'Khách đi xe công nghệ ở sân bay Tân Sơn Nhất phàn nàn là dễ hiểu'

TS Vũ Anh Tuấn cho rằng cần có sự linh động trong việc khai thác các làn xe tại sân bay Tân Sơn Nhất dựa trên dữ liệu về số lượng các loại xe ra vào theo từng thời điểm.

<div> <p>Nhiều h&agrave;nh kh&aacute;ch cũng như t&agrave;i xế c&ocirc;ng nghệ bức x&uacute;c, than phiền sau khi cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất &aacute;p dụng quy định ph&acirc;n l&agrave;n, ph&acirc;n luồng &ocirc;t&ocirc; mới từ ng&agrave;y 14/11 khi phải di chuyển l&ecirc;n tầng cao v&agrave; chịu chi ph&iacute; 25.000 đồng thay v&igrave; 10.000 đồng như trước.</p> <p>Theo đ&oacute;, l&agrave;n A chỉ d&agrave;nh cho phương tiện đưa kh&aacute;ch đi m&aacute;y bay. L&agrave;n B, C d&agrave;nh cho &ocirc;t&ocirc; kh&ocirc;ng kinh doanh vận tải. L&agrave;n D d&agrave;nh cho taxi, xe hợp đồng với s&acirc;n bay. C&ograve;n xe c&ocirc;ng nghệ phải l&ecirc;n tầng 3-5 của nh&agrave; xe TCP để đ&oacute;n kh&aacute;ch.</p> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, tiến sĩ Vũ Anh Tuấn - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu Giao th&ocirc;ng Vận tải Việt Đức - cho biết nguy&ecirc;n tắc thiết kế giao th&ocirc;ng kết nối v&agrave;o khu vực s&acirc;n bay l&agrave; c&aacute;c phương tiện c&oacute; thể tiếp cận ngay khu vực nh&agrave; ga, những phương tiện n&agrave;o chở được nhiều người cần được ưu ti&ecirc;n tiếp cận nhanh nhất, gần nhất.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat phan lan anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/znews-photo-zadn-vn_sanbay_1.jpg" title="tân sơn nhất phân làn ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch phải v&aacute;c h&agrave;nh l&yacute; l&ecirc;n cầu thang ở <span>s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất</span>. Ảnh: <em>Quỳnh Danh</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Cần sự linh động từ đơn vị khai th&aacute;c</h3> <p>Việc ưu ti&ecirc;n những xe đ&oacute;ng ph&iacute;, c&oacute; hợp đồng với s&acirc;n bay cũng l&agrave; một nguy&ecirc;n tắc. Tr&ecirc;n thực tế, nh&agrave; ga quốc nội của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đ&oacute;n lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch đi v&agrave; đến s&acirc;n bay rất lớn. Do đ&oacute;, cơ quan chức năng buộc phải ph&acirc;n l&agrave;n, ph&acirc;n luồng &ocirc;t&ocirc; v&igrave; nếu để tất cả loại xe tập trung v&agrave;o một sảnh sẽ tạo ra &ugrave;n tắc.</p> <p>&quot;H&agrave;nh kh&aacute;ch đi xe c&ocirc;ng nghệ ph&agrave;n n&agrave;n khi phải di chuyển l&ecirc;n lầu l&agrave; điều dễ hiểu. Họ đ&atilde; trả ph&iacute; sử dụng s&acirc;n bay khi mua v&eacute; m&aacute;y bay. Tất cả người sử dụng s&acirc;n bay trả ph&iacute; như nhau c&oacute; quyền tiếp cận giống nhau. Điều đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng&rdquo;, tiến sĩ Tuấn n&oacute;i với <em>Zing.</em></p> <p>Nhưng &ocirc;ng cũng nhấn mạnh nếu nh&agrave; chức tr&aacute;ch chiều l&ograve;ng tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch để ai cũng c&oacute; thể sử dụng xe ở tầng trệt, h&agrave;ng ngh&igrave;n taxi v&agrave; xe c&ocirc;ng nghệ sẽ đổ dồn v&agrave;o một điểm trong giờ cao điểm khi số lượng m&aacute;y bay cất hạ c&aacute;nh nhiều. Hậu quả l&agrave; khu vực cửa v&agrave;o sẽ &ugrave;n tắc nặng v&agrave; ảnh hưởng hoạt động khai th&aacute;c nh&agrave; ga s&acirc;n bay.