Thêm 8 ca dương tính nCoV

Bốn người từ Anh, ba từ Pháp và một từ Đức, nhập cảnh trong vòng 10 ngày qua, dương tính nCoV, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 76. 

<div> <p>C&aacute;c bệnh nh&acirc;n ghi nhận h&ocirc;m nay đ&atilde; được c&aacute;ch ly điều trị tại H&agrave; Nội, Hải Dương, Ninh B&igrave;nh v&agrave; TP HCM. Người về tới Việt Nam l&acirc;u nhất từ ng&agrave;y 9/3; gần đ&acirc;y nhất ng&agrave;y 16/3.&nbsp;</p> <p><strong><span>&quot;Bệnh nh&acirc;n 69&quot;</span></strong>, nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm tr&uacute; tại quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội, nhập cảnh Nội B&agrave;i ng&agrave;y 13/3 tr&ecirc;n chuyến bay SU290. Từ ng&agrave;y 13/3 đến 15/3, người n&agrave;y đến một số điểm tại H&agrave; Nội. Ng&agrave;y 15/3 anh sốt, đến một số cơ sở y tế, chuyển v&agrave;o Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh. Ng&agrave;y 16/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, kết quả dương t&iacute;nh nCoV.&nbsp;</p> <p><span><strong>Bệnh nh&acirc;n thứ 70 v&agrave; 71</strong></span>, đều 19 tuổi, một nam một nữ, ở H&agrave; Nội, du học sinh tại Anh về Nội B&agrave;i ng&agrave;y 16/3 c&ugrave;ng chuyến bay TK164. Kết quả x&eacute;t nghiệm của CDC H&agrave; Nội v&agrave; Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho dương t&iacute;nh nCoV.&nbsp;</p> <p><span><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 72&quot;</strong></span>, nữ, 25 tuổi, quốc tịch Ph&aacute;p, h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n chuyến bay từ Ph&aacute;p về Nội B&agrave;i ng&agrave;y 9/3 c&ugrave;ng bạn trai l&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n 60&quot;. Sau nhập cảnh, c&ocirc; đến du lịch tại một số điểm ở H&agrave; Nội v&agrave; Ninh B&igrave;nh. Ng&agrave;y 15/3, c&ocirc; được đưa đi c&aacute;ch ly. Kết quả x&eacute;t nghiệm của hai viện Nhiệt đới v&agrave; Dịch tễ cho dương t&iacute;nh.</p> <p>Bốn bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n đang được điều trị c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Đ&ocirc;ng Anh, H&agrave; Nội, sức khỏe ổn định.&nbsp;</p> <p><strong><span>&quot;Bệnh nh&acirc;n 73&quot;</span></strong>, nam, 11 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Miện, Hải Dương. B&eacute; đi chuyến bay VN54 London - H&agrave; Nội ng&agrave;y 9/3. Ng&agrave;y 13/3 b&eacute; được Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa v&agrave;o c&aacute;ch ly. Mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương x&eacute;t nghiệm cho kết quả c&oacute; nCoV. B&eacute; đang&nbsp;được c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Y tế huyện Thanh Miện, sức khỏe ổn định.</p> <p><span><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 74&quot;</strong></span>, nam, 23 tuổi, địa chỉ ở L&acirc;m Thao, Ph&uacute; Thọ, về Việt Nam tr&ecirc;n chuyến bay VN18 ng&agrave;y 16/3. Sau khi nhập cảnh, người n&agrave;y được đưa v&agrave;o khu c&aacute;ch ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh, mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương t&iacute;nh nCoV. Hiện tại, bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sức khỏe ổn định.</p> <p><span><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 75&quot;</strong></span>, nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở quận 2, TP HCM. Ng&agrave;y 4/3 c&ocirc; từ Việt Nam sang London - Anh thăm người th&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với người mắc bệnh Covid-19. Ng&agrave;y 15/3, bệnh nh&acirc;n về tới Việt Nam tr&ecirc;n chuyến bay VN50, số ghế 10E. Khi nhập cảnh, bệnh nh&acirc;n chưa c&oacute; triệu chứng bệnh, c&aacute;ch ly tập trung tại Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi v&agrave; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Hai viện Bệnh Nhiệt đới v&agrave; Pasteur TPHCM x&eacute;t nghiệm cho kết quả c&oacute; nCoV. Bệnh nh&acirc;n tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện d&atilde; chiến Củ Chi, sức khỏe ổn.&nbsp;</p> <p><strong>&quot;Bệnh nh&acirc;n 76&quot;</strong>, nam, 52 tuổi, quốc tịch Ph&aacute;p, h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất, TP HCM, ng&agrave;y 10/3. Từ h&ocirc;m đấy đến 16/3, bệnh nh&acirc;n du lịch TP HCM, Cần Thơ, Hội An v&agrave; Huế.&nbsp;<span>Tới Ninh B&igrave;nh, &ocirc;ng được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc, tối 18/3 kết quả dương t&iacute;nh nCoV. Hiện tại, sức khỏe bệnh nh&acirc;n ổn định, c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</span></p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Lấy mẫu bệnh phẩm khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài xét nghiệm nCoV, ngày 18/3. Ảnh: Giang Huy." src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/09/lay-mau-xn-tai-sb-noi-bai-6480-1584543875.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Lấy mẫu bệnh phẩm kh&aacute;ch nhập cảnh tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i x&eacute;t nghiệm nCoV, ng&agrave;y 18/3. Ảnh: <em>Giang Huy.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Việt Nam ghi nhận 76 ca bệnh trong đ&oacute; 16 ca khỏi từ th&aacute;ng trước, 60 bệnh nh&acirc;n đang c&aacute;ch ly điều trị. C&aacute;c ca bệnh x&acirc;m nhập chủ yếu từ ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ, sau đ&oacute; l&acirc;y lan cộng đồng. 15 tỉnh, th&agrave;nh xuất hiện bệnh nh&acirc;n, trong đ&oacute; Hải Dương v&agrave; Bắc Ninh lần đầu ghi nhận. &nbsp;</p> <p>Sức khỏe hầu hết bệnh nh&acirc;n ổn định, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; hai ca nặng đều tr&ecirc;n 60 tuổi v&agrave; c&oacute; bệnh nền. C&oacute; 5 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; cho kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh &iacute;t nhất một lần.</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top