Ông Biden tiếp quản Twitter tổng thống, nhưng mất sạch người theo dõi

Trái với tiền lệ, ông Joe Biden sẽ không thể tiếp quản lượng người theo dõi tài khoản Twitter chính thức của tổng thống Mỹ khi nhậm chức vào tháng 1/2021.

<div> <p>Ch&iacute;nh quyền đương nhiệm sẽ chuyển giao t&agrave;i khoản Twitter ch&iacute;nh thức của tổng thống Mỹ m&agrave; &ocirc;ng Trump đang quản l&yacute; cho nh&oacute;m của &ocirc;ng Biden. Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh quyền mới sẽ kh&ocirc;ng tiếp quản khoảng 33,2 triệu người theo d&otilde;i sẵn c&oacute; tr&ecirc;n t&agrave;i khoản n&agrave;y.</p> <p>Xuy&ecirc;n suốt nhiệm kỳ của m&igrave;nh, Tổng thống Trump đ&atilde; xem Twitter như &quot;mặt trận tiền tuyến&quot; để đối đầu với truyền th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c đối thủ ch&iacute;nh trị. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng hiếm khi sử dụng t&agrave;i khoản Twitter ch&iacute;nh thức của tổng thống (@POTUS) m&agrave; chủ yếu đăng tweet tr&ecirc;n t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n (@realDonaldTrump) với xấp xỉ 88,5 triệu người theo d&otilde;i.</p> <p>Nh&oacute;m phụ tr&aacute;ch chuyển giao quyền lực của &ocirc;ng Biden cho biết ch&iacute;nh quyền tổng thống Mỹ thứ 46 thậm ch&iacute; sẽ kh&ocirc;ng được ph&eacute;p thừa kế khoảng 26 triệu người theo d&otilde;i tr&ecirc;n t&agrave;i khoản Twitter ch&iacute;nh thức của Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Điều n&agrave;y đi ngược lại tiền lệ khi ch&iacute;nh quyền cựu Tổng thống Obama đ&atilde; chuyển giao to&agrave;n bộ t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội ch&iacute;nh thức cho người kế nhiệm với lượng người theo d&otilde;i nguy&ecirc;n vẹn, theo <em>Business Insider</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump khong giao tai khoan Twitter cho Biden anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/23/znews-photo-zadn-vn_twitter1.jpg" title="Trump không giao tài khoản Twitter cho Biden ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gi&aacute;m đốc kỹ thuật Rob Flaherty của &ocirc;ng Biden th&ocirc;ng b&aacute;o về việc ch&iacute;nh quyền mới kh&ocirc;ng được thừa kế lượng người theo d&otilde;i từ tổng thống tiền nhiệm. Ảnh: <em>Chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;V&agrave;o năm 2016, đội ngũ chuyển giao quyền lực của tổng thống thứ 44 đ&atilde; th&uacute;c giục ch&iacute;nh quyền Trump thừa kế to&agrave;n bộ lượng người theo d&otilde;i của &ocirc;ng Obama tr&ecirc;n 2 t&agrave;i khoản Twitter @POTUS v&agrave; @WhiteHouse&quot;, Gi&aacute;m đốc kỹ thuật Rob Flaherty của &ocirc;ng Biden viết tr&ecirc;n Twitter h&ocirc;m 22/12. &quot;Giờ đ&acirc;y, Twitter th&ocirc;ng b&aacute;o với ch&uacute;ng t&ocirc;i rằng ch&iacute;nh quyền Biden sẽ phải bắt đầu mọi thứ lại từ con số 0&quot;.</p> <p>Đội ngũ quản l&yacute; chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết ch&iacute;nh quyền mới cũng sẽ phải x&acirc;y dựng t&agrave;i khoản của đệ nhất phu nh&acirc;n v&agrave; thư k&yacute; Nh&agrave; Trắng lại từ đầu.</p> <p>Facebook cũng đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&eacute;t duyệt cho ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden tiếp quản c&aacute;c t&agrave;i khoản của tổng thống v&agrave; ch&iacute;nh phủ.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rTDagUbPzeU/077f9a1d66538f0dd642/a664a9b446f1afaff6e0/720/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1608871362~acl=/rTDagUbPzeU/*~hmac=23a97059611e4767eac373325d8658b8" false="" source-url="/video-ong-trump-toi-van-la-tong-thong-my-dung-noi-chuyen-kieu-do-voi-toi-post1157396.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:02:25" fullwidthmode="false" mediaid="a0babee291ac78f221bd" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_11_27/201126210210_trump_white_house_point_thanksgiving_1126_live_video.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qvWqgJ8QSuU/732eef4c1302fa5ca313/14fb1a2bf56e1c30457f/480/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1608871362~acl=/qvWqgJ8QSuU/*~hmac=a460536b5c184d894478a382f9fa0e1e" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/0Xa2FJ_J13s/whls/vod/0/_llwUyBHsjhw-ld_H7W/a0babee291ac78f221bd.m3u8?authen=exp=1608828162~acl=/0Xa2FJ_J13s/*~hmac=ee361dc11a9d34dc8ffbeb32c723aaa5" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qvWqgJ8QSuU/732eef4c1302fa5ca313/14fb1a2bf56e1c30457f/480/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1608871362~acl=/qvWqgJ8QSuU/*~hmac=a460536b5c184d894478a382f9fa0e1e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rTDagUbPzeU/077f9a1d66538f0dd642/a664a9b446f1afaff6e0/720/a0babee291ac78f221bd.mp4?authen=exp=1608871362~acl=/rTDagUbPzeU/*~hmac=23a97059611e4767eac373325d8658b8" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&Ocirc;ng Trump: T&ocirc;i vẫn l&agrave; tổng thống Mỹ, đừng n&oacute;i chuyện kiểu đ&oacute; với t&ocirc;i</span></strong> Tổng thống Trump đ&atilde; giận dữ với một ph&oacute;ng vi&ecirc;n sau khi được hỏi &ocirc;ng sẽ l&agrave;m g&igrave; nếu Đại cử tri đo&agrave;n bỏ phiếu cho Joe Biden.</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top