Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc Covid-19

Tối 18/3, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 69 đến 75. Trước đó, 16 bệnh nhân đã khỏi, được ra viện.

<div> <div> <p>Theo Bộ Y tế, 7 người mắc Covid-19 hiện sức khỏe ổn định. Trước đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam đ&atilde; khỏi bệnh. Người n&agrave;y được lấy mẫu lần thứ ba ng&agrave;y 13/3 v&agrave; lần 4 ng&agrave;y 16/3, đều cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> </div> <p>Li&ecirc;n quan trường hợp bệnh nh&acirc;n Covid-19 thứ 65 ngụ tại phường 7, quận G&ograve; Vấp, TP.HCM, 17 người c&oacute; tiếp x&uacute;c gần trước khi bệnh nh&acirc;n n&agrave;y chuyển c&aacute;ch ly, cũng c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> <div> <ul class="events"> <li class="comment featured" id="200447"> <div> <div> <h3>7 ca mới mắc Covid-19</h3> <p>CA THỨ 69 (BN69): Bệnh nh&acirc;n nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm tr&uacute; tại quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội. Bệnh nh&acirc;n l&agrave; du kh&aacute;ch, nhập cảnh Nội B&agrave;i ng&agrave;y 13/3&nbsp;tr&ecirc;n chuyến bay SU290. Từ ng&agrave;y 13/3 đến 15/3, bệnh nh&acirc;n c&oacute; đi đến một số điểm tại H&agrave; Nội.</p> <p>Ng&agrave;y 15/3, bệnh nh&acirc;n c&oacute; sốt, đi đến một số cơ sở y&nbsp;tế, sau đ&oacute; được chuyển v&agrave;o Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, H&agrave; Nội. Ng&agrave;y 16/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đ&atilde; tiến h&agrave;nh lấy mẫu để x&eacute;t nghiệm khẳng định, kết quả lần 1 sơ bộ dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.Hiện tại, bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định.&nbsp;</p> <p>CA THỨ 70 (BN70): Bệnh nh&acirc;n nam, 19 tuổi, địa chỉ ở Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội. Bệnh nh&acirc;n l&agrave; du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội B&agrave;i ng&agrave;y 16/3 tr&ecirc;n chuyến bay TK164. Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc v&agrave; bệnh nh&acirc;n cho kết quả dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n v&agrave; những người tiếp x&uacute;c gần đ&atilde; được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh v&agrave; mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương v&agrave; cho kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.Hiện tại, bệnh nh&acirc;n đang được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định.</p> <p>CA THỨ 71 (BN71): Bệnh nh&acirc;n nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội. Bệnh nh&acirc;n l&agrave; du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội B&agrave;i ng&agrave;y 16/3&nbsp;tr&ecirc;n chuyến bay TK164. Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc v&agrave; bệnh nh&acirc;n cho kết quả dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.Bệnh nh&acirc;n v&agrave; những người tiếp x&uacute;c gần đ&atilde; được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh v&agrave; mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.Hiện tại, bệnh nh&acirc;n&nbsp;được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định.</p> <p>CA&nbsp;THỨ 72 (BN72): Bệnh nh&acirc;n nữ, 25 tuổi, quốc tịch Ph&aacute;p. Bệnh nh&acirc;n l&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n chuyến bay từ Ph&aacute;p về Nội B&agrave;i ng&agrave;y 09/3, tr&ecirc;n chuyến bay c&oacute; ca mắc bệnh COVID-19, bệnh nh&acirc;n l&agrave; bạn g&aacute;i của ca dương t&iacute;nh số 60. Sau đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n c&oacute; đi du lịch tại một số điểm tại H&agrave; Nội v&agrave; Ninh B&igrave;nh.</p> <p>Ng&agrave;y 15/3, bệnh nh&acirc;n quay trở lại H&agrave; Nội v&agrave; được đưa đi c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh. Kết quả x&eacute;t nghiệm của bệnh nh&acirc;n tại bệnh viện l&agrave; dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.&nbsp;Hiện tại, bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định.</p> <p>CA&nbsp;THỨ 73 (BN73): Bệnh nh&acirc;n nam, 11 tuổi, địa chỉ ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nh&acirc;n về Việt Nam chuyến bay VN54 ng&agrave;y 9/3. Ng&agrave;y 13/3, bệnh nh&acirc;n được trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa v&agrave;o c&aacute;ch ly tại Trung t&acirc;m Y tế huyện Thanh Miện v&agrave; lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.