Im lặng trước ô nhiễm không khí, Hà Nội đang thờ ơ?

Tôi chưa nhìn thấy vai trò quản lý của các sở, ngành của Hà Nội trong những ngày không khí ô nhiễm, GS.TS Hoàng Xuân Cơ chia sẻ với Zing.vn.

<div> <p style="text-align: justify;">Sau nhiều ng&agrave;y chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; được cải thiện do ảnh hưởng bởi kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh, <span>H&agrave; Nội</span> bước v&agrave;o&nbsp;đợt &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; mới khi người d&acirc;n c&oacute; thể nh&igrave;n thấy r&otilde; bằng mắt thường. Trong c&aacute;c ng&agrave;y 12-15/12, th&agrave;nh phố bị bủa v&acirc;y trong bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; đặc qu&aacute;nh v&agrave; mịt m&ugrave;, kh&ocirc;ng thể ph&acirc;n biệt được lớp m&agrave;ng đ&oacute; l&agrave; sương hay&nbsp;bụi.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch để người d&acirc;n thấy r&otilde; nhất chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; đang h&iacute;t thở l&agrave; theo d&otilde;i chỉ số AQI tr&ecirc;n c&aacute;c ứng dụng&nbsp;đo chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; h&agrave;ng ng&agrave;y. Tại đ&acirc;y,&nbsp;chỉ số tại&nbsp;c&aacute;c trạm quan trắc ở H&agrave; Nội&nbsp;đồng loạt chuyển đỏ, cảnh b&aacute;o chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở&nbsp;ngưỡng&nbsp;ảnh hưởng tới sức khỏe.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;C&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; từ Trung ương đến địa phương đều l&agrave;m rất tốt vai tr&ograve; nhận định về t&igrave;nh trạng n&agrave;y, nhưng chưa một đơn vị n&agrave;o l&ecirc;n tiếng về nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; tiến h&agrave;nh c&aacute;c biện ph&aacute;p để giảm thiểu n&oacute;&rdquo;, GS.TS Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Cơ, nguy&ecirc;n&nbsp;<span>Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu quan trắc v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh h&oacute;a m&ocirc;i trường,</span> n&oacute;i với <em>Zing.vn</em>.</p> <h3 style="text-align: justify;">Im lặng</h3> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; về t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; trong những ng&agrave;y qua, GS.TS Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Cơ cho rằng<span>&nbsp;H&agrave; Nội&nbsp;đang&nbsp;bước v&agrave;o đợt &ocirc; nhiễm ở mức nghi&ecirc;m trọng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; một đơn vị n&agrave;o của th&agrave;nh phố đứng ra cảnh b&aacute;o, nh&igrave;n thẳng v&agrave;o thực trạng n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Khi &ocirc; nhiễm l&ecirc;n đỉnh điểm, c&aacute;c cảnh b&aacute;o đ&atilde; được đưa đến người d&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c số liệu. Nhưng điều quan trọng hiện nay l&agrave; l&agrave;m sao cảnh b&aacute;o được đến c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; về thực trạng n&agrave;y để họ khẩn trương v&agrave;o cuộc&rdquo;, &ocirc;ng&nbsp;chia sẻ.&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Im lang truoc o nhiem khong khi, Ha Noi dang tho o? hinh anh 1 mo_suong_zing_(1).jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/26/mo_suong_zing_-1-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nhiều ng&agrave;y qua, H&agrave; Nội bị bủa v&acirc;y trong lớp bụi sương đặc qu&aacute;nh, m&ugrave; mịt nhưng người d&acirc;n kh&ocirc;ng nhận được khuyến c&aacute;o n&agrave;o từ c&aacute;c sở, ng&agrave;nh của H&agrave; Nội. Ảnh:<em> Duy Hiệu.&nbsp;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Cơ&nbsp;đặt vấn đề so s&aacute;nh trong phản ứng của ch&iacute;nh quyền ở H&agrave; Nội với ch&iacute;nh quyền những th&agrave;nh phố kh&aacute;c cũng từng trải qua giai đoạn &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; nghi&ecirc;m trọng.