Sắp “đóng cửa” cầu Thăng Long - Hà Nội

Trong tháng 7 tới, Tổng cục Đường đường bộ Việt Nam sẽ đóng cửa hoàn toàn cầu Thăng Long (Hà Nội) để sửa chữa quy mô lớn, các phương tiện sẽ di chuyển qua cầu Nhật Tân.

<div> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết <em>PV D&acirc;n tr&iacute;</em> th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n h&ocirc;m nay (17/6).</p> <p>&ldquo;Tổng cục đ&atilde; mở thầu được 10 ng&agrave;y, hiện chưa c&oacute; nh&agrave; thầu n&agrave;o tham gia nộp hồ sơ. Kết th&uacute;c đợt 1 nếu kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; thầu th&igrave; Tổng cục sẽ mở thầu tiếp đợt 2. Ở nhiều dự &aacute;n đ&atilde; từng l&agrave;m cho thấy nhiều nh&agrave; thầu quyết định tham gia ở ph&uacute;t ch&oacute;t&rdquo; - &ocirc;ng Huyện n&oacute;i v&agrave; khẳng định kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện chỉ định thầu dự &aacute;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Sắp “đóng cửa” cầu Thăng Long - Hà Nội - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/icdn-dantri-com-vn_cau-thang-long-2-1592386759025.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/icdn-dantri-com-vn_cau-thang-long-2-1592386759025.jpeg" title="Sắp “đóng cửa” cầu Thăng Long - Hà Nội - 1" /> <figcaption>Cầu Thăng Long bị hư hỏng nặng sẽ được sửa chữa v&agrave;o th&aacute;ng 7 tới</figcaption> </figure> <p>Theo kế hoạch, trong th&aacute;ng 7 tới đ&acirc;y dự &aacute;n sẽ bắt đầu được triển khai thi c&ocirc;ng sửa chữa. Thời gian thi c&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i đến hết năm 2020.</p> <p>&ldquo;Để đảm bảo y&ecirc;u cầu thi c&ocirc;ng sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Tổng cục Đường bộ sẽ cấm lưu th&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n qua c&acirc;y cầu n&agrave;y, đ&oacute;ng cửa to&agrave;n bộ cầu Thăng Long. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng phương &aacute;n tổ chức giao th&ocirc;ng, ph&acirc;n luồng c&aacute;c phương tiện di chuyển qua cầu Nhật T&acirc;n&rdquo; - &ocirc;ng Huyện cho hay.</p> <p>L&atilde;nh đạo Tổng cục Đường bộ cũng cho biết, để đảm bảo điều kiện thi c&ocirc;ng v&agrave; tr&aacute;nh những vấn đề thời tiết mưa, nắng g&acirc;y bất lợi trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n, to&agrave;n bộ cầu Thăng Long sẽ được lập m&aacute;i che bằng t&ocirc;n.</p> <p>Về c&ocirc;ng nghệ kỹ thuật sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần n&agrave;y, &ocirc;ng Huyện th&ocirc;ng tin dự &aacute;n đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thử nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng c&ocirc;ng nghệ mới. Theo đ&oacute;, dự &aacute;n cầu Thăng Long sẽ sử dụng c&ocirc;ng nghệ của ch&acirc;u &Acirc;u, c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được sử dụng nhiều ở Mỹ v&agrave; Trung Quốc nhưng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng tại Việt Nam. &nbsp;</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i mời nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia gồm 5 người từ nước ngo&agrave;i c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật cao về th&eacute;p, b&ecirc; t&ocirc;ng&hellip; để phản biện v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; về c&ocirc;ng nghệ, giải ph&aacute;p thi c&ocirc;ng sửa chữa. Đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i sẽ chuyển giao c&ocirc;ng nghệ cho Việt Nam. Tư vấn gi&aacute;m s&aacute;t l&agrave; Viện Chiến lược v&agrave; ph&aacute;t triển giao th&ocirc;ng vận tải. Nh&agrave; thầu sẽ được lựa chọn kỹ c&agrave;ng, đảm bảo về năng lực v&agrave; kỹ thuật tốt nhất&rdquo; - &ocirc;ng Huyện th&ocirc;ng tin.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Sắp “đóng cửa” cầu Thăng Long - Hà Nội - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/icdn-dantri-com-vn_cau-thang-long-1-1592386759033.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/icdn-dantri-com-vn_cau-thang-long-1-1592386759033.jpeg" title="Sắp “đóng cửa” cầu Thăng Long - Hà Nội - 2" /> <figcaption>Cầu Thăng Long sẽ đ&oacute;ng cửa ho&agrave;n to&agrave;n để phục vụ việc thi c&ocirc;ng, sửa chữa</figcaption> </figure> <p>Kh&aacute;c với những đợt sửa chữa trước, &ocirc;ng Huyện cho biết lần n&agrave;y mặt cầu sẽ được sửa chữa c&aacute;c bản th&eacute;p với kết cấu li&ecirc;n hợp si&ecirc;u nhẹ. Đơn vị thi c&ocirc;ng sẽ c&agrave;o b&oacute;c sạch lớp b&ecirc; t&ocirc;ng nhựa hiện hữu, l&agrave;m sạch bản mặt th&eacute;p.&nbsp;</p> <p>Đơn vị thi c&ocirc;ng sẽ h&agrave;n c&aacute;c đinh neo th&eacute;p v&agrave;o bản mặt th&eacute;p, lắp đặt lưới th&eacute;p v&agrave; đổ một lớp b&ecirc; t&ocirc;ng cường độ cao. Sau đ&oacute;, sẽ thi c&ocirc;ng lớp phủ b&ecirc; t&ocirc;ng nhựa tạo nh&aacute;m để đảm bảo &ecirc;m thuận trong qu&aacute; tr&igrave;nh khai th&aacute;c. Đồng thời, c&aacute;c khe co gi&atilde;n tr&ecirc;n mặt cầu đ&atilde; hư hỏng sẽ được thay thế to&agrave;n bộ.</p> <p>Tổng mức đầu tư Dự &aacute;n sửa chữa cầu Thăng Long l&agrave; gần 270 tỷ đồng. Hiện nay, Dự &aacute;n đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh mời thầu, cuối th&aacute;ng 6 kết th&uacute;c lựa chọn thầu v&agrave; bắt đầu thi c&ocirc;ng từ 1/7. Dự kiến, dự &aacute;n sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o cuối qu&yacute; 4/2020.</p> <p>Dự &aacute;n sửa chữa mặt cầu Thăng Long đ&atilde; được sửa chữa lớn năm 2009; giai đoạn 2012 - 2013 cũng được thi c&ocirc;ng sửa chữa, khắc phục hư hỏng lớp b&ecirc; t&ocirc;ng nhựa bằng c&ocirc;ng nghệ của Mỹ, nhưng nhiều vị tr&iacute; cũng hư hỏng trước khi hết bảo h&agrave;nh. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị quản l&yacute; đường bộ cũng thực hiện sửa chữa cục bộ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top