&nbsp;</p> <p>CA&nbsp;THỨ 74 (BN74): Bệnh nh&acirc;n nam, 23 tuổi, địa chỉ ở L&acirc;m Thao, Ph&uacute; Thọ. Bệnh nh&acirc;n về Việt Nam chuyến bay VN0018 ng&agrave;y 16/3. Sau khi xuống m&aacute;y bay, bệnh nh&acirc;n được đưa v&agrave;o khu c&aacute;ch ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh v&agrave; tiến h&agrave;nh s&agrave;ng lọc lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.Hiện tại, bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định.</p> <p>CA&nbsp;THỨ 75 (BN75): Bệnh nh&acirc;n nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở quận 2, TP.HCM. Ng&agrave;y 4/3, bệnh nh&acirc;n&nbsp;từ Việt Nam sang London, Anh, thăm người th&acirc;n v&agrave; tại đ&acirc;y bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c người mắc bệnh COVID-19. Ng&agrave;y 15/3, bệnh nh&acirc;n về tới Việt Nam tr&ecirc;n chuyến bay của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng VietnamAirline số hiệu VN50.</p> <p>Khi nhập cảnh, bệnh nh&acirc;n chưa c&oacute; triệu chứng bệnh, chuyển c&aacute;ch ly tập trung tại Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi v&agrave; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh v&agrave;o tối&nbsp;17/3. Mẫu bệnh phẩm được x&eacute;t nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM,&nbsp;kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 v&agrave;o chiều 18/3. Hiện, bệnh nh&acirc;n&nbsp;được theo d&otilde;i, điều trị, c&aacute;ch ly tại Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi với t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn.</p> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="200446"> <div> <div> <h3>Dự kiến bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 thứ 18 ra viện ng&agrave;y mai</h3> <p><span>Theo <em>VTV</em>, bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam đ&atilde; khỏi bệnh, dự kiến ra viện v&agrave;o ng&agrave;y mai. Trước đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n n&agrave;y được lấy mẫu lần thứ ba&nbsp;ng&agrave;y 13/3 v&agrave; lần 4 ng&agrave;y 16/3, đều cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh. </span></p> <p><span>Chiều 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương th&ocirc;ng b&aacute;o bệnh nh&acirc;n N.V.T., 27 tuổi, qu&ecirc; Th&aacute;i B&igrave;nh, đ&atilde; mắc Covid-19. Đ&acirc;y l&agrave; bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 thứ 18 tại Việt Nam, trở về từ Daegu, H&agrave;n Quốc.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="200445"> <div> <div> <h3>17 người ở TP.HCM tiếp x&uacute;c bệnh nh&acirc;n thứ 65 c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh</h3> <p>Li&ecirc;n quan&nbsp;trường hợp bệnh nh&acirc;n Covid-19 thứ 65 ngụ tại phường 7, quận G&ograve; Vấp, TP.HCM, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 quận G&ograve; Vấp phối hợp&nbsp;Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiến h&agrave;nh gửi mẫu x&eacute;t nghiệm 17 người c&oacute; tiếp x&uacute;c gần trước khi bệnh nh&acirc;n n&agrave;y chuyển c&aacute;ch ly.</p> <p>L&uacute;c 18h ng&agrave;y 18/3, kết quả ch&iacute;nh thức của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết cả 17 trường hợp đều &acirc;m t&iacute;nh. Ri&ecirc;ng bệnh nh&acirc;n Covid-19 thứ 65 đ&atilde; được chuyển về Bệnh viện d&atilde; chiến Củ Chi điều trị. Hiện, sức khỏe của bệnh nh&acirc;n&nbsp;ổn định.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="200444"> <div> <div> <h3>Vietnam Airlines tạm dừng khai th&aacute;c đường bay tới Nga, Đ&agrave;i Loan (Trung Quốc)</h3> <p><em>Th&ocirc;ng Tấn X&atilde; Việt Nam</em> đưa tin tối 18/3, đại diện H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết do diễn biến dịch Covid-19 ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch hạn chế nhập cảnh giữa c&aacute;c nước, Vietnam Airlines th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng thực hiện c&aacute;c chuyến bay giữa Việt Nam v&agrave; Nga, Đ&agrave;i Loan (Trung Quốc) kể từ ng&agrave;y 19/3.</p> <p>Theo đ&oacute;, chuyến bay bị hủy gần nhất l&agrave; VN63 từ H&agrave; Nội đi Moscow v&agrave; VN570 từ TP.HCM đi Đ&agrave;i Bắc (Đ&agrave;i Loan - Trung Quốc). Để hỗ trợ h&agrave;nh kh&aacute;ch bị ảnh hưởng, đại diện Vietnam Airlines cho biết h&atilde;ng sẽ miễn điều kiện v&agrave; miễn lệ ph&iacute; đổi h&agrave;nh tr&igrave;nh hoặc đổi ng&agrave;y bay cho tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch bay giữa Việt Nam v&agrave; Nga, Đ&agrave;i Loan (Trung Quốc) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kể từ ng&agrave;y 19/3 đến khi h&atilde;ng c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="200443"> <div> <div> <h3>Thứ trưởng Bộ Y tế l&agrave;m việc về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19</h3> <p>Theo <em>Th&ocirc;ng Tấn X&atilde; Việt Nam</em>, chiều 18/3, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đ&atilde; l&agrave;m việc với Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế. Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết&nbsp;đến 22h ng&agrave;y 17/3,&nbsp;c&oacute; 2 trường hợp dương t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 (bệnh nh&acirc;n số 30 v&agrave; 49), 62 trường hợp x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh v&agrave; 25 trường hợp đang chờ kết quả x&eacute;t nghiệm.&nbsp;<span>Hiện tại, sức khỏe của c&aacute;c bệnh nh&acirc;n v&agrave; người c&aacute;ch ly đều ổn định.</span></p> <p>80 ca tiếp x&uacute;c gần người bệnh dương t&iacute;nh (F1) đ&atilde; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; c&aacute;ch ly tập trung tại 5 điểm. 354 ca được c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i tại nh&agrave; hoặc nơi cư tr&uacute;. Ngo&agrave;i ra, tỉnh đ&atilde; trao quyết định cho 10 người nước ngo&agrave;i ho&agrave;n th&agrave;nh thời gian c&aacute;ch ly đủ 14 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y tiếp x&uacute;c lần cuối với ca bệnh để trở về nước.</p> <p>Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh trong l&uacute;c n&agrave;y cần tuy&ecirc;n truyền để người d&acirc;n khai b&aacute;o y tế, nhằm nhanh ch&oacute;ng ph&aacute;t hiện c&aacute;c trường hợp bệnh trong to&agrave;n d&acirc;n. Tỉnh cần chủ động th&ocirc;ng b&aacute;o sớm, c&oacute; biện ph&aacute;p nhanh ch&oacute;ng c&aacute;ch ly ngay khi xuất hiện ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch của tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế. Ảnh: <em>Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Thừa Thi&ecirc;n - Huế.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Y te cong bo them 7 ca mac Covid-19 hinh anh 1 1.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/02/1.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="200442"> <div> <div> <h3>TP.HCM ưu ti&ecirc;n lấy mẫu x&eacute;t nghiệm h&agrave;nh kh&aacute;ch từ Malaysia</h3> <p>Sở Y tế TP.HCM vừa c&oacute; văn bản triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp nhận, c&aacute;ch ly v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho người nhập cảnh tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất. Theo đ&oacute;, Sở Y tế y&ecirc;u cầu Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật v&agrave; Trung t&acirc;m Kiểm dịch Y tế quốc tế c&oacute; nhiệm vụ điều phối, c&aacute;ch ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, H&agrave;n Quốc, Iran, Mỹ, 9 quốc gia ASEAN v&agrave; 46 v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ thuộc ch&acirc;u &Acirc;u.</p> <p>Nếu xảy ra &ugrave;n tắc tại cửa khẩu, việc lấy mẫu x&eacute;t nghiệm được thực hiện tại cơ sở c&aacute;ch ly tập trung. Đối với người nhập cảnh về từ hoặc đi qua c&aacute;c quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ kh&aacute;c kh&ocirc;ng thuộc c&aacute;c nước n&ecirc;u tr&ecirc;n th&igrave; thực hiện c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lư tr&uacute;. Kh&aacute;ch nhập cảnh đến từ c&aacute;c quốc gia n&ecirc;u tr&ecirc;n được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm ngay tại s&acirc;n bay, đối với c&aacute;c nước ASEAN, Sở Y tế nhấn mạnh ưu ti&ecirc;n lấy mẫu của h&agrave;nh kh&aacute;ch đến từ Malaysia. Việc lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; trả lời kết quả phải thực hiện trong v&ograve;ng 24 giờ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="200441"> <div> <div> <h3>Thừa Thi&ecirc;n Huế: Th&agrave;nh lập ngay c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t dịch Covid-19</h3> <p>Tại cuộc họp Ban chỉ đạo trực tuyến UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo ph&ograve;ng chống Covid-19 tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo c&aacute;c địa phương khảo s&aacute;t, th&agrave;nh lập ngay c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t dịch ở cửa ng&otilde;, nh&agrave; ga; thực hiện nghi&ecirc;m việc đeo khẩu trang tại khu vực c&ocirc;ng cộng, nhất l&agrave; chợ, si&ecirc;u thị; c&oacute; giải ph&aacute;p an to&agrave;n tuyệt đối cho lực lượng chống dịch, ngừa l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o.