Thêm hai bệnh nhân Covid-19 bị viêm phổi

Hai bệnh nhân Covid-19 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chuyển lên Hà Nội điều trị do có dấu hiệu viêm phổi.

<div> <p style="text-align: justify;">Trưa 18/5, trao đổi với <em>Zing</em>, &ocirc;ng Phan Văn Dịu, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, cho biết 20 bệnh nh&acirc;n Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh được chuyển l&ecirc;n Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (H&agrave; Nội) để tiếp tục điều trị.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Dịu, trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị, sức khỏe c&aacute;c bệnh nh&acirc;n n&agrave;y c&oacute; chuyển biến. Do đ&oacute;, bệnh viện quyết định chuyển c&aacute;c bệnh nh&acirc;n n&agrave;y l&ecirc;n tuyến tr&ecirc;n để đảm bảo an to&agrave;n, giảm qu&aacute; tải cho bệnh viện.</p> <p style="text-align: justify;">BSCKII H&agrave; Quốc Ph&ograve;ng, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh, cho biết h&igrave;nh ảnh chụp X-quang cho thấy hai bệnh nh&acirc;n đang điều trị tại đơn vị n&agrave;y c&oacute; dấu hiệu vi&ecirc;m phổi. Song, b&aacute;c sĩ Ph&ograve;ng nhận định hai bệnh nh&acirc;n chỉ c&oacute; dấu hiệu vi&ecirc;m phổi nhẹ, chưa cần phải can thiệp thở m&aacute;y.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Qua kiểm tra của Bộ Y tế v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tuyến tr&ecirc;n, cho thấy mật độ bệnh nh&acirc;n tại bệnh viện qu&aacute; đ&ocirc;ng trong một thời điểm, nguy cơ l&acirc;y nhiễm qu&aacute; cao n&ecirc;n phải gi&atilde;n c&aacute;ch để sau n&agrave;y c&aacute;c trường hợp &acirc;m t&iacute;nh lần 1, lần 2 c&ograve;n c&oacute; ph&ograve;ng để đảm bảo an to&agrave;n&rdquo;, b&aacute;c sĩ Ph&ograve;ng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện tại, 18 bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại sức khỏe ổn định, một người c&oacute; triệu chứng ho, sốt, kh&ocirc;ng vi&ecirc;m phổi, 3 bệnh nh&acirc;n trong số n&agrave;y đ&atilde; đỡ sốt.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i 20 bệnh nh&acirc;n được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đơn vị n&agrave;y đang điều trị cho 8 trường hợp mắc Covid-19 nhẹ, t&igrave;nh trạng sức khỏe ổn định.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qJ6KDrq46D4/f631d94be6090f575618/79d4ae563212db4c8203/720/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589919461~acl=/qJ6KDrq46D4/*~hmac=786b76c060e903aaf215e60fcd2d91d1" false="" source-url="/video-ben-trong-noi-gianh-giat-su-song-cho-benh-nhan-19-post1084638.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="044d705fef1c06425f0d" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_05_14/DHH00014.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/s9T4HWxuiHE/247c08063744de1a8755/011ad59849dca082f9cd/480/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589919461~acl=/s9T4HWxuiHE/*~hmac=49756698f29498bf47f067f55e506f0e"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/RcjL5TodZ6A/whls/vod/0/pyhBa6xDoylhw-Xokny/044d705fef1c06425f0d.m3u8?authen=exp=1589876261~acl=/RcjL5TodZ6A/*~hmac=467d5b89665581121d41313acbe18077" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/s9T4HWxuiHE/247c08063744de1a8755/011ad59849dca082f9cd/480/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589919461~acl=/s9T4HWxuiHE/*~hmac=49756698f29498bf47f067f55e506f0e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qJ6KDrq46D4/f631d94be6090f575618/79d4ae563212db4c8203/720/044d705fef1c06425f0d.mp4?authen=exp=1589919461~acl=/qJ6KDrq46D4/*~hmac=786b76c060e903aaf215e60fcd2d91d1" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>B&ecirc;n trong nơi gi&agrave;nh giật sự sống cho bệnh nh&acirc;n 19</span></strong> Từng ngừng tim, tưởng chừng ra đi, hiện tại, bệnh nh&acirc;n số 19 đ&atilde; c&oacute; thể n&oacute;i chuyện, ăn cơm. Đ&oacute; l&agrave; sự hồi phục kỳ diệu của nữ bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19.</p> </figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top