Phụ huynh cầu cứu xin học cho con vì mua nhà nhầm địa chỉ: Sở GD-ĐT nói gì?

Cư dân sống tại chung cư Dreamland Bonanza - số 23 Duy Tân, HN khi mua nhà ở trên giấy tờ là quận Cầu Giấy nhưng khi bàn giao lại thuộc quận Nam Từ Liêm bức xúc vì giờ con họ sẽ đi học ở đâu?

<div> <figure class="image align-center"><img alt="Phụ huynh cầu cứu xin học cho con vì mua nhà nhầm địa chỉ: Sở GD-ĐT nói gì? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/icdn-dantri-com-vn_chung-cu-1618614615569.jpeg" title="Phụ huynh cầu cứu xin học cho con vì mua nhà nhầm địa chỉ: Sở GD-ĐT nói gì? - 1" /> <figcaption> <p>Cư d&acirc;n chung cư Dreamland Bonanza treo băng r&ocirc;n tr&ecirc;n cửa sổ.</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Mua nh&agrave; với mục đ&iacute;ch cho con học đ&uacute;ng tuyến</strong></p> <p>Phản &aacute;nh tới<em> D&acirc;n tr&iacute;</em>, chị Nguyễn Thị Diệu Thuần, cư d&acirc;n sống tại tầng 21 chung cư Dreamland Bonanza cho biết, m&igrave;nh mua nh&agrave; tại đ&acirc;y từ th&aacute;ng 3/2020. Trong hợp đồng mua nh&agrave; thể hiện, chung cư n&agrave;y do C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư bất động sản Vinaland l&agrave; chủ dự &aacute;n; đơn vị quản l&yacute; dự &aacute;n v&agrave; kinh doanh sản phẩm l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần BIC Việt Nam.</p> <p>Tất cả hồ sơ, hợp đồng mua nh&agrave;, t&agrave;i liệu hay th&ocirc;ng tin quảng c&aacute;o l&uacute;c đ&oacute; đều ghi địa chỉ của dự &aacute;n l&agrave; số 23 Duy T&acirc;n, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội.</p> <p>Do muốn cho con (sinh năm 2015) học tại một trường tiểu học c&ocirc;ng lập của quận Cầu Giấy để thuận tiện đi lại, sinh hoạt n&ecirc;n chị Thuần quyết định mua nh&agrave; tại đ&acirc;y.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, khi đ&atilde; nhận b&agrave;n giao nh&agrave; v&agrave; l&agrave;m c&aacute;c thủ tục về hộ khẩu thường tr&uacute; hồi th&aacute;ng 5/2020, chị Thuần c&ugrave;ng nhiều cư d&acirc;n kh&aacute;c đều &quot;t&eacute; ngửa&quot; v&igrave; căn chung cư m&igrave;nh ở lại thuộc địa giới v&agrave; quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh của phường Mỹ Đ&igrave;nh 2, quận Nam Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Khi được hỏi liệu rằng khi mua nh&agrave;, ch&iacute;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng chủ quan khi kh&ocirc;ng kiểm tra kỹ lại th&ocirc;ng tin về địa giới của dự &aacute;n, chị Thuần phủ nhận.</p> <p>&quot;Việc n&agrave;y l&agrave; do chủ đầu tư chứ kh&ocirc;ng thể tr&aacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng. Tr&ecirc;n website v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng của dự &aacute;n n&agrave;y đều c&ocirc;ng khai khẳng định, t&ograve;a nh&agrave; thuộc địa giới quận Cầu Giấy. Những thủ tục k&yacute; kết hợp đồng mua b&aacute;n đều thực hiện tại văn ph&ograve;ng của c&ocirc;ng ty Vinaland. Chỉ khi l&agrave;m thủ tục tạm tr&uacute; mới ra đến ch&iacute;nh quyền th&igrave; mới biết m&igrave;nh bị lừa&quot;, chị Thuần n&oacute;i.</p> <p>Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, chủ căn hộ tầng 23 của chung cư n&agrave;y bức x&uacute;c n&oacute;i, m&igrave;nh đ&atilde; bị chủ đầu tư lừa dối v&igrave; ngay từ đầu đ&atilde; kh&ocirc;ng n&oacute;i r&otilde; dự &aacute;n n&agrave;y thuộc địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh của hai quận Cầu Giấy v&agrave; Nam Từ Li&ecirc;m.</p> <p>Đến nay khi về ở v&agrave; l&agrave;m thủ tục về hộ khẩu mới vỡ lẽ th&igrave; đ&atilde; muộn v&igrave; li&ecirc;n quan đến việc xin học cho con.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, c&oacute; nhiều người đ&atilde; phải vay mượn tiền để mua nh&agrave; tại đ&acirc;y mục đ&iacute;ch cho con học đ&uacute;ng nguyện vọng. Nếu biết trước đ&atilde; kh&ocirc;ng phải bỏ tiền tỷ ra để &quot;&ocirc;m&quot; cục tức v&agrave; nỗi lo v&agrave;o người.</p> <p>&quot;Nếu học ở phường Mỹ Đ&igrave;nh 2 th&igrave; phụ huynh phải di chuyển xa hơn 3km, trong khi ở phường Dịch Vọng Hậu c&oacute; nhiều trường c&aacute;ch nh&agrave; v&agrave;i trăm m&eacute;t. Nếu con học ở trường tư thục sẽ rất tốn k&eacute;m, xin cho con học &quot;tr&aacute;i tuyến&quot; ở Cầu Giấy cũng sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng vất vả&quot;, chị Nga b&agrave;y tỏ.