Bộ Tài nguyên và Môi trường họp khẩn về ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP.HCM

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí ở hai thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM đã gây ra lo lắng rất lớn cho người dân.

<div> <p>Chiều 19/12, Bộ trưởng Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Trần Hồng H&agrave; đ&atilde; chủ tr&igrave; cuộc họp khẩn với đại diện c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương b&agrave;n về giải ph&aacute;p cấp b&aacute;ch kiểm so&aacute;t chất lượng m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute; tại c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn như TP. H&agrave; Nội, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Tham dự cuộc họp c&oacute; đại diện Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c Bộ GTVT, X&acirc;y dựng, C&ocirc;ng thương, Khoa học - C&ocirc;ng nghệ, Y tế, Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo, Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường TP. H&agrave; Nội, TP. Hồ Ch&iacute; Minh...</p> <p>Bộ trưởng Bộ TN&amp;MT Trần Hồng H&agrave; cho rằng, do b&aacute;o ch&iacute; t&aacute;c nghiệp đ&ocirc;ng sợ ảnh hưởng đến chất lượng trao đổi n&ecirc;n &ocirc;ng hứa ngay sau cuộc họp sẽ c&oacute; th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; n&ecirc;u đầy đủ th&ocirc;ng tin của cuộc họp.</p> <p>Trước đ&oacute;, ph&aacute;t biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng H&agrave; cho hay, cuộc họp h&ocirc;m nay đặt trong bối cảnh năm 2019, đặc biệt l&agrave; thời gian cuối năm, chất lượng m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute; ở 2 th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, TP. HCM theo số liệu quan trắc ch&iacute;nh thức cho thấy, mức độ &ocirc; nhiễm tập trung v&agrave;o nhiều thời kỳ, trong từng giai đoạn nhưng c&oacute; thời điểm &ocirc; nhiễm vượt qu&aacute; ngưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phố hết sức quan t&acirc;m. Đặc biệt, vấn đề n&agrave;y g&acirc;y ra lo lắng rất lớn cho người d&acirc;n&quot;, &ocirc;ng H&agrave; n&oacute;i.</p> <p>Người đứng đầu Bộ TN&amp;MT n&ecirc;u r&otilde;, theo quy định của ph&aacute;p luật, Thủ tướng đ&atilde; c&oacute; kế hoạch kiểm so&aacute;t &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng rất r&otilde; c&aacute;c nhiệm vụ cho cơ quan Trung ương, Bộ, ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương...</p> <div>&nbsp;</div> <p>&quot;Cuộc họp h&ocirc;m nay l&agrave;m sao để x&aacute;c định được nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; thực trạng.</p> <p>Đồng thời, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cung cấp ch&iacute;nh x&aacute;c, khoa học cho nh&acirc;n d&acirc;n được biết. C&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y cần c&oacute; sự thống nhất cao bởi c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống đ&atilde; tạo ra lo ngại kh&ocirc;ng cần thiết v&agrave; bị lợi dụng&quot;, &ocirc;ng H&agrave; nhấn mạnh.</p> <p>&Ocirc;ng H&agrave; cũng chỉ r&otilde; một số nội dung cần x&aacute;c định r&otilde; trong cuộc họp, cụ thể, thống nhất dựa tr&ecirc;n cơ sở khoa học để đ&aacute;nh gi&aacute; diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute; tại H&agrave; Nội, TP.HCM v&agrave; thời gian qua đ&atilde; c&oacute; những số liệu quan trắc đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở đ&aacute;nh gi&aacute;, ph&acirc;n t&iacute;ch nồng độ bụi mịn 5 năm qua cho thấy, c&aacute;c chỉ số bụi mịn c&oacute; xu hướng gia tăng v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y ảnh hưởng trực tiếp, nghi&ecirc;m trọng đến sức khỏe.</p> <p>&quot;Cần phải l&agrave;m r&otilde; xem nguy&ecirc;n nh&acirc;n bụi mịn l&agrave; từ đ&acirc;u. Đề nghị thống nhất giải ph&aacute;p trước mắt l&agrave; sau cuộc họp n&agrave;y cần tăng cường hơn c&aacute;c biện ph&aacute;p để bảo vệ sức khỏe người d&acirc;n v&agrave; đề xuất nh&oacute;m giải ph&aacute;p l&acirc;u d&agrave;i. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề hết sức cấp b&aacute;ch, nghi&ecirc;m trọng v&agrave; nhạy cảm&quot;, &ocirc;ng H&agrave; n&ecirc;u r&otilde;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tri thức trẻ
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top