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, sau một thời kỳ ph&aacute;t triển n&oacute;ng, ch&iacute;nh quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng phải mất&nbsp;thời gian d&agrave;i mới c&oacute; thể&nbsp;d&agrave;nh sự quan t&acirc;m cho vấn đề &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; tiến h&agrave;nh c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute;o sư Cơ&nbsp;quan&nbsp;ngại&nbsp;l&atilde;nh đạo H&agrave; Nội cũng&nbsp;c&oacute; phản ứng chậm chạp tương tự khi đứng trước t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y. Bởi lẽ, &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&ocirc;ng phải vấn đề mới nhưng để giải quyết được, cần c&oacute; sự quyết t&acirc;m đầu tư cả về c&ocirc;ng sức, tr&iacute; tuệ v&agrave;&nbsp;thời gian v&igrave; c&oacute; thể&nbsp;k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ch&uacute;ng ta c&oacute; đủ nguồn lực để l&agrave;m t&igrave;nh h&igrave;nh trở n&ecirc;n khả quan hơn, nhưng hiện chưa c&oacute; đơn vị n&agrave;o d&aacute;m đứng ra l&agrave;m v&agrave; d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm. T&ocirc;i chưa nh&igrave;n thấy vai tr&ograve; quản l&yacute; của c&aacute;c sở, ng&agrave;nh của H&agrave; Nội trong những ng&agrave;y kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm&rdquo;, GS.TS&nbsp;Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Cơ chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng, tất cả nguồn lực từ ng&acirc;n s&aacute;ch th&agrave;nh phố đến tr&iacute; tuệ của c&aacute;c nh&agrave; khoa học để giải quyết t&igrave;nh h&igrave;nh chưa được sử dụng đ&uacute;ng mực. T&iacute;nh cấp b&aacute;ch của hiện trạng&nbsp;n&agrave;y đ&atilde; thể hiện r&otilde; qua dư luận v&agrave; những con số. Đ&atilde; đến l&uacute;c&nbsp;c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; kh&ocirc;ng thể thờ ơ với &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; được nữa.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;">Giải quyết bằng c&aacute;ch chờ mưa?</h3> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o mới nhất của Tổng cục M&ocirc;i trường (Bộ TN&amp;MT) đ&atilde; đưa ra những nhận định cụ thể về chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; tại H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn trong những ng&agrave;y qua.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;,&nbsp;Tổng cục M&ocirc;i trường cho biết nồng độ bụi PM2.5 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ở H&agrave; Nội đ&atilde; vượt ngưỡng ti&ecirc;u chuẩn 2-3 lần, chạm ngưỡng rất xấu. Cơ quan n&agrave;y&nbsp;khuyến c&aacute;o người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n hoạt động ở ngo&agrave;i trời.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Tổng cục M&ocirc;i trường đưa ra dự b&aacute;o đến ng&agrave;y 18/12, H&agrave; Nội c&oacute; thể c&oacute; mưa. &ldquo;Do đ&oacute;, trong&nbsp;v&agrave;i ng&agrave;y tới, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể duy tr&igrave; ở mức xấu&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o của Tổng cục M&ocirc;i trường n&ecirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, d&ugrave; kh&ocirc;ng&nbsp;nhận định về nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;,&nbsp;đơn vị&nbsp;gi&aacute;n tiếp khẳng định chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; xấu đi l&agrave; do thời tiết. V&agrave; để giải quyết t&igrave;nh trạng n&agrave;y, người d&acirc;n chỉ c&ograve;n c&aacute;ch chờ mưa.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Im lang truoc o nhiem khong khi, Ha Noi dang tho o? hinh anh 2 mo_suong_zing_(7).jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/11/mo_suong_zing_-7-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Tổng cục M&ocirc;i trường khuyến c&aacute;o người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n hoạt động ngo&agrave;i trời trong những ng&agrave;y &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; ở mức b&aacute;o động. Ảnh: <em>Duy Hiệu</em>.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; về việc n&agrave;y, GS.TS Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Cơ cho rằng đ&uacute;ng l&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; H&agrave; Nội xấu đi do ảnh hưởng của kh&iacute; hậu v&agrave; thời tiết, nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; to&agrave;n bộ nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Việc giải quyết &ocirc; nhiễm bằng c&aacute;ch chờ v&agrave;o &ldquo;&ocirc;ng trời&rdquo; thể hiện sự bất lực của ch&uacute;ng ta.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Kh&iacute; hậu l&agrave; thứ ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể t&aacute;c động được, n&ecirc;n phải nh&igrave;n v&agrave;o những nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c để t&igrave;m giải ph&aacute;p giảm thiểu&quot;,&nbsp;GS.TS Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Cơ n&oacute;i.