</p> <p>Việc ph&acirc;n chia khu vực đ&oacute;n kh&aacute;ch của taxi truyền thống v&agrave; xe c&ocirc;ng nghệ để c&aacute;c phương tiện đều c&oacute; thể tiếp cận s&acirc;n bay. Kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn taxi sẽ đ&oacute;n xe dễ d&agrave;ng hơn. Những h&agrave;nh kh&aacute;ch muốn đi xe c&ocirc;ng nghệ th&igrave; phải l&ecirc;n tầng, tiếp cận kh&oacute; hơn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat phan lan anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/znews-photo-zadn-vn_sanbay_zing15.jpg" title="tân sơn nhất phân làn ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;nh kh&aacute;ch xếp h&agrave;ng chờ thang m&aacute;y để đ&oacute;n xe c&ocirc;ng nghệ ở tầng 3-5 b&atilde;i xe s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Nhưng như vậy c&ograve;n hơn l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự ph&acirc;n l&agrave;n, tất cả phương tiện sẽ c&ugrave;ng đổ xuống mặt đất v&agrave; khả năng tiếp cận phương tiện trong trường hợp n&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute;&rdquo;, &ocirc;ng ph&acirc;n t&iacute;ch. Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn nhận định trong điều kiện hạ tầng hiện tại của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, giải ph&aacute;p ph&acirc;n l&agrave;n hiện tại l&agrave; ph&ugrave; hợp từ g&oacute;c độ tổ chức, quản l&yacute; giao th&ocirc;ng.</p> <p>&Ocirc;ng Tuấn cũng lưu &yacute; đơn vị quản l&yacute; cần sự linh động trong việc khai th&aacute;c c&aacute;c l&agrave;n xe tại s&acirc;n bay. Nếu c&aacute;c l&agrave;n B, C vắng xe cần cho xe kh&aacute;c tiếp cận trở lại khu vực n&agrave;y. Hoặc trong thời điểm xe c&ocirc;ng nghệ qu&aacute; nhiều, c&oacute; thể xem x&eacute;t cho một số xe xuống b&ecirc;n dưới.</p> <p>&quot;Họ phải thu thập dữ liệu c&aacute;c loại xe ra v&agrave;o s&acirc;n bay để ph&acirc;n t&aacute;ch cho hợp l&yacute; theo ng&agrave;y, theo từng khung giờ để đảm bảo khả năng tiếp cận tốt nhất c&oacute; thể cho h&agrave;nh kh&aacute;ch&quot;, gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu Giao th&ocirc;ng Vận tải Việt Đức n&ecirc;u quan điểm.</p> <h3>&quot;Kh&ocirc;ng li&ecirc;n kết s&acirc;n bay, kh&aacute;ch đi xe c&ocirc;ng nghệ sẽ giảm&quot;</h3> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, kiến tr&uacute;c sư Ng&ocirc; Viết Nam Sơn cũng cho rằng hạ tầng của s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất kh&ocirc;ng kham nổi lưu lượng phương tiện ra v&agrave;o s&acirc;n bay qu&aacute; lớn n&ecirc;n việc ph&acirc;n luồng xe để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải l&agrave; hợp l&yacute;. Theo &ocirc;ng, quy định kh&aacute;ch muốn đ&oacute;n xe c&ocirc;ng nghệ phải di chuyển l&ecirc;n tầng cao của nh&agrave; xe T&acirc;n Sơn Nhất l&agrave; t&aacute;c động để c&aacute;c ứng dụng gọi xe phải li&ecirc;n kết với ph&iacute;a s&acirc;n bay để phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch tốt hơn.</p> <p>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một lựa chọn về kinh doanh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng thay v&igrave; đi xe c&ocirc;ng nghệ giờ đi taxi, xe hợp đồng s&acirc;n bay thuận tiện hơn. Nếu h&atilde;ng xe c&ocirc;ng nghệ quan t&acirc;m việc phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch th&igrave; sẽ k&yacute; kết với s&acirc;n bay để h&agrave;nh kh&aacute;ch được hưởng quyền lợi như c&aacute;c đơn vị xe taxi, hợp đồng. Nếu kh&ocirc;ng, lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch đi từ s&acirc;n bay của họ sẽ giảm&rdquo;, &ocirc;ng Sơn chia sẻ quan điểm<em>.