TPHCM: Gần 11.500 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, kết quả kiểm tra năm 2018 cho thấy, đã kiểm tra 41.032 cơ sở, phát hiện 11.395 cơ sở vi phạm, phạt tiền 2.790 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 17 tỷ đồng.

<div> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, đội quản l&yacute; an to&agrave;n thực phẩm chợ đầu mối B&igrave;nh Điền đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; xử phạt 86 trường hợp với số tiền hơn 250 triệu đồng. Chợ đầu mối B&igrave;nh Điền l&agrave; nơi kinh doanh thực phẩm lớn, hoạt động gần như 24/24h, số lượng thực phẩm lưu th&ocirc;ng tại đ&acirc;y rất lớn.</p> <p>Mỗi đ&ecirc;m c&oacute; khoảng 196 tấn thịt heo, 24,5 tấn thịt gia cầm, khoảng 1 tấn thịt tr&acirc;u v&agrave; thịt b&ograve;, hơn 1.100 tấn rau củ quả, 1.000 tấn thủy hải sản v&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c được ti&ecirc;u thụ. Để đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, đội quản l&yacute; an to&agrave;n thực phẩm&nbsp;đ&atilde; bố tr&iacute; trực xuy&ecirc;n suốt tại chợ (kể cả thứ 7, chủ nhật v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;y lễ Tết) để kiểm tra hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; của h&agrave;ng h&oacute;a, kiểm tra chấp h&agrave;nh quy định về kiểm dịch, vệ sinh th&uacute; y, lấy mẫu test nhanh (h&agrave;n the, Formol, phẩm m&agrave;u, Salcylic, hypochlorid).</p> <p>Trong năm 2018, c&oacute; một số vụ vi phạm nghi&ecirc;m trọng được ph&aacute;t hiện như kiểm tra v&agrave; xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với C&ocirc;ng ty TNHH Hotel Students v&igrave; sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n; xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh tổng số tiền hơn 114 triệu đồng; y&ecirc;u cầu cơ sở ngưng hoạt động v&agrave; buộc ti&ecirc;u hủy 404kg nguy&ecirc;n liệu, 770kg h&agrave;ng h&oacute;a sản phẩm kh&ocirc;ng nh&atilde;n m&aacute;c, 808kg b&aacute;n th&agrave;nh phẩm chưa &eacute;p vỉ, 214.320 vi&ecirc;n đ&atilde; &eacute;p vỉ (chưa th&agrave;nh phẩm) v&agrave; 13 sản phẩm được chứa đựng trong hơn 220 th&ugrave;ng sản phẩm th&agrave;nh phẩm.</p> <!-- END TAG --> <p>Kiểm tra v&agrave; xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh chả lụa kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n của &ocirc;ng Nguyễn Văn Hải v&agrave; hộ kinh doanh Ngọc Ch&acirc;u với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng, ti&ecirc;u hủy hơn 30 tấn sản phẩm động vật. &Ocirc;ng Trần Minh Điền v&agrave; b&agrave; V&otilde; Mộng Cầm đ&atilde; sử dụng h&oacute;a chất để sơ chế bắp chuối bị phạt 68 triệu đồng, đ&igrave;nh chỉ hoạt động 5 th&aacute;ng, ti&ecirc;u hủy 165kg hoa chuối v&agrave; 45kg h&agrave;n the v&agrave; bột tẩy trắng.</p> <p>C&ocirc;ng ty TNHH ĐồngTiến sản xuất b&aacute;nh m&igrave; (kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n l&agrave;m hơn 50 bị ngộ độc) với tổng số tiền 84 triệu đồng v&agrave; đ&igrave;nh chỉ hoạt động 2,5 th&aacute;ng, buộc thu hồi sản phẩm để thay đổi mục đ&iacute;ch sử dụng hoặc t&aacute;i chế hoặc ti&ecirc;u hủy&hellip;</p> <p>B&agrave; Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan, Trưởng ban Quản l&yacute; An to&agrave;n thực phẩm TPHCM cho biết, trong dịp Tết v&agrave; m&ugrave;a lễ hội, Ban v&agrave; c&aacute;c đội ở quận, huyện sẽ tập c&ocirc;ng t&aacute;c thanh kiểm tra c&aacute;c c&aacute;c mặt h&agrave;ng ti&ecirc;u thụ nhiều như b&aacute;nh kẹo mứt tết&hellip;</p> <p>Thời điểm n&agrave;y l&agrave; giai đoạn tập kết h&agrave;ng nhiều, những đơn vị sản xuất chế biến sẽ mua để chất trong kho lạnh, chờ gần đến dịp tết để l&agrave;m thực phẩm v&iacute; dụ như trữ thịt để l&agrave;m gi&ograve;, chả, lạp xưởng&hellip; v&igrave; vậy, nguy cơ thịt k&eacute;m chất lượng, qu&aacute; hạn, kh&ocirc;ng đảm bảo vệ sinh sẽ g&acirc;y hậu quả về an to&agrave;n thực phẩm, ngộ độc đối với người d&acirc;n.</p> <p>B&agrave; Lan nhấn mạnh: &ldquo;C&agrave;ng gần Tết th&igrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm sẽ c&agrave;ng tinh vi, c&agrave;ng phức tạp hơn. Từ 2 th&aacute;ng trước Tết c&aacute;c đo&agrave;n thanh tra, kiểm tra đ&atilde; tập trung kiểm tra c&aacute;c hệ thống kho lạnh, kho lưu trữ cũng như việc ti&ecirc;u thụ. Gần Tết th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i tập trung v&agrave;o kiểm tra ph&acirc;n phối lưu th&ocirc;ng&rdquo;.</p> </div>

Theo infonet.vn
back to top