'Tổng thống Joe Biden sẽ coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng'

Trao đổi với Zing, doanh nhân Mỹ William Badger khẳng định Việt Nam đang có vị thế rất mạnh tại châu Á, và Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden sẽ rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.

<div> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_cover_mobile_3.jpg" /><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_cover_desk.png" /></h1> <h2><strong>Trao đổi với Zing, doanh nh&acirc;n Mỹ William Badger khẳng định Việt Nam đang c&oacute; vị thế rất mạnh tại ch&acirc;u &Aacute;, v&agrave; Tổng thống Mỹ t&acirc;n cử Joe Biden sẽ rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.</strong></h2> <p>Năm 2020 l&agrave; một năm đặc biệt đối với &ocirc;ng William P. Badger, Gi&aacute;m đốc Quan hệ Đối ngoại trường Concordia International School, th&agrave;nh vi&ecirc;n Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham). Trong cuộc phỏng vấn với <em>Zing</em>, vị doanh nh&acirc;n Mỹ b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn khi cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam gi&uacute;p &ocirc;ng giữ được cả sự an to&agrave;n lẫn c&ocirc;ng việc kinh doanh.</p> <p>Những th&aacute;ng cuối năm 2020, từ Việt Nam, &ocirc;ng Badger theo d&otilde;i s&aacute;t sao cuộc chạy đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. Khi chiến thắng nghi&ecirc;ng về ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden, &ocirc;ng h&agrave;o hứng nhận định ch&iacute;nh quyền mới của Mỹ sẽ gi&uacute;p Việt Nam hưởng lợi nhờ sự ủng hộ tự do h&oacute;a thương mại to&agrave;n cầu v&agrave; mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ với c&aacute;c nước đồng minh.</p> <p><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_subtitle_01.png" /></p> <p class="question">- Theo &ocirc;ng, chiến thắng của ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden sẽ c&oacute; t&aacute;c động như thế n&agrave;o đến c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh tế hiện tại giữa Mỹ v&agrave; Việt Nam?</p> <p>- T&ocirc;i tin rằng chiến thắng của &ocirc;ng Joe Biden trong cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng năm 2020 sẽ c&oacute; lợi cho Việt Nam. Nếu bạn c&ograve;n nhớ, &ocirc;ng Biden l&agrave; ph&oacute; tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Obama. Trong giai đoạn đ&oacute;, &ocirc;ng Obama đ&atilde; n&oacute;i về việc tăng cường mối quan hệ với Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p>Trong lịch sử, &ocirc;ng Biden cũng được biết đến l&agrave; người coi ch&acirc;u &Aacute; như một đối t&aacute;c th&acirc;n thiết. Theo t&ocirc;i, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch chung đối với ch&acirc;u &Aacute; sẽ kh&ocirc;ng thay đổi. Đ&oacute; l&agrave; khu vực chiến lược quan trọng của Mỹ. Tổng thống Joe Biden cũng tiếp tục coi Việt Nam l&agrave; đối t&aacute;c chiến lược quan trọng về mặt ngoại giao v&agrave; thương mại. Điều n&agrave;y gi&uacute;p đất nước c&aacute;c bạn hưởng lợi.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_01mobile.jpg" /><img alt="Tong thong dac cu Joe Biden anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_01.jpg" title="Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="question">- Vậy Việt Nam sẽ hưởng lợi như thế n&agrave;o từ những thay đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch dưới thời &ocirc;ng Biden, thưa &ocirc;ng?</p> <p>- Theo t&ocirc;i, h&atilde;y tạm dừng nh&igrave;n v&agrave;o c&aacute;c thay đổi li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Biden m&agrave; tập trung đến những điều m&agrave; Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m được. H&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o sự ổn định của Việt Nam, c&aacute;ch đất nước c&aacute;c bạn đối ph&oacute; với dịch Covid-19 v&agrave; những hiệp định thương mại to&agrave;n cầu quan trọng.