Quảng Trị bác bỏ thông tin cán bộ chia nhau lương khô cứu trợ

Ngày 23/10, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc cán bộ ở Quảng Trị chia nhau hàng cứu trợ lương khô quân đội là sai sự thật.

<div> <div>Theo &ocirc;ng Đ&agrave;o Mạnh H&ugrave;ng, tại cuộc họp của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c Ch&iacute;nh phủ l&agrave;m việc với UBND tỉnh Quảng Trị v&agrave;o ng&agrave;y 22/10 về c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục hậu quả lũ lụt, Thượng tướng L&ecirc; Chi&ecirc;m - Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng c&oacute; lưu &yacute; về việc cấp ph&aacute;t h&agrave;ng cứu trợ cần đ&uacute;ng đối tượng.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, th&ocirc;ng tin n&agrave;y khiến mạng x&atilde; hội đồn đo&aacute;n việc c&aacute;n bộ ở tỉnh Quảng Trị đ&atilde; chia nhau lương kh&ocirc; cứu trợ. Theo &ocirc;ng Đ&agrave;o Mạnh H&ugrave;ng, Thượng tướng L&ecirc; Chi&ecirc;m n&oacute;i l&agrave; đừng để xảy ra việc đ&oacute;, chứ kh&ocirc;ng n&oacute;i địa b&agrave;n n&agrave;o cả.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/23/cdn-kinhtedothi-vn_luongkho1.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Quảng Trị.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&Ocirc;ng H&agrave; Sỹ Đồng - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho hay, th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội &aacute;m chỉ việc c&aacute;n bộ tại tỉnh Quảng Trị chia nhau lương kh&ocirc; qu&acirc;n đội ảnh hưởng rất lớn đến c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ.</div> <div>Hiện, Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; c&oacute; cam kết, sẽ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị h&agrave;ng cứu trợ trị gi&aacute; 850 triệu đồng gồm x&uacute;c x&iacute;ch, lương kh&ocirc;&hellip; UBND tỉnh Quảng Trị cũng đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch, đối với h&agrave;ng cứu trợ của qu&acirc;n đội v&agrave; Bộ NN&amp;PTNT sẽ do Sở NN&amp;PTNT chịu tr&aacute;ch nhiệm huy động c&aacute;n bộ ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp chuyển tận cơ sở để kịp thời cấp ph&aacute;t cho người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi thi&ecirc;n tai.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo kinhtedothi.vn
back to top