục c&oacute; thể ban h&agrave;nh quy định y&ecirc;u cầu nh&agrave; trường kh&ocirc;ng để c&aacute;c con vui chơi ngo&agrave;i trời khi AQI ở ngưỡng cao&rdquo;, chị Hương đề xuất.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="O nhiem khong khi muc nguy hai, tre em co duoc nghi hoc? hinh anh 1 Saigononhiem_19.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/02/saigononhiem_19.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>TP.HCM ch&igrave;m trong &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; nhiều ng&agrave;y qua. <em>Ảnh: Danh Phạm.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>TS Trần Ngọc Đăng, chuy&ecirc;n gia y tế c&ocirc;ng cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, khẳng định hai nh&oacute;m chịu tổn hại nhiều nhất bởi &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave; phụ nữ mang thai v&agrave; trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Bụi mịn trong kh&ocirc;ng kh&iacute; sẽ l&agrave;m cho chức năng phổi của nh&oacute;m n&agrave;y nhanh ch&oacute;ng suy giảm, g&acirc;y nhiều nguy cơ cho sức khỏe về l&acirc;u&nbsp;d&agrave;i.</p> <p>Cụ thể, về t&aacute;c động cấp t&iacute;nh c&oacute; thể g&acirc;y biểu hiện tức thời như chảy nước mắt, kh&oacute; thở, vi&ecirc;m mũi... Về t&aacute;c động m&atilde;n t&iacute;nh, khi bụi thấm qua v&ograve;ng phế nang, b&aacute;m v&agrave;o th&agrave;nh mạch m&aacute;u sẽ tạo n&ecirc;n mảng xơ vữa g&acirc;y tắc nghẽn dẫn đến nhồi m&aacute;u cơ tim. Thậm ch&iacute;, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đ&atilde; xếp hạng những chất &ocirc; nhiễm trong kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; khả năng g&acirc;y ung thư thuộc nh&oacute;m 1.</p> <h3>Ban bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp do &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;</h3> <p>Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; giải ph&aacute;p được nhiều quốc gia lựa chọn khi phải đối mặt với &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; đỉnh điểm.&nbsp;Th&aacute;ng 11/2019, Cơ quan Kiểm so&aacute;t v&agrave; ph&ograve;ng ngừa &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường Ấn Độ (EPCA) đ&atilde; ban bố t&igrave;nh trạng y tế khẩn cấp tại thủ đ&ocirc; New Delhi v&agrave; khu vực l&acirc;n cận trong bối cảnh chỉ số &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; nguy hại. Chỉ số AQI nhiều thời điểm ở mức 400, gấp 8 lần chỉ&nbsp;số an to&agrave;n l&agrave; 50 đơn vị.</p> <p>Với lệnh n&agrave;y, tất cả c&aacute;c trường học ở Nam Delhi phải đ&oacute;ng cửa v&agrave; mọi hoạt động x&acirc;y dựng tại thủ đ&ocirc; tạm dừng trong 5 ng&agrave;y. EPCA cũng cấm đốt ph&aacute;o trong suốt m&ugrave;a đ&ocirc;ng, tức l&agrave; đến cuối th&aacute;ng 2/2020.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="O nhiem khong khi muc nguy hai, tre em co duoc nghi hoc? hinh anh 2 2017-01-23t105632z_1489304952_lr1ed1n0udxjv_rtrmadp_3_france-pollution-paris.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/20/2017-01-23t105632z_1489304952_lr1ed1n0udxjv_rtrmadp_3_france-pollution-paris.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Th&aacute;p Eiffel, biểu tượng của Paris, mờ ảo khi kh&ocirc;ng kh&iacute; ở ngưỡng nguy hại năm 2017. <em>Ảnh: Reuters/</em><span><em>Philippe Wojazer.