</p> <p>Trong thời gian qua, Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một trong những đất nước kiểm so&aacute;t dịch Covid-19 tốt nhất thế giới, m&agrave; c&ograve;n k&yacute; kết nhiều hiệp định quan trọng, ti&ecirc;u biểu l&agrave; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Điều quan trọng l&agrave; hiệp định n&agrave;y sẽ mang tới t&aacute;c động lan tỏa, gi&uacute;p Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ hấp dẫn doanh nghiệp ch&acirc;u &Acirc;u m&agrave; c&ograve;n c&aacute;c c&ocirc;ng ty Mỹ.</p> <p>Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u muốn k&yacute; hiệp định thương mại tự do với c&aacute;c quốc gia ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; Việt Nam l&agrave; quốc gia đi trước. Để th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y, Việt Nam đ&atilde; đạt nhiều tiến bộ. Ch&uacute;ng ta đang ngồi đ&acirc;y, ở một quốc gia an to&agrave;n nhất thế giới trong &quot;kỷ nguy&ecirc;n Covid-19&quot;. Điều đ&oacute; cũng khiến Việt Nam trở th&agrave;nh một điểm đến đầu tư hấp dẫn.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, t&ocirc;i tin rằng ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Joe Biden sẽ đưa ra những ch&iacute;nh s&aacute;ch ổn định, c&oacute; thể dự đo&aacute;n trước giữa Mỹ v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c tr&ecirc;n to&agrave;n cầu. Đ&oacute; cũng l&agrave; một thay đổi rất t&iacute;ch cực.</p> <p>Bạn biết đấy, c&oacute; một tỷ lệ rất lớn thương mại to&agrave;n cầu đi qua Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; &ocirc;ng Biden sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với c&aacute;c tuyến đường h&agrave;ng hải. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ nhằm phục vụ lợi &iacute;ch của Việt Nam m&agrave; c&ograve;n thương mại to&agrave;n cầu.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, theo quan điểm của t&ocirc;i, thực tế l&agrave; Việt Nam hưởng lợi nhiều dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama hơn thời Tổng thống Donald Trump, nhất l&agrave; tr&ecirc;n phương diện thương mại. Chẳng hạn, c&aacute;o buộc thao t&uacute;ng tiền tệ của ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Trump đối với Việt Nam c&oacute; thể dẫn đến những t&aacute;c động ti&ecirc;u cực.</p> <p><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_subtitle_02.png" /></p> <p class="question">- &Ocirc;ng Joe Biden hứa hẹn đẩy mạnh mối quan hệ giữa Mỹ với c&aacute;c đồng minh nếu đắc cử. Theo &ocirc;ng, liệu ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden c&oacute; khả năng t&aacute;i gia nhập Hiệp định Đối t&aacute;c xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (TPP), nay l&agrave; Hiệp định Đối t&aacute;c To&agrave;n diện v&agrave; Tiến bộ xuy&ecirc;n Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (CPTPP)?</p> <p>- TPP ra đời dưới nhiệm kỳ của &ocirc;ng Obama với mục đ&iacute;ch tạo ra một mạng lưới thương mại kh&ocirc;ng bao gồm Trung Quốc. Tuy nhi&ecirc;n, Tổng thống Donald Trump đ&atilde; r&uacute;t khỏi TPP v&agrave; chọn c&aacute;ch tiếp cận đơn phương với Bắc Kinh.</p> <p>Trong suốt bốn năm qua, Mỹ kh&ocirc;ng kết hợp với c&aacute;c đồng minh, thậm ch&iacute; tự c&ocirc; lập khỏi những đồng minh truyền thống. T&ocirc;i lạc quan rằng với ch&iacute;nh quyền mới, Mỹ sẽ x&acirc;y dựng lại mối quan hệ với c&aacute;c đồng minh.</p> <p>Việt Nam hiện c&oacute; một vị thế rất mạnh. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đối t&aacute;c quan trọng của Mỹ ở khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; đối t&aacute;c của Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u - một đồng minh l&acirc;u năm của Mỹ - với EVFTA. Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, điều n&agrave;y sẽ tạo sức mạnh lan tỏa gi&uacute;p mối quan hệ giữa Việt Nam v&agrave; Mỹ ng&agrave;y c&agrave;ng bền chặt.</p> <p>C&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; liệu ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden c&oacute; t&aacute;i gia nhập TPP, nay l&agrave; CPTPP, hay kh&ocirc;ng. Với tư c&aacute;ch một doanh nh&acirc;n Mỹ sống l&acirc;u năm tại Việt Nam, t&ocirc;i rất mong muốn điều đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, t&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng n&agrave;y qu&aacute; cao v&igrave; c&ograve;n nhiều &yacute; kiến tranh c&atilde;i xoay quanh TPP m&agrave; Mỹ cần ch&uacute; trọng.</p> <p>T&ocirc;i tin &ocirc;ng Biden sẽ t&igrave;m c&aacute;ch để giải quyết vấn đề n&agrave;y v&agrave; th&uacute;c đẩy c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi. &Ocirc;ng ấy được biết đến l&agrave; một ch&iacute;nh trị gia rất giỏi trong việc thỏa thuận ở cả b&ecirc;n trong v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i nước Mỹ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_02mobile.jpg" /><img alt="Tong thong dac cu Joe Biden anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_02.jpg" title="Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 2" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="question">- &Ocirc;ng nhận định ra sao về c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với Trung Quốc dưới thời &ocirc;ng Biden? L&agrave;n s&oacute;ng chuyển dịch FDI ra khỏi Trung Quốc c&oacute; tiếp tục kh&ocirc;ng thưa &ocirc;ng?</p> <p>- T&ocirc;i cho rằng &ocirc;ng Biden vẫn sẽ kh&ocirc;ng thay đổi lập trường đối với Trung Quốc. Sự phụ thuộc v&agrave;o chuỗi cung ứng của Trung Quốc l&agrave; một vấn đề to&agrave;n cầu. C&aacute;c c&ocirc;ng ty đang th&uacute;c đẩy xu hướng chuyển dịch sản xuất sang những thị trường kh&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <p>C&aacute;ch tiếp cận của &ocirc;ng Biden c&oacute; thể kh&aacute;c với Tổng thống Trump nhưng vẫn rất cứng rắn. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng ấy sẽ d&ugrave;ng những biện ph&aacute;p mang t&iacute;nh ngoại giao v&agrave; x&acirc;y dựng hơn. Ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m một m&igrave;nh m&agrave; kết nối chặt chẽ với c&aacute;c đồng minh.</p> <p>C&ograve;n đối với Việt Nam, c&aacute;c bạn đang c&oacute; những bước tiến d&agrave;i để trở th&agrave;nh một quốc gia to&agrave;n cầu, từ việc k&yacute; kết EVFTA đến kiểm so&aacute;t tốt dịch Covid-19. Với tất cả điều n&agrave;y, Việt Nam c&oacute; thể thuyết phục doanh nghiệp nước ngo&agrave;i đến đầu tư.</p> <p class="question">- Theo &ocirc;ng, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp n&agrave;o tại Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều nhất dưới thời &ocirc;ng Biden?</p> <p>- Nếu chiến thắng của &ocirc;ng Biden gi&uacute;p Mỹ t&aacute;i gia nhập TPP, rất nhiều ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp của Việt Nam c&oacute; thể hưởng lợi, nhưng ng&agrave;nh sản xuất sẽ hưởng lợi lớn nhất.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, sự ổn định trong Nh&agrave; Trắng v&agrave; c&aacute;ch tiếp cận mới để đ&aacute;nh bại dịch Covid-19 c&oacute; thể đưa nền kinh tế Mỹ đi đ&uacute;ng hướng. Điều n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến những nền kinh tế như Việt Nam. Chẳng hạn, sản xuất v&agrave; ti&ecirc;u d&ugrave;ng ở Mỹ phục hồi sẽ tốt cho ng&agrave;nh sản xuất tại Việt Nam.