Thủ tướng: Tiếp tục mở các đường bay quốc tế có kiểm soát

Trên tinh thần tiếp tục mở các đường bay quốc tế có kiểm soát, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đề xuất tăng tần suất chuyến bay, kể cả bay thương mại đón chuyên gia, nhà đầu tư, đón công dân Việt Nam về nước.

<div> <div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/20/39/baochinhphu-vn_nqh03146.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ph&aacute;t biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> Tại cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ về COVID-19 v&agrave;o chiều nay (18/9), với sự tham gia của một số tỉnh, th&agrave;nh phố tại c&aacute;c đầu cầu truyền h&igrave;nh trực tuyến, Thủ tướng đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c bộ, địa phương. Kh&ocirc;ng kh&iacute; lao động, l&agrave;m ăn của người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp đang trở lại nhịp điệu nhanh hơn trước.</div> <p>Thủ tướng lưu &yacute;, tr&ecirc;n thế giới, số ca nhiễm mới v&agrave; tử vong vẫn tăng, đặc biệt ở một số nước như Ấn Độ. V&igrave; vậy, nguy cơ dịch bệnh lu&ocirc;n thường trực. &ldquo;Do đ&oacute;, c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương cần nghi&ecirc;m t&uacute;c triển khai c&aacute;c hoạt động ph&ograve;ng chống dịch một c&aacute;ch tr&aacute;ch nhiệm, thường xuy&ecirc;n&rdquo;. Đặc biệt, cần tăng cường quản l&yacute; c&aacute;c trường hợp nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam, &ldquo;đừng để xảy ra một ca l&acirc;y nhiễm n&agrave;o trong cộng đồng do việc mở cửa bước đầu&rdquo;.</p> <p>Nhắc lại c&acirc;u chuyện 99 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Việt Nam, Thủ tướng cảnh b&aacute;o việc xuất hiện dấu hiệu chủ quan của một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Thủ tướng y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c mục ti&ecirc;u k&eacute;p. Cần thực hiện đầy đủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt &ldquo;Th&ocirc;ng điệp 5K&rdquo; v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c chế t&agrave;i xử phạt c&aacute;c vi phạm trong ph&ograve;ng chống dịch, đặc biệt l&agrave; biện ph&aacute;p đeo khẩu trang ở nơi đ&ocirc;ng người, phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng. Tiếp tục thực hiện phương ch&acirc;m kh&ocirc;ng tập trung đ&ocirc;ng người khi kh&ocirc;ng cần thiết, nhất l&agrave; c&aacute;c lễ hội.</p> <p>C&aacute;c địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ C&ocirc;ng an, tạo thuận lợi cho người nhập cảnh v&agrave;o nước ta đầu tư, l&agrave;m việc với y&ecirc;u cầu ph&ograve;ng dịch ph&ugrave; hợp từ kh&acirc;u nhập cảnh, vận chuyển, lưu tr&uacute;, triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c bảo đảm an ninh trật tự&hellip;</p> <p>Về việc mở một số đường bay quốc tế, Thủ tướng lưu &yacute;, mỗi chuyến bay đều phải c&oacute; phương &aacute;n ph&ograve;ng chống dịch cụ thể, kể cả việc giải ph&oacute;ng nhanh h&agrave;nh kh&aacute;ch tại s&acirc;n bay, địa điểm c&aacute;ch ly&hellip;</p> <p>Tr&ecirc;n tinh thần tiếp tục mở c&aacute;c đường bay quốc tế c&oacute; kiểm so&aacute;t, Thủ tướng y&ecirc;u cầu Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải tiếp tục đề xuất tăng tần suất chuyến bay, kể cả bay thương mại đ&oacute;n chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; đầu tư, đ&oacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam về nước. Lịch bay cụ thể b&aacute;o c&aacute;o Ph&oacute; Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm B&igrave;nh Minh v&agrave; Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam xem x&eacute;t, quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh, cần c&oacute; biện ph&aacute;p nhanh ch&oacute;ng giải tỏa h&agrave;nh kh&aacute;ch tại c&aacute;c s&acirc;n bay, kh&ocirc;ng để tụ tập đ&ocirc;ng người, dễ l&acirc;y nhiễm. C&aacute;c bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, trong đ&oacute; c&oacute; Bộ Y tế, Bộ C&ocirc;ng an chỉ đạo giải quyết nhanh hơn nữa c&aacute;c thủ tục đ&oacute;n chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; đầu tư đến Việt Nam, b&aacute;o c&aacute;o Ph&oacute; Thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh.</p> <p>Việc hướng dẫn quy chế đ&oacute;n tiếp, c&aacute;ch ly đo&agrave;n chuy&ecirc;n gia, người ở nước ngo&agrave;i, kể cả người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i về, một c&aacute;ch chặt chẽ, thuận lợi để vừa giải quyết c&ocirc;ng việc tốt nhưng vừa bảo đảm ph&ograve;ng chống dịch l&agrave; &ldquo;vấn đề m&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; phải l&agrave;m tốt&rdquo;, đừng để l&uacute;ng t&uacute;ng, Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p>C&aacute;c quy tr&igrave;nh l&agrave;m thủ tục đ&oacute;n chuy&ecirc;n gia cũng cần cụ thể v&agrave; c&ocirc;ng khai bởi &ldquo;t&ocirc;i được biết nhiều doanh nghiệp hiện nay kh&ocirc;ng biết l&agrave;m thế n&agrave;o&rdquo;, c&ograve;n t&igrave;nh trạng lờ mờ, kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng, Thủ tướng nhắc tất cả c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan phải l&agrave;m thủ tục nhanh ch&oacute;ng, thuận lợi hơn. C&aacute;c địa phương c&oacute; sự tham mưu của ng&agrave;nh y tế phải th&aacute;o gỡ vấn đề n&agrave;y tốt hơn.