</p> <p>C&ocirc;ng t&aacute;c k&ecirc; khai y tế cộng đồng, kh&aacute;ch du lịch rất quan trọng trong việc theo d&otilde;i sức khỏe cũng như ph&aacute;t hiện dịch bệnh, &ocirc;ng Thọ đề nghị c&aacute;c đơn vị, địa phương l&agrave;m triệt để, t&iacute;ch cực v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện, phải &quot;r&agrave; từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;&quot; để kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t trường hợp n&agrave;o.</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c k&ecirc; khai y tế vẫn chưa được thực hiện triệt để; một số kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; d&acirc;n c&ograve;n tổ chức đ&aacute;m cưới, tụ tập đ&ocirc;ng người; t&igrave;nh trạng người d&acirc;n v&agrave; kh&aacute;ch du lịch kh&ocirc;ng đeo khẩu trang khi đến c&aacute;c nơi c&ocirc;ng cộng vẫn c&ograve;n nhiều... C&aacute;c địa phương cần l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c truy&ecirc;n truyền, vận động.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="200440"> <div> <div> <h3>Đ&agrave; Nẵng: Sức khỏe c&aacute;c bệnh nh&acirc;n tạm ổn, được theo d&otilde;i chặt chẽ</h3> <p>Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng cho hay từ 8h đến 13h30 ng&agrave;y 18/3, tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng ghi nhận 1 trường hợp người Mỹ mắc Covid-19, 5 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Tổng cộng c&oacute; 643 mẫu x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh, 4 mẫu x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe c&aacute;c trường hợp đều tạm ổn v&agrave; được theo d&otilde;i chặt chẽ.</p> <p>Địa điểm c&aacute;ch ly tập trung người nước ngo&agrave;i l&agrave; kh&aacute;ch sạn Sam Grand, số 7 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Tr&agrave;. Địa điểm c&aacute;ch ly người Việt Nam v&agrave; người Việt Nam định cư tại nước ngo&agrave;i l&agrave; Trung t&acirc;m Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc ph&ograve;ng an ninh, 86 Nguyễn Ch&aacute;nh, quận Li&ecirc;n Chiểu.</p> <p>Đối với người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua c&aacute;c nước ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave;o th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng trong v&ograve;ng 14 ng&agrave;y (kể từ nhập cảnh) hiện lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố hoặc người nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được c&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở c&aacute;ch ly tập trung, nếu c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh th&igrave; c&aacute;ch ly, điều trị tại cơ sở điều trị.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Y te cong bo them 7 ca mac Covid-19 hinh anh 2 INFO.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/20/info.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> </ul> </div> &nbsp; <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XpGM4i6STrg/d130a71c695c8002d94d/6def58470d02e45cbd13/720/0729c8476f078659df16.mp4?authen=exp=1584681192~acl=/XpGM4i6STrg/*~hmac=3e9944d61dcc509acc600a1b56017edb" false="" source-url="/video-ngay-lam-viec-cua-nhan-vien-y-te-o-khu-cach-ly-dich-covid-19-post1060556.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="0729c8476f078659df16" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_03_17/bv.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ZWWceQktFGg/5df42cd8e2980bc65289/48117ab92ffcc6a29fed/480/0729c8476f078659df16.mp4?authen=exp=1584681192~acl=/ZWWceQktFGg/*~hmac=6a0aa304b8f19d2ae4e5575df1935f60"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Wc-o_PDJQH8/whls/vod/0/OcTclZ-aeQ61WOB4VVW/0729c8476f078659df16.m3u8?authen=exp=1584637992~acl=/Wc-o_PDJQH8/*~hmac=838e156e1bd198effb89de08050e5288" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ZWWceQktFGg/5df42cd8e2980bc65289/48117ab92ffcc6a29fed/480/0729c8476f078659df16.mp4?authen=exp=1584681192~acl=/ZWWceQktFGg/*~hmac=6a0aa304b8f19d2ae4e5575df1935f60" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XpGM4i6STrg/d130a71c695c8002d94d/6def58470d02e45cbd13/720/0729c8476f078659df16.mp4?authen=exp=1584681192~acl=/XpGM4i6STrg/*~hmac=3e9944d61dcc509acc600a1b56017edb" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Ng&agrave;y l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế ở khu c&aacute;ch ly dịch Covid-19</span></strong> &ldquo;Điều mong muốn lớn nhất l&agrave; dịch bệnh được kiểm so&aacute;t để những người c&aacute;ch ly về với gia đ&igrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i về nh&agrave; sau mỗi ca trực&rdquo;, c&aacute;c điều dưỡng tại trung t&acirc;m c&aacute;ch ly quận 7 chia sẻ.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
back to top