Hôm nay các đại cử tri sẽ chính thức bầu tổng thống Mỹ

Các đại cử tri ngày 14/12 sẽ nhóm họp để cùng bỏ lá phiếu trực tiếp quyết định ai là ông chủ Nhà Trắng trong 4 năm tiếp theo.

<div> <p>Hơn 150 triệu cử tri Mỹ đ&atilde; đi bỏ phiếu lựa chọn người họ mong muốn l&agrave; tổng thống Mỹ trong 4 năm tới h&ocirc;m 3/11.</p> <p>Nhưng thực tế l&aacute; phiếu của cử tri phổ th&ocirc;ng chỉ chọn ra 538 đại cử tri. Ng&agrave;y 14/12, c&aacute;c đại cử tri sẽ họp để c&ugrave;ng bỏ l&aacute; phiếu trực tiếp quyết định ai sẽ l&agrave; &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng tiếp theo.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai cu tri bo phieu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/14/znews-photo-zadn-vn_electoral1.jpg" title="đại cử tri bỏ phiếu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ảnh: <em>Guardian</em>, Việt h&oacute;a bởi Zing.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Đại cử tri l&agrave; g&igrave;?</h3> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh soạn thảo hiến ph&aacute;p, c&aacute;c nh&agrave; lập quốc Mỹ gặp nhiều kh&oacute; khăn khi định đoạt vấn đề bầu cử lựa chọn người l&atilde;nh đạo đất nước.</p> <p>Th&aacute;ch thức đến từ y&ecirc;u cầu c&acirc;n bằng lợi &iacute;ch của c&aacute;c tiểu bang, với những bộ phận cư d&acirc;n kh&aacute;c nhau trong x&atilde; hội, c&ugrave;ng diện t&iacute;ch đất nước rộng lớn cản trở việc tổ chức cuộc bỏ phiếu d&acirc;n chủ. Cuối c&ugrave;ng, c&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p Mỹ quyết định lập ra hệ thống đại cử tri.</p> <p>Mỗi tiểu bang sẽ c&oacute; số đại cử tri tương ứng với số ghế họ c&oacute; ở lưỡng viện Quốc hội. Ở Thượng viện, mỗi tiểu bang c&oacute; bằng nhau 2 ghế. Tại Hạ viện, số ghế đại biểu của mỗi tiểu bang sẽ được ph&acirc;n chia theo tỷ lệ d&acirc;n số của từng bang.</p> <p>Ứng vi&ecirc;n n&agrave;o gi&agrave;nh được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất ở một bang sẽ chiến thắng to&agrave;n bộ phiếu đại cử tri ở bang đ&oacute;</p> <p>Ngoại lệ duy nhất l&agrave; Maine v&agrave; Nebraska, nơi số phiếu đại cử tri sẽ được chia theo khu vực. Ứng vi&ecirc;n n&agrave;o gi&agrave;nh qu&aacute; 50% số phiếu đại cử tri sẽ l&agrave; người chiến thắng cuộc chạy đua tổng thống.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai cu tri bo phieu anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/14/znews-photo-zadn-vn_dai_cu_tri_2.jpg" title="đại cử tri bỏ phiếu ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hệ thống đại cử tri đ&atilde; tồn tại từ khi nước Mỹ được khai sinh. Ảnh: <em>Getty</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Qua mỗi 10 năm, nước Mỹ lại tiến h&agrave;nh tổng điều tra d&acirc;n số để ph&acirc;n bổ lại số ghế Hạ viện, qua đ&oacute; thay đổi số đại cử tri của c&aacute;c bang.</p> <p>Trong cuộc bỏ phiếu năm 2020, c&aacute;c bang nơi &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng về số phiếu phổ th&ocirc;ng c&oacute; thể gi&uacute;p &ocirc;ng gi&agrave;nh 306 phiếu đại cử tri, so với 232 của đương kim Tổng thống Donald Trump.</p> <h3>Ai c&oacute; thể l&agrave; đại cử tri?</h3> <p>Sau khi kết quả kiểm phiểu phổ th&ocirc;ng được x&aacute;c nhận, ch&iacute;nh quyền tiểu bang sẽ chọn ra c&aacute;c đại cử tri đại diện bang đ&oacute; bỏ phiếu lựa chọn tổng thống.</p> <p>Hiến ph&aacute;p Mỹ chỉ quy định đại cử tri kh&ocirc;ng thể l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n lưỡng viện Quốc hội hoặc đang đương chức tại c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n bang.</p> <p>Th&ocirc;ng thường, ch&iacute;nh quyền tiểu bang sẽ lựa chọn c&aacute;c cựu ch&iacute;nh trị gia đ&atilde; nghỉ hưu, như cựu tổng thống Bill Clinton năm 2016 từng l&agrave; đại cử tri bỏ phiếu cho vợ, ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Hillary Clinton.</p> <p>Năm nay, đến lượt b&agrave; Clinton được bang New York lựa chọn l&agrave;m đại cử tri bỏ phiếu cho &ocirc;ng Biden.</p> <p>Quan chức cấp tiểu bang cũng c&oacute; thể được chọn l&agrave;m đại cử tri. Năm 2016, Thống đốc New York Andrew Cuomo l&agrave; đại cử tri của đảng D&acirc;n chủ bỏ phiếu cho b&agrave; Clinton.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c nh&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị, c&aacute;c nh&agrave; vận động h&agrave;nh lang, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n hệ với ứng vi&ecirc;n chiến thắng cũng được chọn. Năm 2016, con trai cả của &ocirc;ng Trump l&agrave; Donald Trump Jr. từng được lựa chọn l&agrave;m 1 trong 306 đại cử tri của đảng Cộng h&ograve;a.