</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Trước đ&oacute;, th&aacute;ng 1/2017, hiện tượng r&eacute;t đậm, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; kết hợp với kh&oacute;i từ việc người d&acirc;n đốt than v&agrave; củi để sưởi ấm khiến nhiều khu vực ch&acirc;u &Acirc;u ch&igrave;m trong &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; đ&aacute;ng b&aacute;o động. H&agrave;ng loạt quốc gia ch&acirc;u &Acirc;u (EU) đ&atilde; phải &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p khẩn cấp đối ph&oacute; với t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; nghi&ecirc;m trọng.</span></p> <p>Năm 2017, EU đ&atilde; c&ocirc;ng bố giới hạn cho ph&eacute;p của từng chất g&acirc;y &ocirc; nhiễm, 16 trong tổng số 28 nước th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; ghi nhận &iacute;t nhất một trường hợp mỗi nước&nbsp;c&oacute; mức độ NO2, một loại kh&iacute; độc trong ph&aacute;t thải xe &ocirc;t&ocirc;, cao hơn mức b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm cho ph&eacute;p. Một số nh&agrave; ga tại London ghi nhận c&oacute; hơn 50 &micro;g NO2/m3 kh&ocirc;ng kh&iacute;, gấp 5 lần quy chuẩn EU l&agrave;&nbsp;10 &micro;g/m3.</p> <p>Cơ quan chức năng Anh, Ph&aacute;p v&agrave; Bỉ cảnh b&aacute;o người gi&agrave; v&agrave; trẻ em tr&aacute;nh c&aacute;c hoạt động thể chất ngo&agrave;i trời, đặc biệt đối với những người đang gặp phải c&aacute;c vấn đề về h&ocirc; hấp.</p> <p>Giới chức thủ đ&ocirc; Paris (Ph&aacute;p) ra lệnh cấm c&aacute;c phương tiện c&oacute; nguy cơ g&acirc;y &ocirc; nhiễm cao lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường một thời gian v&agrave; giảm gi&aacute; v&eacute; c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng nhằm khuyến k&iacute;ch người d&acirc;n sử dụng. Nhiều khu vực tại Ph&aacute;p cũng quy định giảm tốc độ l&aacute;i xe tr&ecirc;n đường trong điều kiện thời tiết xấu.</p> <p>Tại London (Anh), t&igrave;nh trạng sương m&ugrave; d&agrave;y đặc đ&atilde; buộc s&acirc;n bay Heathrow phải ho&atilde;n khoảng 100 chuyến bay trong hai ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp.&nbsp;Thủ đ&ocirc; Madrid (T&acirc;y Ban Nha) lần đầu ti&ecirc;n phải &aacute;p đặt biện ph&aacute;p cấm lu&acirc;n phi&ecirc;n &ocirc;t&ocirc; c&aacute; nh&acirc;n theo biển số chẵn-lẻ.</p> <h3><strong>Việt Nam thiếu quy chuẩn về &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;</strong></h3> <p>Chia sẻ về kiến nghị cho học sinh nghỉ học khi kh&ocirc;ng kh&iacute; ở mức nguy hại, Cục trưởng Cục Bảo vệ v&agrave; Chăm s&oacute;c trẻ em Đặng Hoa Nam ủng hộ chủ trương n&agrave;y. &Ocirc;ng lấy v&iacute; dụ khi thời tiết qu&aacute; lạnh th&igrave; học sinh từng cấp sẽ được nghỉ học để bảo vệ sức khỏe v&agrave; sự an to&agrave;n cho c&aacute;c em.&nbsp;Tương tự, đương nhi&ecirc;n phải cho học sinh nghỉ học trong thi&ecirc;n tai mưa b&atilde;o hoặc &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; vượt ngưỡng an to&agrave;n, ảnh hưởng ti&ecirc;u cực&nbsp;đến trẻ v&igrave; c&aacute;c em rất nhạy cảm về mặt thời tiết.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Nam&nbsp;chỉ ra một kh&oacute; khăn khi thực hiện&nbsp;&yacute; tưởng n&agrave;y l&agrave; Việt Nam đang thiếu một hệ quy chuẩn chung về &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;. &ldquo;Nếu thời tiết lạnh c&oacute; thể dựa v&agrave;o số liệu khoa học từ Đ&agrave;i Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, vậy &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; lấy căn cứ khoa học n&agrave;o l&agrave;m chuẩn mực để đ&aacute;nh gi&aacute; vượt ngưỡng an to&agrave;n?&rdquo;, &ocirc;ng Nam đặt c&acirc;u hỏi.