Quốc hội Mỹ tuyên bố ông Biden đắc cử

Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Mike Pence chính thức tuyên bố Phó tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris đắc cử tổng thống và phó tổng thống Mỹ tiếp theo.

<div> <p>Ph&oacute; tổng thống Mike Pence th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng Joe Biden đ&atilde; ch&iacute;nh thức nhận được 306 phiếu đại cử tri, Tổng thống Donald Trump nhận được 232 phiếu. Từ đ&oacute;, &ocirc;ng Biden sẽ l&agrave; tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ bắt đầu ng&agrave;y 20/1 tới đ&acirc;y.</p> <p>Trước đ&oacute; &iacute;t ph&uacute;t, &ocirc;ng Biden đ&atilde; vượt qua con số 270 đại cử tri cần thiết để đắc cử với việc kh&ocirc;ng ai phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri bang Vermont. Ph&oacute; tổng thống Mike Pence, người chủ tr&igrave; phi&ecirc;n họp lưỡng viện, kh&ocirc;ng tuy&ecirc;n bố người chiến thắng ngay do phiếu vẫn đang được đếm đến bang cuối c&ugrave;ng trong thứ tự bảng chữ c&aacute;i alphabet.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="quoc hoi xac nhan ong Biden la tong thong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/07/znews-photo-zadn-vn_pence0701.jpg" title="quốc hội xác nhận ông Biden là tổng thống ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ph&oacute; tổng thống Pence x&aacute;c nhận kết quả bầu cử của đại cử tri đo&agrave;n. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Việc kiểm v&agrave; x&aacute;c nhận phiếu bầu của đại cử tri được nối lại tại trụ sở quốc hội ngay sau khi t&igrave;nh h&igrave;nh được ổn định. Trước đ&oacute;, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định sẽ th&uacute;c đẩy ho&agrave;n tất thủ tục n&agrave;y nhanh ch&oacute;ng.</p> <p>Một số nghị sĩ Cộng h&ograve;a đ&atilde; phản đối kết quả phiếu bầu ở c&aacute;c bang chiến trường như Arizona, Georgia v&agrave; Pennsylvania.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, lưỡng vi&ecirc;n quốc hội nhanh ch&oacute;ng b&aacute;c bỏ sự phản đối n&agrave;y.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top