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng, c&oacute; một giải ph&aacute;p m&agrave; ai cũng biết, ai cũng n&oacute;i nhưng chưa thấy ai l&agrave;m đ&oacute; l&agrave;m hạn chế nguồn ph&aacute;t thải từ c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hạ tầng đ&ocirc; thị... Đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh khiến kh&ocirc;ng kh&iacute; H&agrave; Nội trở n&ecirc;n tồi tệ trong những ng&agrave;y lặng gi&oacute; bởi c&aacute;c chất độc hại t&iacute;ch tụ v&agrave; kh&ocirc;ng được khuếch t&aacute;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trước mắt, l&atilde;nh đạo&nbsp;th&agrave;nh phố đang&nbsp;đưa ra đề &aacute;n x&oacute;a sổ&nbsp;than tổ ong trong năm 2020 v&agrave; cấm xe m&aacute;y trong năm 2030. Những đề &aacute;n n&agrave;y hướng tới việc giải quyết t&igrave;nh h&igrave;nh &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;&nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n xấu đi.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Nhưng n&oacute; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với đa số những người lao động ở th&agrave;nh phố c&oacute; mức thu nhập trung b&igrave;nh hoặc thấp. N&ecirc;n d&ugrave; biết rất tốt cho m&ocirc;i trường,&nbsp;đ&acirc;y c&oacute; thể&nbsp;kh&ocirc;ng phải giải ph&aacute;p d&agrave;nh cho mọi người&quot;,&nbsp;GS.TS Cơ chia sẻ.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng cho rằng&nbsp;việc giảm thiểu ph&aacute;t thải n&oacute;i th&igrave; rất dễ nhưng nếu nh&igrave;n rộng ra, đ&oacute; l&agrave; cả một b&agrave;i to&aacute;n lớn về quy hoạch, ch&iacute;nh s&aacute;ch m&agrave; th&agrave;nh phố cần giải quyết.&nbsp;Trong l&uacute;c chưa t&igrave;m ra lời giải&nbsp;cho b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute;,&nbsp;th&agrave;nh phố cần l&ecirc;n tiếng trấn an v&agrave; đưa ra những khuyến c&aacute;o cụ thể về t&igrave;nh trạng n&agrave;y để người d&acirc;n chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh thay v&igrave; im lặng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Người d&acirc;n c&oacute; thể chờ đợi v&agrave;i năm để ch&iacute;nh quyền&nbsp;h&agrave;nh động cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh, nhưng điều quan trọng l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;&nbsp;cần thẳng thắn nh&igrave;n nhận vấn đề v&agrave;&nbsp;quyết liệt v&agrave;o cuộc. Nếu kh&ocirc;ng, vấn đề n&agrave;y sẽ c&ograve;n tiếp diễn&nbsp;từ năm n&agrave;y sang năm kh&aacute;c, ng&agrave;y một nghi&ecirc;m trọng v&agrave; k&eacute;o theo những hệ lụy kh&ocirc;n lường&quot;, GS.TS Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Cơ cảnh b&aacute;o.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FDCduRZOpY8/5b5163faacbb45e51caa/5f0d936cfb2912774b38/720/7c7404549f15764b2f04.mp4?authen=exp=1576660126~acl=/FDCduRZOpY8/*~hmac=990b9397ea0e5ee2458062e6df4d5a95" false="" source-url="/video-khach-nuoc-ngoai-hit-tho-khong-khi-ha-noi-nhu-hut-thuoc-la-vay-post1025400.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="7c7404549f15764b2f04" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2019_12_14/o_nhiem.00_01_57_15.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/EkKxuEWAgSE/a2fbe1502e11c74f9e00/44fff39e9bdb72852bca/480/7c7404549f15764b2f04.mp4?authen=exp=1576660126~acl=/EkKxuEWAgSE/*~hmac=6d238737ba9526bb7f7fa8215f9b56b6"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/-sHGBtctnwE/whls/vod/0/wUpjld3NqzFpy_3oAYy/7c7404549f15764b2f04.m3u8?authen=exp=1576616926~acl=/-sHGBtctnwE/*~hmac=d310b07050e823f274063a4ad31978bd" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/EkKxuEWAgSE/a2fbe1502e11c74f9e00/44fff39e9bdb72852bca/480/7c7404549f15764b2f04.mp4?authen=exp=1576660126~acl=/EkKxuEWAgSE/*~hmac=6d238737ba9526bb7f7fa8215f9b56b6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FDCduRZOpY8/5b5163faacbb45e51caa/5f0d936cfb2912774b38/720/7c7404549f15764b2f04.mp4?authen=exp=1576660126~acl=/FDCduRZOpY8/*~hmac=990b9397ea0e5ee2458062e6df4d5a95" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i: &#39;H&iacute;t thở kh&ocirc;ng kh&iacute; H&agrave; Nội như h&uacute;t thuốc l&aacute; vậy&#39;</span></strong> Chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở thủ đ&ocirc; suy giảm đến mức b&aacute;o động, du kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i đến đ&acirc;y thường bị kh&oacute; thở, dị ứng, thậm ch&iacute; c&ograve;n so s&aacute;nh độ độc hại của kh&ocirc;ng kh&iacute; với kh&oacute;i thuốc l&aacute;.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><a href="https://news.zing.vn/im-lang-truoc-o-nhiem-khong-khi-ha-noi-dang-tho-o-post1025632.html">Theo news.zing.vn</a></p>

Theo Đời sống
back to top