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="O nhiem khong khi muc nguy hai, tre em co duoc nghi hoc? hinh anh 3 sgmu_zing16.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/13/sgmu_zing16.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hệ thống quan trắc chưa thống nhất g&acirc;y kh&oacute; cho ban h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch. <em>Ảnh: Danh Phạm.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tr&ecirc;n thực tế, hiện chỉ c&oacute; Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường TP H&agrave; Nội c&oacute; 9 trạm quan trắc tự động, cập nhật số liệu trực tuyến theo thời gian thực để th&ocirc;ng tin đến người d&acirc;n. C&aacute;c tỉnh kh&aacute;c hoặc vẫn sử dụng trạm quan trắc thủ c&ocirc;ng hoặc chưa c&oacute; trạm quan trắc, như vậy kh&ocirc;ng thể ban h&agrave;nh một ch&iacute;nh s&aacute;ch to&agrave;n diện để bảo vệ c&aacute;c em.</p> <p>&ldquo;L&agrave; người l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em, t&ocirc;i rất lo ngại bởi chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; sẽ gi&aacute;n tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nh&acirc;n lực trong tương lai&rdquo;, &ocirc;ng Nam nhận định.</p> <p>&Ocirc;ng Nam đề xuất&nbsp;<span>Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Bộ Khoa học&nbsp;C&ocirc;ng nghệ v&agrave;&nbsp;Bộ Y tế n&ecirc;n phối hợp để tạo ra một quy chuẩn về c&aacute;c mức độ &ocirc; nhiễm v&agrave; t&aacute;c hại của ch&uacute;ng với từng nh&oacute;m người, đặc biệt l&agrave; trẻ em. Đối với c&aacute;c th&agrave;nh phố&nbsp;chưa c&oacute; hệ thống quan trắc c&oacute; thể sử dụng tạm hệ thống quốc tế sẵn c&oacute;.</span></p> <p><span>Từ cơ sở đ&oacute;,&nbsp;</span><span>Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo sẽ ban h&agrave;nh quy chế về việc trẻ n&ecirc;n nghỉ khi &ocirc; nhiễm ở mức n&agrave;o hoặc kh&ocirc;ng tham gia c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i trời (tập thể dục, vui chơi, d&atilde; ngoại...) trong điều kiện kh&ocirc;ng kh&iacute; ra sao. Thậm ch&iacute; l&agrave; quy định về m&aacute;y lọc kh&ocirc;ng kh&iacute; tại c&aacute;c nh&agrave; trường.&nbsp;</span></p> <div> <h3>L&agrave;m việc ở nh&agrave;&nbsp;khi kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm&nbsp;</h3> <p>Để ứng ph&oacute; với t&igrave;nh h&igrave;nh &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; tại TP.HCM, chị Ho&agrave;ng Thị Minh Hồng, Gi&aacute;m đốc doanh nghiệp x&atilde; hội Change, cho biết cơ quan chị đ&atilde; c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại nh&agrave; trong những ng&agrave;y chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở mức đỏ v&agrave; t&iacute;m, tức chỉ số AQI tr&ecirc;n 150 đơn vị. Kh&ocirc;ng chỉ thế, đơn vị n&agrave;y c&ograve;n ph&aacute;t động chiến dịch k&ecirc;u gọi c&aacute;c cơ quan, tổ chức kh&aacute;c &aacute;p dụng quy định n&agrave;y. &nbsp;</p> <p>&ldquo;Thứ nhất để m&igrave;nh khỏi phải h&iacute;t thở kh&ocirc;ng kh&iacute; xấu, hai l&agrave; cũng kh&ocirc;ng đ&oacute;ng g&oacute;p th&ecirc;m kh&iacute; thải từ xe của m&igrave;nh khiến m&ocirc;i trường &ocirc; nhiễm hơn&rdquo;, chị Hồng l&yacute; giải nguy&ecirc;n nh&acirc;n của quy định lạ n&agrave;y.</p> </div> </div> <p><a href="https://news.zing.vn/o-nhiem-khong-khi-muc-nguy-hai-tre-em-co-duoc-nghi-hoc-post1025126.html"><em>Theo zing.vn</em></a></p>

Theo news.zing.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top