Gói cứu trợ lịch sử 2.000 tỷ USD của Mỹ: Tiền sẽ ngập thị trường, người lớn được phát 1.200 USD, trẻ con nhận 500 USD

Nếu được thông qua và đi vào thực tế, gói cứu trợ lịch sử của Mỹ sẽ mang đến lợi ích ngay lập tức cho tất cả công dân nước này với số tiền khủng được phát miễn phí và vô điều kiện cho mọi người.

<div> <p><span>Thượng viện v&agrave; Nh&agrave; Trắng vừa đạt được thỏa thuận về g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch chưa từng c&oacute; trong lịch sử trị gi&aacute; 2.000 tỷ USD để chống lại những t&aacute;c động của virus corona với nền kinh tế. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ nhanh ch&oacute;ng th&ocirc;ng qua dự luật khủng n&agrave;y để ngay lập tức th&uacute;c đẩy kinh tế Mỹ tr&aacute;nh khỏi thảm họa do virus corona g&acirc;y ra.</span></p> <p><span>Thỏa thuận lịch sử đạt được sau 5 ng&agrave;y đ&agrave;m ph&aacute;n chuy&ecirc;n s&acirc;u giữa c&aacute;c đảng ph&aacute;i ch&iacute;nh trị Mỹ. Thậm ch&iacute;, c&oacute; những l&uacute;c m&acirc;u thuẫn s&acirc;u sắc xảy ra khi mỗi b&ecirc;n đều ki&ecirc;n quyết bảo vệ đường lối ch&iacute;nh s&aacute;ch của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, đại dịch chết người, trường học đ&oacute;ng cửa, doanh nghiệp trước nguy cơ ph&aacute; sản v&agrave; sa thải lao động h&agrave;ng loạt c&ugrave;ng với h&agrave;ng chục ngh&igrave;n người nhiễm bệnh khiến c&aacute;c ch&iacute;nh trị gia Mỹ kh&ocirc;ng thể thờ ơ. </span></p> <p><span>Được m&ocirc; tả l&agrave; chưa từng c&oacute; trong lịch sử, tiền sẽ tr&agrave;n ngập nền kinh tế Mỹ khi dự luật c&oacute; hiệu lực. Ngay lập tức, 1.200 USD sẽ được gửi tới hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trưởng th&agrave;nh Mỹ. Với trẻ em, số tiền được cấp l&agrave; 500 USD. C&aacute;c doanh nghiệp nhỏ c&oacute; cơ hội tiếp cận chương tr&igrave;nh cho vay trị gi&aacute; 367 tỷ USD trong khi quỹ 500 tỷ USD được th&agrave;nh lập để hỗ trợ c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, th&agrave;nh phố v&agrave; tiểu bang chịu thiệt hại của dịch bệnh. </span></p> <p><span>C&aacute;c điều khoản kh&aacute;c bao gồm một sự th&uacute;c đẩy lớn với bảo hiểm thất nghiệp, 150 tỷ USD cho c&aacute;c quỹ k&iacute;ch th&iacute;ch tiểu bang v&agrave; địa phương c&ugrave;ng 130 tỷ USD cho c&aacute;c bệnh viện. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n rất nhiều những khoản kh&aacute;c đang được chi tiết h&oacute;a. </span></p> <p><span>Những th&agrave;nh quả n&agrave;y đến sau nỗ lực ngoại giao con thoi tr&ecirc;n tầng 2 t&ograve;a nh&agrave; Quốc hội Mỹ của Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Steven Mnuchin, Gi&aacute;m đốc c&aacute;c vấn đề lập ph&aacute;p của Nh&agrave; Trắng Eric Ueland v&agrave; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows. Đầu giờ s&aacute;ng 25/3, &ocirc;ng Ueland tuy&ecirc;n bố mọi thứ đ&atilde; xong v&agrave; c&aacute;c b&ecirc;n đạt được một thỏa thuận đ&aacute;ng mong chờ. </span></p> <p><span>Để t&igrave;m được tiếng n&oacute;i chung, tất cả c&aacute;c b&ecirc;n, bao gồm đảng D&acirc;n chủ ở Hạ viện, đảng Cộng h&ograve;a ở Thượng viện v&agrave; Nh&agrave; Trắng đều phải chịu những điều chưa h&agrave;i l&ograve;ng để t&igrave;m được tiếng n&oacute;i chung. </span></p> <p><span>Tr&aacute;nh vết xe đổ năm 2008, khi g&oacute;i trợ cấp c&oacute; t&ecirc;n Troubled Asset Relief Program trị gi&aacute; 700 tỷ USD bị lợi dụng, c&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p Mỹ muốn một sự gi&aacute;m s&aacute;t tốt hơn cho g&oacute;i cứu trợ 2.000 tỷ USD lần n&agrave;y. </span></p> <p><span>Hiện tại, c&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p v&agrave; ngay cả Nh&agrave; Trắng cũng đang chịu &aacute;p lực nặng nề nhất l&agrave; khi số ca nhiễm bệnh mới ở Mỹ tăng ch&oacute;ng mặt. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; một cuộc khủng hoảng trang thiết bị y tế cũng như qu&aacute; tải hệ thống chăm s&oacute;c sức khỏe, điều c&oacute; thể khiến dịch bệnh trở n&ecirc;n tồi tệ hơn ngay cả ở nền kinh tế số 1 thế giới.</span></p> <div><span><span>Nh&agrave; Trắng v&agrave; Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận cho g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch 2.000 tỷ USD l&uacute;c nửa đ&ecirc;m</span></span></div> <p>Linh Anh</p> <p data-field="source">Theo Tr&iacute; thức trẻ</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top