</p> <h1><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_gallery_mobile.jpg" /><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_gallery_desk.jpg" /></h1> <p><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_subtitle_03.jpg" /></p> <p class="question">- Theo &ocirc;ng, Việt Nam cần phải lưu &yacute; điều g&igrave; khi thu h&uacute;t d&ograve;ng FDI trong tương lai?</p> <p>- Với EVFTA, Việt Nam kh&ocirc;ng chỉ tăng cường sức h&uacute;t với c&aacute;c doanh nghiệp ch&acirc;u &Acirc;u m&agrave; c&ograve;n những c&ocirc;ng ty Mỹ, Nhật Bản, H&agrave;n Quốc v&agrave; từ nhiều quốc gia kh&aacute;c. Kh&ocirc;ng những thế, Việt Nam c&ograve;n l&agrave; một trong những quốc gia c&oacute; tăng trưởng kinh tế dương v&agrave;o thời kỳ Covid-19. Đ&oacute; l&agrave; lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của đất nước c&aacute;c bạn.</p> <p>Đặc biệt, Việt Nam c&ograve;n cam kết ph&aacute;t triển lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ v&agrave; đầu tư v&agrave;o gi&aacute;o dục. Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; một tương lai rất s&aacute;ng. V&igrave; vậy, khi doanh nghiệp nước ngo&agrave;i muốn đa dạng h&oacute;a chuỗi cung ứng, Việt Nam l&agrave; một lựa chọn hợp l&yacute; tiếp theo.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một trong những vấn đề m&agrave; Việt Nam cần lưu &yacute; khi thu h&uacute;t l&agrave;n s&oacute;ng FDI l&agrave; m&ocirc;i trường. Trong hai năm qua, vấn đề m&ocirc;i trường, nhất l&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute;, ng&agrave;y c&agrave;ng đ&aacute;ng quan t&acirc;m.</p> <p>Từ g&oacute;c độ gi&aacute;o dục, ch&uacute;ng t&ocirc;i - một trường quốc tế - kh&ocirc;ng chỉ phục vụ người Việt Nam m&agrave; c&ograve;n con c&aacute;i của những nh&agrave; ngoại giao v&agrave; nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i. Nếu c&aacute;c nh&agrave; ngoại giao v&agrave; nh&agrave; đầu tư n&agrave;y kh&ocirc;ng muốn đưa gia đ&igrave;nh, con c&aacute;i đến Việt Nam v&igrave; vấn đề chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute;, điều n&agrave;y sẽ t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; cả nền kinh tế n&oacute;i chung.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_03mobile.jpg" /><img alt="Tong thong dac cu Joe Biden anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_03.jpg" title="Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 3" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tr&ecirc;n thực tế, Việt Nam vẫn l&agrave; một quốc gia tuyệt vời v&agrave; thoải m&aacute;i để sinh sống. Nếu đất nước c&aacute;c bạn c&oacute; thể cải thiện chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; giải quyết một số vấn đề về m&ocirc;i trường, n&oacute; sẽ mang lại nhiều lợi &iacute;ch hơn.</p> <p>Đ&atilde; c&oacute; một số khoản đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực kh&iacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&oacute;a lỏng (LNG), năng lượng mặt trời v&agrave; dự &aacute;n điện gi&oacute; đến Việt Nam trong những năm qua. T&ocirc;i cho rằng đ&acirc;y l&agrave; một bước đi đ&uacute;ng hướng. M&ocirc;i trường kh&ocirc;ng phải vấn đề của ri&ecirc;ng Việt Nam hay Mỹ m&agrave; l&agrave; vấn đề to&agrave;n cầu.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Việt Nam c&oacute; cơ hội để đi trước c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c, trở th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh mẫu cho những nước kh&aacute;c ở khu vực trong việc &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch t&iacute;ch cực với m&ocirc;i trường.</p> <p>Nhiều chuy&ecirc;n gia kinh tế dự đo&aacute;n rằng sẽ c&oacute; một tiềm năng tăng trưởng việc l&agrave;m rất lớn ở cả Việt Nam v&agrave; Mỹ nhờ sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c lĩnh vực như năng lượng mặt trời, điện gi&oacute; v&agrave; một số lĩnh vực tương tự.