TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT

Giáo viên nhận định đề thi môn Toán vào lớp 10 của TP.HCM sáng nay 17/7, khá dài nhưng dễ làm, có tính ứng dụng thực tế cao. Dưới đây là gợi ý đáp án môn Toán, mời thí sinh tham khảo.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong>Thầy Nguyễn Mạnh Cường, gi&aacute;o vi&ecirc;n To&aacute;n tại Hệ thống Gi&aacute;o dục HOCMAI</strong> nhận định: Đề thi c&oacute; cấu tr&uacute;c tương tự như năm 2019 với 8 b&agrave;i, trong c&aacute;c b&agrave;i c&oacute; nhiều &yacute; sắp xếp từ dễ tới kh&oacute;. Nội dung đề thi kh&ocirc;ng ra c&aacute;c nội dung đ&atilde; được tinh giản của Bộ GD-ĐT.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 1, 2: B&agrave;i to&aacute;n cơ bản về đồ thị v&agrave; phương tr&igrave;nh bậc 2, dạng b&agrave;i cơ bản học sinh dễ lấy điểm.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 3: B&agrave;i to&aacute;n thực tế li&ecirc;n quan tới ph&eacute;p chia v&agrave; cần sử dụng c&aacute;c kh&aacute;i niệm số học từ lớp 6. Đề c&oacute; thể l&agrave;m kh&oacute; học sinh ở kh&acirc;u đọc đề v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một b&agrave;i to&aacute;n cổ, đặc biệt phần kiến thức Số học &iacute;t khi xuất hiện trong đề thi c&ocirc;ng lập v&agrave;o 10. Tuy nhi&ecirc;n, nội dung n&agrave;y kh&ocirc;ng kh&oacute;, kh&aacute; hiển nhi&ecirc;n học sinh c&oacute; thể tự nhận thấy t&iacute;nh chất để l&agrave;m b&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 4, 5, 7 đều l&agrave; c&aacute;c b&agrave;i ở mức độ cơ bản giải to&aacute;n bằng c&aacute;ch lập phương tr&igrave;nh, hệ phương tr&igrave;nh chỉ cần hiểu đề b&agrave;i, đặt ẩn ph&ugrave; hợp l&agrave; sẽ giải được.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 6 về h&igrave;nh học kh&ocirc;ng gian, sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng thức thể t&iacute;ch cơ bản. Tuy nhi&ecirc;n, đề b&agrave;i c&oacute; th&ecirc;m kh&aacute;i niệm hao hụt trong qu&aacute; tr&igrave;nh lao động n&ecirc;n ph&aacute;t sinh th&ecirc;m ph&eacute;p t&iacute;nh. Nội dung n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;nh đố, học sinh cần đọc kĩ v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch đề để sử dụng ph&eacute;p t&iacute;nh ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 8 về h&igrave;nh học phẳng với m&ocirc; h&igrave;nh quen thuộc. 2 &yacute; đầu đơn giản v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute;, học sinh ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh tốt. &Yacute; cuối của b&agrave;i&nbsp;phức tạp, mang t&iacute;nh ph&acirc;n loại học sinh nhưng cũng kh&ocirc;ng đ&aacute;nh đố.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&igrave;n chung, phổ điểm sẽ rơi v&agrave;o khoảng 7 tới 7,5 điểm. Đề kh&aacute; d&agrave;i nhưng dễ l&agrave;m, c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng thực tế cao, ph&ugrave; hợp với xu hướng học To&aacute;n chung tr&ecirc;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thầy Hồng Tr&iacute; Quang </strong>chia sẻ: Đề thi c&oacute; sự ph&acirc;n h&oacute;a ở b&agrave;i 3 (học sinh c&oacute; thể gặp kh&oacute; trong việc đọc hiểu đề b&agrave;i), B&agrave;i 6 (ứng dụng thực tế của h&igrave;nh kh&ocirc;ng gian), B&agrave;i 7 c (h&igrave;nh học).</p> <p style="text-align: justify;">Điểm thi năm ngo&aacute;i của TP. HCM rất thấp, một phần l&agrave; do học sinh bỡ ngỡ với dạng b&agrave;i thi mới. Năm nay cấu tr&uacute;c đề thi đ&atilde; ổn định, học sinh đ&atilde; được &ocirc;n tập với cấu tr&uacute;c đề thi n&agrave;y. Th&ecirc;m nữa, x&eacute;t về mặt bằng chung th&igrave; đề thi năm nay kh&ocirc;ng kh&oacute; như đề thi năm ngo&aacute;i. Phổ điểm tập trung khoảng 7 điểm.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; gợi &yacute; đ&aacute;p &aacute;n m&ocirc;n To&aacute;n, mời th&iacute; sinh tham khảo:</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-115110-am-1594962038163.png" title="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 1" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-115122-am-1594962038051.png" title="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 2" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-115132-am-1594962038088.png" title="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 3" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-115142-am-1594962038098.png" title="TP.HCM: Gợi ý đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT - 4" /></figure> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VinIF và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành Khoa học – Công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Đây là học bổng Postdoc Việt Nam đầu tiên do Quỹ tư nhân tài trợ nhằm góp phần khuyến khích các tài năng trẻ đóng góp và phát triển sự nghiệp tại quê hương.
back to top