</p> <p>Theo t&igrave;m hiểu của ch&uacute;ng t&ocirc;i, ng&agrave;y 11/11/2020, UBND TP H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; văn bản số 5343/UBND-NC v&agrave; x&aacute;c định, to&agrave;n bộ dự &aacute;n x&acirc;y dựng t&ograve;a nh&agrave; Dreamland Bonanza thuộc địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh của phường Mỹ Đ&igrave;nh 2, quận Nam Từ Li&ecirc;m.</p> <p>UBND TP H&agrave; Nội cũng đề nghị chủ đầu tư của dự &aacute;n l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư bất động sản Vinaland c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phối hợp với UBND quận Nam Từ Li&ecirc;m v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng trong việc thống k&ecirc;, hướng dẫn d&acirc;n cư sống tại t&ograve;a nh&agrave; thực hiện c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, khai b&aacute;o d&acirc;n cư&hellip; tại phường Mỹ Đ&igrave;nh 2.</p> <p><strong>Ph&ograve;ng, Sở gi&aacute;o dục l&ecirc;n tiếng</strong></p> <p>Trong đơn k&ecirc;u cứu của đại diện tập thể hơn 100 hộ cư d&acirc;n sống tại chung cư Dreamland Bonanza thống k&ecirc;, hiện c&oacute; khoảng 290 ch&aacute;u ở độ tuổi học từ mầm non đến THCS, 45 ch&aacute;u học THPT. Cư d&acirc;n muốn c&aacute;c ch&aacute;u được học tại quận Cầu Giấy.</p> <p>C&aacute;c cư d&acirc;n cũng kiến nghị, th&agrave;nh phố n&ecirc;n xem x&eacute;t giao UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy sẽ l&agrave; đơn vị quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh chung cư Dreamland Bonanza.</p> <figure class="image align-center"><img alt="Phụ huynh cầu cứu xin học cho con vì mua nhà nhầm địa chỉ: Sở GD-ĐT nói gì? - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/icdn-dantri-com-vn_ngoc-anh-1618614686260.jpeg" title="Phụ huynh cầu cứu xin học cho con vì mua nhà nhầm địa chỉ: Sở GD-ĐT nói gì? - 2" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Phạm Ngọc Anh - Trưởng Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT quận Cầu Giấy</p> </figcaption> </figure> <p>Chia sẻ về vấn đề n&agrave;y, &ocirc;ng Phạm Ngọc Anh - Trưởng Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT quận Cầu Giấy cho biết, kiến nghị của cư d&acirc;n chung cư 23 phố Duy T&acirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; trường hợp c&aacute; biệt.</p> <p>Điều n&agrave;y phải căn cứ v&agrave;o địa b&agrave;n cư tr&uacute; thực tế c&oacute; đ&aacute;p ứng được điều kiện trường lớp, thuận tiện đi lại hay kh&ocirc;ng. Nếu đủ trường v&agrave; thuận tiện đi lại, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m việc với Nam Từ Li&ecirc;m để tiếp nhận đầy đủ.</p> <p>Nếu trường ph&acirc;n tuyến theo quận Nam Từ Li&ecirc;m khiến phụ huynh phải đi qu&aacute; xa, quận Cầu Giấy sẽ tạo điều kiện tiếp nhận một số trường hợp đặc biệt.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, quận Cầu Giấy sẽ phải tiếp nhận đầy đủ c&aacute;c hồ sơ đ&uacute;ng tuyến, sau đ&oacute; mới tiếp nhận ở c&aacute;c quận l&acirc;n cận.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Phạm Quốc Toản - Trưởng Ph&ograve;ng Quản l&yacute; thi v&agrave; Kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục, Sở GD&amp;ĐT H&agrave; Nội cho biết, Sở đ&atilde; y&ecirc;u cầu l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng GD&amp;ĐT Cầu Giấy v&agrave; Nam Từ Li&ecirc;m cần tham mưu UBND quận để điều tra số trẻ trong độ tuổi đi học tại t&ograve;a nh&agrave; số 23 Duy T&acirc;n.</p> <p>Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT Cầu Giấy cần căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của c&aacute;c nh&agrave; trường tại khu vực gi&aacute;p ranh đ&oacute;. Nếu đ&aacute;p ứng, Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục Cầu Giấy sẽ đề xuất với UBND quận Cầu Giấy trong việc ph&acirc;n tuyến tuyển sinh bổ sung cho c&aacute;c đối tượng ở khu vực gi&aacute;p ranh.</p> <p>Khi đ&atilde; được ph&acirc;n tuyến v&agrave; tiếp nhận, Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT Cầu Giấy cần phối hợp với Ph&ograve;ng Quản l&yacute; thi v&agrave; Kiểm định chất lượng gi&aacute;o dục để cập nhật v&agrave;o hệ thống phần mềm. Tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng sau n&agrave;y c&aacute;c đối tượng n&agrave;y trở th&agrave;nh học sinh tr&aacute;i tuyến.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top