Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay 10-11 đăng đàn trả lời chất vấn, khép lại 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Ng&agrave;y 10-11, tiếp tục chương tr&igrave;nh <b><span>chất vấn</span></b> v&agrave; trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội kho&aacute; XIV, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c sẽ trực tiếp b&aacute;o c&aacute;o, giải tr&igrave;nh một số vấn đề thuộc tr&aacute;ch nhiệm chung của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; trả lời chất vấn của c&aacute;c đại biểu (ĐB) Quốc hội.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><img alt="Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/nld-mediacdn-vn_ttg-1604964228153709878751.jpg" title="Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c trả lời chất vấn tại Quốc hội s&aacute;ng nay 10-11</p> </div> </div> <p>Phi&ecirc;n chất vấn của kỳ họp n&agrave;y bắt đầu từ ng&agrave;y 6-11, tổng thời gian d&agrave;nh cho hoạt động chất vất v&agrave; trả lời chất vấn l&agrave; 2,5 ng&agrave;y. Dưới sự điều h&agrave;nh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n, c&aacute;c ĐB đ&atilde; chất vấn c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ v&agrave; gửi nhiều vấn đề &quot;n&oacute;ng&quot; chờ Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ trả lời.</p> <p>C&aacute;c vấn đề như: Kịch bản tăng trưởng GDP trong bối cảnh dịch Covid-19; thu chi ng&acirc;n s&aacute;ch, bảo vệ m&ocirc;i trường; ph&aacute;t triển thuỷ điện; giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng; x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; li&ecirc;n kết v&ugrave;ng; giải ph&aacute;p ứng ph&oacute; với thi&ecirc;n tai... đ&atilde; được c&aacute;c đại biểu Quốc hội quan t&acirc;m v&agrave; chất vấn người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Trong đ&oacute; c&oacute; thể kể đến nội dung chất vấn của ĐB Đinh C&ocirc;ng Nhường (B&igrave;nh Định). Vị ĐB tỉnh B&igrave;nh Định cho biết đại dịch Covid-19 hiện nay đang b&ugrave;ng ph&aacute;t trở lại mạnh mẽ tr&ecirc;n thế giới, Việt Nam l&agrave; nước c&oacute; nền kinh tế mở n&ecirc;n sẽ ảnh hưởng đến ph&aacute;t triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Do vậy, dự kiến tăng trưởng GDP đạt khoảng 6% trong năm 2021 c&oacute; thể kh&ocirc;ng đạt được như dự kiến.&nbsp;</p> <p>&quot;Vậy xin hỏi Thủ tướng c&oacute; những giải ph&aacute;p đột ph&aacute; n&agrave;o để đạt mức tăng trưởng GDP l&agrave; 6% khi m&agrave; hầu hết c&aacute;c nền kinh tế thế giới đều tăng trưởng &acirc;m. Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; x&acirc;y dựng kịch bản cho GDP tăng trưởng thấp hơn 6% chưa?&quot;- ĐB Đinh C&ocirc;ng Nhường chất vấn Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Một số nội dung c&aacute;c ĐB n&ecirc;u tại 2 ng&agrave;y chất vấn vừa qua, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ, trong đ&oacute; c&oacute; Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ Trường Ho&agrave; B&igrave;nh, Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ph&oacute; Thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng đ&atilde; tham gia trả lời, giải tr&igrave;nh l&agrave;m r&otilde; trước Quốc hội v&agrave; cử tri.</p> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; phi&ecirc;n cuối c&ugrave;ng về hoạt động chất vấn của nhiệm kỳ Quốc hội kh&oacute;a XIV nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; lại một c&aacute;ch to&agrave;n diện kết quả triển khai c&aacute;c y&ecirc;u cầu của Quốc hội được n&ecirc;u trong c&aacute;c nghị quyết về gi&aacute;m s&aacute;t chuy&ecirc;n đề v&agrave; chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top