Hàn Quốc đóng cửa nhà máy nhiệt điện than để hạn chế ô nhiễm không khí

Hai nhà máy nhiệt điện than là Boryung 1 và Boryung 2 sẽ phải ngừng hoạt động vào tháng 12/2020, sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch ban đầu. Bốn nhà máy nhiệt điện than khác cũng sẽ bị đóng cửa vào năm 2021.

<div> <div><span><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/19/1148_image001-22_21_40_872.png" /></span></div> <div><span><span>Tỉnh Chungnam c&oacute; c&ocirc;ng suất nhiệt điện than lớn nhất H&agrave;n Quốc. (Ảnh: B&aacute;o X&acirc;y dựng)</span></span></div> <p><span>Hai nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than ở South Chungcheong (chungnam), tỉnh c&oacute; c&ocirc;ng suất nhiệt điện than lớn nhất H&agrave;n Quốc, sẽ bị buộc phải đ&oacute;ng cửa, đ&acirc;y l&agrave; một trong những biện ph&aacute;p mới của ch&iacute;nh phủ nước n&agrave;y nhằm đối ph&oacute; với t&igrave;nh h&igrave;nh &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></p> <p><span>Hai nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than l&agrave; Boryung 1 v&agrave; Boryung 2 sẽ phải ngừng hoạt động v&agrave;o th&aacute;ng 12/2020, sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch ban đầu. Bốn nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than kh&aacute;c cũng sẽ bị đ&oacute;ng cửa v&agrave;o năm 2021.</span></p> <p><span>Một uỷ ban đặc biệt về bụi mịn do Thủ tướng Lee Nak-yon đứng đầu đ&atilde; tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m 1/11/2019 rằng ch&iacute;nh phủ sẽ đưa ra h&agrave;ng loạt biện ph&aacute;p mới nhằm quản l&yacute; c&oacute; hiệu quả hoạt động ph&aacute;t thải c&aacute;c ph&acirc;n tử bụi bởi v&igrave; H&agrave;n Quốc đ&atilde; phải chịu đựng &ocirc; nhiễm bụi mịn độc hại ở mức độ cao. Hai trong số c&aacute;c giải ph&aacute;p đ&oacute; l&agrave; cấm &ocirc; t&ocirc; cũ chạy bằng dầu diesel lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n phố v&agrave; giảm việc sử dụng điện than.</span></p> <p><span>Đ&acirc;y l&agrave; một thắng lợi cho Chungnam, nơi chiếm tới khoảng một nửa c&ocirc;ng suất nhiệt điện than của H&agrave;n Quốc. Tỉnh n&agrave;y đ&atilde; đi đầu trong chiến dịch đ&ograve;i loại bỏ nhiệt điện than, họ y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh phủ cho đ&oacute;ng cửa trước thời hạn c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than cũ v&agrave; chuyển dịch từ điện than sang năng lượng sạch.</span></p> <p><span>&ldquo;Ch&uacute;ng ta đều biết rằng c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y điện đốt than l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh g&acirc;y ra &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; biến đổi kh&iacute; hậu. Đất nước ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; hơn 60 nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than đang hoạt động, v&agrave; Chungnam c&oacute; 30 nh&agrave; m&aacute;y trong đ&oacute; 14 nh&agrave; m&aacute;y đ&atilde; c&oacute; tuổi thọ tr&ecirc;n 25 năm. Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nạn nh&acirc;n ch&iacute;nh đồng thời cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;,&rdquo; Thống đốc Seung-Jo Yang n&oacute;i. &ldquo;Hiện nay điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể tr&igrave; ho&atilde;n sự chuyển dịch năng lượng từ than sang năng lượng sạch cũng như đ&oacute;ng cửa sớm c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than.&rdquo;</span></p> <p><span>Kể từ khi nhậm chức, Thống đốc Yang đ&atilde; nỗ lực loại bỏ nhiệt điện than. L&agrave; một phần của &ldquo;Kế hoạch tầm nh&igrave;n năng lượng 2050&rdquo;, tỉnh Chungnam đ&atilde; cam kết sử dụng tất cả c&aacute;c đ&ograve;n bẩy ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; luật ph&aacute;p theo thẩm quyền để đẩy nhanh việc đ&oacute;ng cửa c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than. Tỉnh n&agrave;y đ&atilde; tuy&ecirc;n bố họ sẽ cho ngừng hoạt động 14 nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than cho đến năm 2026; n&acirc;ng c&ocirc;ng suất điện t&aacute;i tạo từ 7,7% l&ecirc;n 47,5%; giảm ti&ecirc;u thụ năng lượng; v&agrave; giảm đ&aacute;ng kể t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;. Chungnam cũng cam kết về một sự chuyển dịch c&ocirc;ng bằng cho lực lượng lao động v&agrave; c&aacute;c cộng đồng bị ảnh hưởng.</span></p> <p><span>Trong tiến tr&igrave;nh đ&oacute;, tỉnh n&agrave;y đ&atilde; gia nhập Li&ecirc;n minh Dưới 2 độ C v&agrave; Li&ecirc;n minh coi than đ&aacute; l&agrave; qu&aacute; khứ, l&agrave; cơ cấu thuộc ch&iacute;nh quyền đầu ti&ecirc;n ở ch&acirc;u &Aacute; thực hiện như vậy nhằm hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c to&agrave;n cầu để loại bỏ nhiệt điện than.</span></p> <p><span>&ldquo;Mỗi quốc gia n&ecirc;n tr&aacute;nh x&acirc;y dựng c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than mới v&agrave; nỗ lực để đ&oacute;ng cửa sớm c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y đang hoạt động c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt nhằm đ&aacute;p ứng c&aacute;c mục ti&ecirc;u về chống biến đổi kh&iacute; hậu đ&atilde; được to&agrave;n thế giới nhất tr&iacute;. Chungnam đ&atilde; tuy&ecirc;n bố một &ldquo;Cuộc khủng hoảng kh&iacute; hậu&rdquo; lần đầu ti&ecirc;n với tư c&aacute;ch l&agrave; một phần của ch&iacute;nh phủ ở Đ&ocirc;ng &Aacute;,&rdquo; Thống đốc Yang n&oacute;i. &ldquo;Kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều thời gian để tr&aacute;nh những hậu quả t&agrave;n khốc của việc kh&ocirc;ng h&agrave;nh động chống biến đổi kh&iacute; hậu, điều m&agrave; ch&uacute;ng ta n&ecirc;n lưu t&acirc;m v&agrave; l&agrave; l&yacute; do của việc tại sao ch&uacute;ng ta cần h&agrave;nh động ngay.&rdquo;</span></p> <span>Minh Anh</span></div> <p>&nbsp;</p>

Theo dangcongsan.vn
back to top