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai cu tri bo phieu anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/14/znews-photo-zadn-vn_dai_cu_tri_3.jpg" title="đại cử tri bỏ phiếu ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cuộc họp v&agrave; bỏ phiếu của đại cử tri bang California năm 2016. Ảnh: <em>AP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Đại cử tri bỏ phiếu như thế n&agrave;o?</h3> <p>Cuộc họp của c&aacute;c đại cử tri đo&agrave;n sẽ kh&ocirc;ng diễn ra ở một địa điểm. Thay v&agrave;o đ&oacute;, đại cử tri đo&agrave;n của từng bang sẽ nh&oacute;m họp v&agrave; bỏ phiếu ở thủ phủ bang đ&oacute;. Cử tri đo&agrave;n của Washington D.C sẽ tiến h&agrave;nh thủ tục tương tự ở thủ đ&ocirc;.</p> <p>C&aacute;c đại cử tri sẽ bỏ hai phiếu bằng giấy - một cho tổng thống v&agrave; một cho ph&oacute; tổng thống. C&aacute;c l&aacute; phiếu được kiểm, sau đ&oacute; đại cử tri sẽ k&yacute; v&agrave;o 6 giấy x&aacute;c nhận kết quả. Mỗi phiếu x&aacute;c nhận sẽ được đ&iacute;nh k&egrave;m x&aacute;c nhận về số phiếu phổ th&ocirc;ng của tiểu bang.</p> <p>6 bộ phiếu n&agrave;y sau đ&oacute; được sao chụp v&agrave; gửi tới c&aacute;c quan chức theo quy định của ph&aacute;p luật, trong đ&oacute; quan trọng nhất l&agrave; chủ tịch Thượng viện, tức đương kim ph&oacute; tổng thống.</p> <h3>Đại cử tri bất trung</h3> <p>Khi được chọn, c&aacute;c đại cử tri thường sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống cho ứng vi&ecirc;n đ&atilde; chiến thắng tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng ở bang m&agrave; đại cử tri n&agrave;y l&agrave; đại diện.</p> <p>Hiện nay, luật ph&aacute;p của 32 bang v&agrave; thủ đ&ocirc; Washington D.C đ&atilde; y&ecirc;u cầu đại cử tri bỏ phiếu như th&ocirc;ng lệ n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong lịch sử nước Mỹ, đ&atilde; c&oacute; 165 lượt đại cử tri kh&ocirc;ng bỏ phiếu cho người chiến thắng phổ th&ocirc;ng đầu phiếu tại bang m&agrave; họ đại diện. Những người n&agrave;y được gọi với c&aacute;i t&ecirc;n &quot;đại cử tri bất trung&quot;.</p> <p>4 năm trước, 10 đại cử đến từ cả hai đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Cộng h&ograve;a tri đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch &quot;bất trung&quot; v&agrave; bỏ phiếu cho ứng vi&ecirc;n kh&aacute;c.</p> <p>Kể từ thế kỷ 20, c&aacute;c vụ đại cử tri bất trung chưa từng thay đổi kết quả bỏ phiếu lựa chọn tổng thống v&agrave; ph&oacute; tổng thống Mỹ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dai cu tri bo phieu anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/14/znews-photo-zadn-vn_dai_cu_tri_4.jpg" title="đại cử tri bỏ phiếu ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cuộc họp của đại cử tri đo&agrave;n bang Massachusetts năm 2008. Ảnh: <em>Getty</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Điều g&igrave; sẽ xảy ra tiếp theo?</h3> <p>Sau ng&agrave;y 14/12, kết quả bỏ phiếu của c&aacute;c đại cử tri sẽ được gửi tới lưỡng viện Quốc hội. Ng&agrave;y 6/1/2021, lưỡng viện sẽ tổ chức một cuộc họp chung, do Ph&oacute; tổng thống Mike Pence - Chủ tịch Thượng viện - chủ tr&igrave;, để xem x&eacute;t kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đo&agrave;n.</p> <p>Kết quả bỏ phiếu của từng bang c&oacute; thể bị th&aacute;ch thức nếu c&oacute; y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh thức bằng văn bản của đồng thời 1 th&agrave;nh vi&ecirc;n Thượng viện v&agrave; 1 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hạ viện. Khi đ&oacute;, từng viện sẽ họp ri&ecirc;ng v&agrave; ra quyết định đối với y&ecirc;u cầu th&aacute;ch thức kết quả bỏ phiếu.</p> <p>Lịch sử bầu cử Mỹ chưa ghi nhận trường hợp Thượng viện v&agrave; Hạ viện bất đồng về kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đo&agrave;n.</p> <p>Theo đạo luật kiểm phiếu đại cử tri, khi lưỡng viện li&ecirc;n bang bất đồng, thống đốc c&aacute;c tiểu bang được trao truyền quyết định phiếu n&agrave;o được t&iacute;nh.</p> <p>Điều n&agrave;y sẽ c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden, bởi c&aacute;c bang chiến trường như Pennsylvania, Wisconsin v&agrave; Michigan c&oacute; thống đốc l&agrave; người của đảng D&acirc;n chủ.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top