Tái hiện dòng gốm cổ thất truyền

Cuốn sách đưa người đọc khám phá dòng gốm Cây Mai qua các tư liệu lịch sử và dấu tích còn sót lại.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a1_1.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tập s&aacute;ch ảnh <em>Gốm C&acirc;y Mai: Đề ngạn - S&agrave;i G&ograve;n xưa</em> l&agrave; kết quả cộng t&aacute;c giữa nh&oacute;m t&aacute;c giả Huỳnh Ngọc Trảng - Nguyễn Đại Ph&uacute;c v&agrave; hai cộng sự Lưu Kim Chung &amp; Nguyễn Đức Huy. So với cuốn <em>Gốm C&acirc;y Mai, S&agrave;i G&ograve;n </em><em>xưa </em>xuất bản lần đầu năm 1994, tập s&aacute;ch t&aacute;i bản lần n&agrave;y được chỉnh l&yacute;, bổ sung, ho&agrave;n thiện hơn. S&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ t&aacute;i hiện d&ograve;ng gốm C&acirc;y Mai đ&atilde; thất truyền (kh&ocirc;ng được sản xuất từ đầu thế kỷ 20), m&agrave; c&ograve;n đưa người đọc kh&aacute;m ph&aacute; tận tường d&ograve;ng gốm n&agrave;y qua tư liệu lịch sử; hay những dấu t&iacute;ch c&ograve;n s&oacute;t lại. Đặc biệt, tập s&aacute;ch c&ograve;n chỉ ra đặc điểm nhận dạng, c&aacute;c loại sản phẩm của d&ograve;ng gốm tr&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c d&ograve;ng gốm hậu C&acirc;y Mai sau n&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a2.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cứ liệu cổ xưa nhất n&oacute;i về x&oacute;m L&ograve; Gốm l&agrave; địa danh được nhắc đến trong s&aacute;ch <em>Gia Định Th&agrave;nh th&ocirc;ng ch&iacute;</em> đ&atilde; x&aacute;c định sự hiện hữu của nghề l&agrave;m gốm ở xứ Đề Ngạn / S&agrave;i G&ograve;n xưa. Theo Trương Vĩnh K&yacute; v&agrave; thực tế được ghi tr&ecirc;n bản đồ Gia Định - S&agrave;i G&ograve;n do Trần Văn Học vẽ v&agrave;o năm 1815, x&oacute;m L&ograve; Gốm, nơi c&oacute; thương hiệu gốm C&acirc;y Mai, nằm ở ph&iacute;a ngo&agrave;i bến B&igrave;nh Đ&ocirc;ng hai b&ecirc;n kinh Ruột Ngựa, gồm l&agrave;ng H&ograve;a Lục (quận 8) v&agrave; Ph&uacute; Định (quận 6), tức l&agrave; trải d&agrave;i theo rạch L&ograve; Gốm - bến L&ograve; Gốm đến tận Ph&uacute; L&acirc;m (quận 6 ng&agrave;y nay). Năm 1898, v&ugrave;ng Chợ Lớn c&oacute; hơn mười l&ograve; gốm C&acirc;y Mai.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a3.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong hơn 200 năm tồn tại, từ gạch, ng&oacute;i, lu, hũ, đ&ocirc;n, chậu&hellip; của x&oacute;m L&ograve; Gốm &ldquo;Chơn v&ograve; v&ograve; B&agrave;n Cổ x&acirc;y trời&rdquo; đến những sản phẩm s&agrave;nh men m&agrave;u &ldquo;Đề Ngạn / Mai khư&rdquo;, c&aacute;c l&ograve; gốm ở v&ugrave;ng đất S&agrave;i G&ograve;n xưa (tức Chợ Lớn sau n&agrave;y) đ&atilde; tạo n&ecirc;n được danh mục sản phẩm gốm đa dạng. Đầu ti&ecirc;n l&agrave; sản phẩm gốm gia dụng. Sản phẩm n&agrave;y đặc biệt phong ph&uacute;, kh&ocirc;ng chỉ đ&aacute;p ứng ứng nhu cầu sinh hoạt của mỗi gia đ&igrave;nh, m&agrave; c&ograve;n hữu dụng trong đời sống văn h&oacute;a tinh thần của một số d&acirc;n tộc kh&aacute;c nhau. C&aacute;c chủng loại thường thấy như si&ecirc;u, nồi, tay cầm, hũ, khạp&hellip;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a4.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tiếp theo l&agrave; gốm x&acirc;y dựng, sản phẩm kh&ocirc;ng thể thiếu được trong trang tr&iacute; nội ngoại thất. Th&ocirc;ng dụng c&oacute; c&aacute;c loại như gạch tr&aacute;ng men, trụ lan can nhiều kiểu d&aacute;ng, ng&oacute;i &acirc;m dương v&agrave; &ocirc; th&ocirc;ng gi&oacute;&hellip;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a5.