</em></p> <p>L&atilde;nh đạo cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất cũng cho biết tất cả h&atilde;ng taxi hoặc h&atilde;ng kinh doanh vận tải muốn tham gia vận chuyển h&agrave;nh kh&aacute;ch tại cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đều phải tu&acirc;n thủ Th&ocirc;ng tư 17 của Bộ GTVT. Theo hợp đồng n&agrave;y, đơn vị vận tải sẽ trả chi ph&iacute; v&agrave; s&acirc;n bay sẽ ph&acirc;n bổ vị tr&iacute; đ&oacute;n kh&aacute;ch hợp l&yacute; cho đối t&aacute;c hợp đồng.</p> <p>Theo quan s&aacute;t, l&agrave;n D d&agrave;nh cho taxi, xe hợp đồng với s&acirc;n bay c&oacute; khoảng hơn 15 vị tr&iacute; đậu xe để đ&oacute;n kh&aacute;ch. Trong đ&oacute;, một nửa d&agrave;nh cho c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n kết với s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất như Avigo, Satsco, S&oacute;ng Việt. Khoảng 50% vị tr&iacute; c&ograve;n lại d&agrave;nh cho c&aacute;c h&atilde;ng taxi như Vinasun, Mai Linh, Saigontourist, Vinataxi.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat phan lan anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/znews-photo-zadn-vn_sanbay_zing10.jpg" title="tân sơn nhất phân làn ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Taxi, xe hợp đồng với s&acirc;n bay đ&oacute;n kh&aacute;ch trong l&agrave;n D. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&iacute;a s&acirc;n bay cho biết c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh xe c&ocirc;ng nghệ như <span>Grab</span>, Be ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể k&yacute; hợp đồng khai th&aacute;c trong s&acirc;n bay để tạo thuận lợi cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; l&aacute;i xe.</p> <p>Đại diện Grab cho biết trước khi quy định ph&acirc;n l&agrave;n, ph&acirc;n luồng &ocirc;t&ocirc; tại c&oacute; hiệu lực v&agrave;o ng&agrave;y 14/11, doanh nghiệp đ&atilde; gửi c&ocirc;ng văn đến cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave;o ng&agrave;y 6/11 đề nghị được hướng dẫn chi tiết theo phương &aacute;n mới nhưng chưa nhận được phản hồi. Sau khi l&agrave;m việc sơ bộ, hai b&ecirc;n đ&atilde; sắp xếp, chuẩn bị gặp gỡ trực tiếp, l&agrave;m việc để t&igrave;m phương &aacute;n giải quyết những bất cập hiện tại cho h&agrave;nh kh&aacute;ch, t&agrave;i xế Grab.</p> <p>Ph&iacute;a Be cũng chia sẻ với <em>Zing </em>đang nỗ lực phối hợp với ph&iacute;a s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất để h&agrave;nh kh&aacute;ch, t&agrave;i xế của ứng dụng di chuyển thuận hiện hơn. Doanh nghiệp n&agrave;y n&oacute;i th&ecirc;m đ&atilde; bắt đầu l&agrave;m việc c&ugrave;ng cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng T&acirc;n Sơn Nhất về vị tr&iacute; đ&oacute;n kh&aacute;ch từ trước khi c&oacute; quy định ph&acirc;n luồng &ocirc;t&ocirc;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tan son nhat phan lan anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/znews-photo-zadn-vn_so_do_phan_lan_luu_thong_ga_quoc_noi_san_bay_tan_son_nhatfinal.jpg" title="tân sơn nhất phân làn ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top