</p> <p>V&igrave; vậy, theo t&ocirc;i, việc tạo ra một khu&ocirc;n khổ ph&aacute;p l&yacute; trong việc bảo vệ m&ocirc;i trường sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho ch&iacute;nh người d&acirc;n Việt Nam, cũng như thu h&uacute;t đầu tư v&agrave; đưa Việt Nam trở th&agrave;nh h&igrave;nh mẫu thế giới.</p> <p class="question">- &Ocirc;ng c&oacute; thể chia sẻ về những năm sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc tại Việt Nam với tư c&aacute;ch một doanh nh&acirc;n nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng?</p> <p>- T&ocirc;i đ&atilde; sống ở Việt Nam 23 năm v&agrave; chứng kiến sự ph&aacute;t triển thần tốc của đất nước, nhất l&agrave; về kinh tế. Việt Nam cũng cam kết tiếp tục ph&aacute;t triển thịnh vượng v&agrave; trở th&agrave;nh người chơi to&agrave;n cầu trong nhiều lĩnh vực.</p> <p>Với tư c&aacute;ch l&agrave; một doanh nh&acirc;n Mỹ tại Việt Nam, t&ocirc;i cho rằng đất nước c&aacute;c bạn l&agrave; một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Ri&ecirc;ng đối với Concordia International School, nhờ th&agrave;nh t&iacute;ch học tập cao, học sinh của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại Việt Nam đ&atilde; được chọn v&agrave;o những trường đại học như Đại học Princeton, Đại học Stanford, Đại học Dartmouth, Đại học Duke, UCLA, USC, Đại học Toronto, Đại học McGill...</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_04mobile.jpg" /><img alt="Tong thong dac cu Joe Biden anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/znews-photo-zadn-vn_quote_04.jpg" title="Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 4" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="question">- Trong 23 năm qua, &ocirc;ng đ&atilde; chứng kiến sự thay đổi như thế n&agrave;o về c&aacute;i nh&igrave;n của c&aacute;c doanh nh&acirc;n v&agrave; nh&agrave; đầu tư Mỹ đối với Việt Nam, thưa &ocirc;ng?</p> <p>- Việt Nam v&agrave; Mỹ mới kỷ niệm 25 năm b&igrave;nh thường h&oacute;a mối quan hệ. Kể từ năm 1993, khi t&ocirc;i đến Việt Nam để nghi&ecirc;n cứu, cho đến nay, đ&atilde; c&oacute; rất nhiều thay đổi đ&aacute;ng kể. Cả hai quốc gia đều x&acirc;y dựng lại mối quan hệ một c&aacute;ch t&iacute;ch cực v&agrave; thiện ch&iacute;.</p> <p>C&aacute;i nh&igrave;n về Việt Nam cũng thay đổi đối với những doanh nghiệp Mỹ c&aacute;ch Việt Nam nửa v&ograve;ng Tr&aacute;i Đất. Đất nước c&aacute;c bạn ng&agrave;y c&agrave;ng được biết đến l&agrave; một đối t&aacute;c thương mại quan trọng, một điểm đến đầu tư hấp dẫn với mối quan hệ tương lai ng&agrave;y một tốt đẹp l&ecirc;n.</p> <p>C&ograve;n đối với những c&ocirc;ng ty Mỹ đang l&agrave;m việc tại Việt Nam, đ&acirc;y l&agrave; một thời điểm rất tuyệt vời. Tất cả đều biết ơn s&acirc;u sắc v&igrave; c&aacute;ch Việt Nam bảo vệ ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; gia đ&igrave;nh khỏi dịch Covid-19. Đất nước c&aacute;c bạn l&agrave; một trong những nơi an to&agrave;n nhất h&agrave;nh tinh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n biết ơn c&aacute;ch Việt Nam mang lại sự an to&agrave;n, gi&uacute;p nền kinh tế v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp sống s&oacute;t.</p> <p>Với việc đ&aacute;nh bại dịch Covid-19, EVFTA v&agrave; sự ch&uacute; trọng ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng d&agrave;nh cho lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ, Việt Nam l&agrave; c&acirc;u chuyện th&agrave;nh c&ocirc;ng rất hấp dẫn cho nh&agrave; đầu tư. Nh&igrave;n v&agrave;o đất nước n&agrave;y, t&ocirc;i tin rằng c&aacute;c bạn c&oacute; một tương lai rất tươi s&aacute;ng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top