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&ecirc;n cạnh việc đ&aacute;p ứng nhu cầu sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y, gốm gia dụng C&acirc;y Mai c&ograve;n c&oacute; những sản phẩm đạt t&iacute;nh mỹ thuật cao, mang c&ocirc;ng dụng l&agrave; vật b&agrave;i tr&iacute;, chẳng hạn như b&igrave;nh đựng nước c&oacute; v&ograve;i, ch&oacute;e, b&igrave;nh hoa, đ&ocirc;n, chậu cảnh c&aacute;c loại&hellip; Những vật dụng n&agrave;y g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n sự h&ograve;a nh&atilde;, sang trọng cho mỗi gia đ&igrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a6.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gốm thờ tự được ch&uacute; trọng về kiểu d&aacute;ng cho ph&ugrave; hợp c&aacute;c h&igrave;nh thức lễ nghi t&iacute;n ngưỡng. C&aacute;c sản phẩm gốm C&acirc;y Mai thuộc chủng loại n&agrave;y thường thấy như ch&acirc;n đ&egrave;n chim phụng, ch&acirc;n đ&egrave;n h&igrave;nh sư tử, bộ tam sự, bộ ngũ sự, lư nhang, c&aacute;c loại hoa, tr&aacute;i&hellip;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a7.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&ecirc;n cạnh những vật dụng đ&aacute;p ứng cho c&aacute;c nghi thức t&iacute;n ngưỡng, gốm C&acirc;y Mai c&ograve;n một số lượng lớn tượng thờ. Tượng thờ tại gia c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ như tượng &ocirc;ng Địa, Ph&uacute;c Đức ch&aacute;nh thần, Quan &acirc;m Bồ t&aacute;t, Quan th&aacute;nh Đế qu&acirc;n, Thi&ecirc;n hậu Th&aacute;nh mẫu&hellip; Tượng ở c&aacute;c cơ sở t&iacute;n ngưỡng c&oacute; nhiều k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau, trong đ&oacute; c&oacute; tượng tr&ecirc;n 1 m như &ocirc;ng Ti&ecirc;u, Bồ Đề Đạt ma, Địa Tạng vương Bồ t&aacute;t&hellip;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a8.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ngo&agrave;i tượng thờ, gốm C&acirc;y Mai c&ograve;n c&oacute; một lượng lớn nh&oacute;m sản phẩm tượng trang tr&iacute; chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh t&iacute;n ngưỡng, c&aacute;c dinh thự, biệt phủ. Điển h&igrave;nh c&oacute; thể kể đến như tượng &ocirc;ng Nhật, b&agrave; Nguyệt, cặp tượng H&ograve;a - Hợp nhị ti&ecirc;n&hellip;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a9.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ng&otilde;a t&iacute;ch trang tr&iacute;, tức những l&ograve; sản xuất s&agrave;n phẩm c&oacute; hoa văn v&agrave; đi&ecirc;u khắc tượng người để trang tr&iacute; ở sườn m&aacute;i bờ n&oacute;c, đền miếu v&agrave; dựng biển t&ecirc;n l&ograve; chế t&aacute;c đặt ở ph&iacute;a b&ecirc;n phải. Quần thể tượng người trang tr&iacute; tr&ecirc;n bờ n&oacute;c gọi l&agrave; &ldquo;ch&iacute;nh t&iacute;ch&rdquo; v&agrave; c&agrave; hai gọi chung l&agrave; &ldquo;quần thể tiểu tượng&rdquo; - tức quần thể những tượng nhỏ trang tr&iacute; tr&ecirc;n n&oacute;c m&aacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gom Cay Mai De ngan - Sai Gon xua anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_a10.jpg" title="Gốm Cây Mai Đề ngạn - Sài Gòn xưa ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tập s&aacute;ch cũng giới thiệu những d&ograve;ng gốm hậu C&acirc;y Mai. C&aacute;c d&ograve;ng gồm h&igrave;nh th&agrave;nh sau n&agrave;y khi qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a ở v&ugrave;ng Chợ Lớn ph&aacute;t triển (thiếu nguy&ecirc;n liệu v&agrave; bất tiện hơn), khiến c&aacute;c nghệ nh&acirc;n h&agrave;ng đầu phải dịch chuyển về l&agrave;ng nghề Bi&ecirc;n H&ograve;a, Thủ Dầu Một, Thủ Đức, L&aacute;i Thi&ecirc;u&hellip;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top