Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden

Trong video mới đăng trên Twitter ngày 7/1, Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, đồng thời lên án vụ bạo loạn xảy ra ở trụ sở quốc hội.

<div> <p>&quot;Quốc hội đ&atilde; chứng nhận kết quả bầu cử. Một ch&iacute;nh quyền mới sẽ nhậm chức v&agrave;o ng&agrave;y 20/1. Trọng t&acirc;m của t&ocirc;i l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; bảo đảm chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự, su&ocirc;n sẻ v&agrave; trơn tru. Đ&acirc;y l&agrave; thời khắc k&ecirc;u gọi h&agrave;n gắn v&agrave; h&ograve;a giải&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Ph&aacute;t biểu n&agrave;y đ&aacute;nh dấu lần đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng Trump thừa nhận sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; nhiệm kỳ thứ 2 cho ch&iacute;nh quyền của m&igrave;nh.</p> <p>Trước đ&oacute;, t&agrave;i khoản Twitter của tổng thống bị kh&oacute;a v&agrave;o ng&agrave;y 6/1, khiến &ocirc;ng kh&ocirc;ng thể viết g&igrave; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội trong gần 24 giờ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump len an bao loan o quoc hoi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/znews-photo-zadn-vn_trump0801.jpg" title="ông Trump lên án bạo loạn ở quốc hội ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump ph&aacute;t biểu trong video đăng tr&ecirc;n Twitter tối ng&agrave;y 7/1 theo giờ địa phương. <em>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tổng thống cũng l&ecirc;n &aacute;n vụ bạo loạn xảy ra ở trụ sở Quốc hội Mỹ ng&agrave;y 6/1.</p> <p>&quot;T&ocirc;i muốn bắt đầu bằng việc đề cập đến sự kiện ở Điện Capitol. Như hầu hết người Mỹ, t&ocirc;i tức giận với h&agrave;nh vi bạo lực, v&ocirc; ph&aacute;p v&agrave; lộn xộn. T&ocirc;i đ&atilde; ngay lập tức triển khai Vệ binh Quốc gia để bảo vệ t&ograve;a nh&agrave; v&agrave; trục xuất những người đột nhập&quot;, &ocirc;ng Trump ph&aacute;t biểu.</p> <p>Tổng thống Trump khẳng định Mỹ l&agrave; một đất nước của luật ph&aacute;p. &Ocirc;ng chỉ tr&iacute;ch những người biểu t&igrave;nh tr&agrave;n v&agrave;o Điện Capitol &quot;l&agrave;m &ocirc; uế nền d&acirc;n chủ Mỹ&quot;.</p> <p>&quot;Gửi đến những người tham gia v&agrave;o h&agrave;nh vi bạo lực, c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng đại diện cho đất nước n&agrave;y. Gửi đến những người ph&aacute; luật, bạn sẽ phải trả gi&aacute;&quot;, &ocirc;ng Trump khẳng định.</p> <p>&Ocirc;ng Trump n&oacute;i người d&acirc;n Mỹ vừa trải qua một cuộc bầu cử căng thẳng v&agrave; giờ l&agrave; l&uacute;c &quot;phải hạ nhiệt v&agrave; b&igrave;nh tĩnh lại&quot;. &quot;Nước Mỹ phải tiếp tục vận h&agrave;nh&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng giải th&iacute;ch việc nh&oacute;m tranh cử của m&igrave;nh mạnh mẽ theo đuổi c&aacute;c th&aacute;ch thức với kết quả bầu cử, bởi v&igrave; &quot;mục ti&ecirc;u duy nhất của t&ocirc;i khi l&agrave;m vậy l&agrave; để đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của c&aacute;c phiếu bầu&quot;.</p> <p>Tổng thống Mỹ khẳng định đ&atilde; chiến đấu để bảo vệ nền d&acirc;n chủ của nước n&agrave;y. &Ocirc;ng đề nghị n&ecirc;n cải c&aacute;ch luật bầu cử để đảm bảo l&aacute; phiếu của mọi cử tri được t&iacute;nh, &quot;v&agrave; để người d&acirc;n vẫn tin v&agrave;o c&aacute;c cuộc bầu cử trong tương lai&quot;.</p> <p>Kết th&uacute;c video, &ocirc;ng Trump khẳng định &quot;được l&agrave;m tổng thống của c&aacute;c bạn l&agrave; niềm vinh dự trong đời t&ocirc;i&quot;.</p> <p>Khi nhắn nhủ những người ủng hộ, &ocirc;ng Trump n&oacute;i &quot;t&ocirc;i biết c&aacute;c bạn đang thất vọng, nhưng t&ocirc;i muốn c&aacute;c bạn biết rằng h&agrave;nh tr&igrave;nh tuyệt vời của ch&uacute;ng ta chỉ mới bắt đầu&quot;.</p> <p>Tuy&ecirc;n bố trong đoạn video mới nhất cho thấy sự thay đổi th&aacute;i độ ho&agrave;n to&agrave;n so với những g&igrave; Tổng thống Trump thể hiện nhiều th&aacute;ng qua.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Trump cố khẳng định m&igrave;nh thắng thế trong cuộc bỏ phiếu hồi th&aacute;ng 11/2020, c&aacute;o buộc kỳ bầu cử c&oacute; gian lận d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng.</p> <p>Đoạn video ph&aacute;t biểu của tổng thống được đăng kh&ocirc;ng l&acirc;u sau khi c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo của đảng D&acirc;n chủ k&ecirc;u gọi phế truất tổng thống v&igrave; vụ bạo loạn ng&agrave;y 6/1 ở Điện Capitol.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/a78zmvN-R94/65a6913aa972402c1963/edd6e75de01909475008/720/c016b2ebb1a258fc01b3.mp4?authen=exp=1610211662~acl=/a78zmvN-R94/*~hmac=5fa2c708eb771bebf2a9d0ef029548fd" false="" source-url="/video-van-phong-cua-nghi-si-o-quoc-hoi-my-bi-luc-tung-post1170905.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:00:25" fullwidthmode="false" mediaid="c016b2ebb1a258fc01b3" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2021_01_07/6.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pk9gESCcs6o/1588e414dc5c35026c4d/a3b7ac3cab7842261b69/480/c016b2ebb1a258fc01b3.mp4?authen=exp=1610211662~acl=/pk9gESCcs6o/*~hmac=e133b5127a3edc19efdc40717845e958" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/n3tkjvwbcEU/whls/vod/0/gQojR7T8H4HaP6UMole/c016b2ebb1a258fc01b3.m3u8?authen=exp=1610168462~acl=/n3tkjvwbcEU/*~hmac=7353edc3c3a0ae6319d31ae07e3d9ef1" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pk9gESCcs6o/1588e414dc5c35026c4d/a3b7ac3cab7842261b69/480/c016b2ebb1a258fc01b3.mp4?authen=exp=1610211662~acl=/pk9gESCcs6o/*~hmac=e133b5127a3edc19efdc40717845e958" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/a78zmvN-R94/65a6913aa972402c1963/edd6e75de01909475008/720/c016b2ebb1a258fc01b3.mp4?authen=exp=1610211662~acl=/a78zmvN-R94/*~hmac=5fa2c708eb771bebf2a9d0ef029548fd" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Văn ph&ograve;ng của nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ bị lục tung</span></strong> Văn ph&ograve;ng của thượng nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ bị lục tung, nhiều t&agrave;i liệu v&agrave; đồ đạc vương v&atilde;i tr&ecirc;n nền nh&agrave;.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top