Sự thật về những người trường sinh

Nghiên cứu mới dựa trên 400 triệu người lật đổ quan niệm cũ cho rằng sự trường sinh là món quà gia truyền.

<!-- main content --> <div> <p style="text-align: justify;">Một nghi&ecirc;n cứu vừa c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n tạp ch&iacute; khoa học Genetics, dẫn đầu bởi C&ocirc;ng ty Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển Calico Life Sciences (trực thuộc Alphabet Inc - c&ocirc;ng ty mẹ của Google) cho thấy tuổi thọ phụ thuộc v&agrave;o di truyền &iacute;t hơn người ta nghĩ.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; thu thập dữ liệu chi tiết của 400 triệu người đ&atilde; qua đời, thuộc về 54 triệu c&acirc;y gia phả lớn được ghi nhận từ cuối những năm 1800 &ndash; đầu những năm 1900 đến nay.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i từng nghĩ rằng di truyền chiếm khoảng 15%-30% tuổi thọ&quot; &ndash; nh&oacute;m t&aacute;c giả c&ocirc;ng bố. Đ&oacute; l&agrave; những th&ocirc;ng tin họ tổng hợp được từ c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu trước đ&oacute; v&agrave; tiến h&agrave;nh kiểm chứng trong giai đoạn đầu của nghi&ecirc;n cứu. Khi so s&aacute;nh tuổi thọ của c&aacute;c anh chị em ruột v&agrave; anh chị em họ đời thứ nhất (anh chị em con c&ocirc;, con cậu), sự ảnh hưởng của di truyền l&ecirc;n tuổi thọ dường như đ&uacute;ng như vậy &ndash; khoảng 20%-30%.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng sau đ&oacute; họ ph&aacute;t hiện mối tương quan tuổi thọ kỳ lạ giữa c&aacute;c cặp vợ chồng, những người kh&ocirc;ng hề chia sẻ DNA v&agrave; nhận ra rằng điều n&agrave;y li&ecirc;n quan đến m&ocirc; h&igrave;nh giao phối tương đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Bị bản năng điều khiển, con người hướng đến c&aacute;c đối tượng giống m&igrave;nh về nhiều mặt, bao gồm tuổi thọ, theo kiểu &quot;nồi n&agrave;o &uacute;p vung nấy&quot;. Do đ&oacute;, những người trường sinh kết đ&ocirc;i với những người trường sinh n&ecirc;n con số những người trường thọ gia tăng nhanh trong c&acirc;y gia đ&igrave;nh, dẫn đến nhiều con số phản &aacute;nh t&iacute;nh di truyền của tuổi t&aacute;c bị &quot;ảo&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc sống c&ugrave;ng nhau trong một m&ocirc;i trường nhỏ hẹp c&ograve;n khiến mọi người bị ảnh hưởng lẫn nhau về c&aacute;c th&oacute;i quen sinh hoạt, ăn uống, lối sống; kể cả c&aacute;c yếu tố x&atilde; hội như mức sống. Ch&iacute;nh điều đ&oacute; g&oacute;p phần khiến những người c&ugrave;ng trong c&acirc;y gia đ&igrave;nh dễ c&oacute; tuổi thọ tương quan, chứ kh&ocirc;ng phải DNA cho bạn tất cả.</p> <p style="text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, loại bỏ c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu t&iacute;nh to&aacute;n ra rằng tuổi thọ của một người chỉ c&oacute; 7% l&agrave; do di truyền. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n tr&ocirc;ng đợi sẽ được &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ trao tặng m&oacute;n qu&agrave; trường sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Theo c&aacute;c nh&agrave; khoa học, việc nhận thức r&otilde; mức độ t&aacute;c động của DNA đến tuổi thọ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta biết n&ecirc;n l&agrave;m g&igrave; để đạt được ước mơ trường sinh: đ&oacute; l&agrave; ch&uacute; &yacute; hơn đến m&ocirc;i trường sống của bạn, việc bạn ăn g&igrave;, sinh hoạt thế n&agrave;o, c&oacute; h&uacute;t thuốc hay kh&ocirc;ng, chất lượng sống c&oacute; đảm bảo hay kh&ocirc;ng&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <!-- end article main content -->

Theo ngaynay.vn
back to top