</p> <p>Phải thường xuy&ecirc;n tổ chức kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện ph&ograve;ng chống dịch tại c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; cơ sở lưu tr&uacute; được lựa chọn.</p> <p>Đối với trường hợp nhập cảnh ngắn ng&agrave;y, y&ecirc;u cầu hạn chế tham gia sử dụng c&aacute;c dịch vụ karaoke, vũ trường, qu&aacute;n bar, lễ hội&hellip;</p> <p>Tiếp tục kiểm so&aacute;t chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, ngăn chặn kịp thời, xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p cũng như xử l&yacute; nghi&ecirc;m việc tổ chức nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, kh&aacute;ch sạn nhận người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p đến lưu tr&uacute;, doanh nghiệp nhận lao động nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p>Cho rằng nhiệm vụ nặng nề nhất l&agrave; của Bộ Y tế, Thủ tướng y&ecirc;u cầu, phải tập trung chỉ đạo, c&oacute; hướng dẫn cụ thể về x&eacute;t nghiệm, c&aacute;ch ly. Ho&agrave;n thiện v&agrave; ban h&agrave;nh c&aacute;c quy tr&igrave;nh, hướng dẫn gi&aacute;m s&aacute;t ph&ograve;ng chống dịch đối với c&aacute;c trường hợp nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam; đề xuất c&aacute;c h&igrave;nh thức x&eacute;t nghiệm nhanh người nhập cảnh tại cửa khẩu, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; người nhập cảnh thuận lợi.</p> <p>R&uacute;t kinh nghiệm từ Đ&agrave; Nẵng, việc kiểm tra ph&ograve;ng chống dịch tại c&aacute;c cơ sở y tế l&agrave; rất quan trọng. Tiếp tục ho&agrave;n thiện c&aacute;c ph&aacute;c đồ điều trị, nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển vaccine, tập trung hợp t&aacute;c quốc tế, nhất l&agrave; với c&aacute;c quốc gia c&oacute; kết quả thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng với vaccine ph&ograve;ng COVID-19.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/20/78/baochinhphu-vn_nqh02847.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Ảnh: VGP/Quang Hiếu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c bệnh truyền nhiễm kh&aacute;c bởi COVID-19 c&oacute; thể ảnh hưởng tới biện ph&aacute;p dự ph&ograve;ng truyền thống, g&acirc;y ra b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh, nhất l&agrave; bệnh sốt xuất huyết hay bệnh bạch hầu&hellip;</p> <p>Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng phối hợp với Bộ Y tế ho&agrave;n thiện v&agrave; hướng dẫn c&ocirc;ng cụ chung để khai b&aacute;o y tế v&agrave; thực hiện truy vết c&aacute;c trường hợp nghi ngờ.</p> <p>Trước đề nghị của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng về việc c&aacute;c địa phương đẩy mạnh c&agrave;i đặt ứng dụng Bluezone (hiện c&ograve;n 25 tỉnh), Thủ tướng lưu &yacute; c&aacute;c tỉnh thực hiện, để n&acirc;ng số c&agrave;i đặt l&ecirc;n cao hơn, kh&ocirc;ng chỉ mức 24-25 triệu như hiện nay.</p> <p>Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng phối hợp với Bộ Y tế thiết lập hệ thống tổng đ&agrave;i tự động đa ng&ocirc;n ngữ để người nước ngo&agrave;i c&oacute; thể tiếp cận dịch vụ y tế sớm, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng chậm trễ, g&acirc;y phơi nhiễm trong cộng đồng.</p> <p>Bộ Ngoại giao chỉ đạo c&aacute;c sứ qu&aacute;n tổng hợp danh s&aacute;ch lao động phổ th&ocirc;ng, lao động thời vụ bị kẹt ở c&aacute;c nước, đề xuất phương &aacute;n ph&ugrave; hợp đ&oacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n về nước.</p> <p>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Bộ Y tế, Bộ Quốc ph&ograve;ng c&oacute; hướng dẫn về thu ph&iacute; c&aacute;ch ly tập trung.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c hoạt động trở lại kh&aacute; b&igrave;nh thường th&igrave; vấn đề đề cao cảnh gi&aacute;c, kh&ocirc;ng để dịch quay trở lại l&agrave; điều rất quan trọng. Do đ&oacute;, Thủ tướng y&ecirc;u cầu tăng cường truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng về c&aacute;c biện ph&aacute;p dự ph&ograve;ng c&aacute;c bệnh truyền nhiễm, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng dịch chồng dịch, đặc biệt l&agrave; COVID-19.</p> <p>Cần thường xuy&ecirc;n r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, c&aacute;c cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi lĩnh vực quản l&yacute;, đặc biệt c&aacute;c kh&aacute;ch sạn, cơ sở lưu tr&uacute;, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y, c&aacute;c x&iacute; nghiệp, khu c&ocirc;ng nghiệp nhằm th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển KT-XH, thực hiện mạnh mẽ mục ti&ecirc;u k&eacute;p, kh&ocirc;ng được để đ&igrave;nh trệ, đứt g&atilde;y c&aacute;c hoạt động kinh tế.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top