Phong tỏa khu dân cư, nơi ở 2 người nhiễm nCoV

52 hộ dân ở đường Phạm Phú Thứ, quận 6 và tòa nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, bị phong tỏa do liên quan 2 ca nhiễm nCoV vừa công bố.

<div> <p class="Normal">S&aacute;ng 1/12, hơn chục c&ocirc;ng an, d&acirc;n qu&acirc;n đ&atilde; phong tỏa con hẻm tr&ecirc;n đường Phạm Ph&uacute; Thứ, phường 3, quận 6 nơi ở của &quot;<span>bệnh nh&acirc;n 1347</span>&quot; - gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy tiếng Anh. Từng căn nh&agrave; trong hẻm rộng 5 m&eacute;t, d&agrave;i khoảng 400 m&eacute;t nối ra đường B&igrave;nh Ti&ecirc;n được xịt khử tr&ugrave;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/IMG-8057-6858-1606806417.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=na1iUBfvmV6Cz75FYmCukQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-8057-6858-1606806417.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/IMG-8057-6858-1606806417.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=RVKSCsH-aiUfmmuRi5Odsw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/IMG-8057-6858-1606806417.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WF-nJBSSfD7J2yeKrIoMEw 2x" /><img alt="Bà Nguyễn Thị Mộng Hảo được lấy mẫu phết mũi họng, sáng 1/12. Ảnh: Đình Văn." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-8057-6858-1606806417.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">B&agrave; Nguyễn Thị Mộng Hảo được lấy mẫu phết mũi họng, s&aacute;ng 1/12. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Văn.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Bốn nh&acirc;n vi&ecirc;n trung t&acirc;m y tế dự ph&ograve;ng quận 6 mặc độ bảo hộ, lần lượt lấy mẫu phết mũi họng từng người. Vẻ mặt lo lắng sau khi lấy mẫu, b&agrave; Nguyễn Thị Mộng Hảo (46 tuổi) cho biết phải nghỉ l&agrave;m do bị c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y.</p> <p class="Normal">&quot;C&ocirc;ng ty n&oacute;i t&ocirc;i phải c&oacute; giấy chứng nhận ở địa phương mới được hưởng lương trong c&aacute;c ng&agrave;y c&aacute;ch ly&quot;, b&agrave; Hảo n&oacute;i v&agrave; cho biết c&aacute;c ch&aacute;u b&agrave; cũng phải nghỉ học.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng L&ecirc; Thanh B&igrave;nh, ph&oacute; chủ tịch UBND quận 6, con hẻm phong toả c&oacute; 52 hộ d&acirc;n sinh sống với 197 nh&acirc;n khẩu. C&aacute;c hộ d&acirc;n thời gian c&aacute;ch ly được ch&iacute;nh quyền hỗ trợ thực phẩm, mỗi người được cấp 3 bữa ăn mỗi ng&agrave;y (90.000 đồng). Đồ ăn, vật dụng của người th&acirc;n gửi v&agrave;o đều phải khử khuẩn, s&aacute;t tr&ugrave;ng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/IMG-8014-JPG-7385-1606802313.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Yzyhz9XG9VvgaQ6ZYpMkXQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-8014-jpg-7385-1606802313.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/IMG-8014-JPG-7385-1606802313.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=zwwMlJH1iZiTx0xn-mhLFQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/IMG-8014-JPG-7385-1606802313.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=2X4x_dgE-DfzPI5fPIEQAQ 2x" /><img alt="UBND quận 6 chuẩn bị gạo cung cấp cho người dân cách ly 14 ngày. Ảnh: Đình Văn." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_img-8014-jpg-7385-1606802313.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">UBND quận 6 cung cấp gạo cho người d&acirc;n bị c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Văn.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Li&ecirc;n quan ca nhiễm n&oacute;i tr&ecirc;n, UBND quận 10 y&ecirc;u cầu trung t&acirc;m Anh ngữ Key English, qu&aacute;n karaoke v&agrave; qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; tr&ecirc;n địa b&agrave;n ngưng hoạt động v&agrave; phun thuộc khử tr&ugrave;ng. Ngo&agrave;i ra một qu&aacute;n ốc ở quận 11 v&agrave; ph&ograve;ng tập gym tại quận Ph&uacute; Nhuận - nơi anh n&agrave;y lui tới cũng được s&aacute;t khuẩn.</p> <p class="Normal"><strong>C&aacute;ch đ&oacute; gần 10 km</strong>, tại căn nh&agrave; mặt tiền đường Bạch Đằng, phường 2, quận T&acirc;n B&igrave;nh - nơi ở của &quot;<span>bệnh nh&acirc;n 1342</span>&quot; - nam tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng 28 tuổi, lực lượng chức năng đ&atilde; phong tỏa, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế khử khuẩn, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm to&agrave;n bộ người thu&ecirc; tại t&ograve;a nh&agrave;.</p> <p class="Normal">T&ograve;a nh&agrave; nơi &quot;bệnh nh&acirc;n 1342&quot; ở cao 5 tầng, c&oacute; khoảng 30 ph&ograve;ng. Đ&acirc;y l&agrave; tổ hợp văn ph&ograve;ng v&agrave; nh&agrave; ở cho thu&ecirc;, kinh doanh hơn 6 năm nay, chủ yếu d&agrave;nh cho phi c&ocirc;ng, tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng... Một c&aacute;n bộ c&ocirc;ng an phường 2 cho biết, t&acirc;m l&yacute; những người sống trong t&ograve;a nh&agrave; ổn định, hợp t&aacute;c tốt với nh&agrave; chức tr&aacute;ch trong việc ph&ograve;ng dịch.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/128160409-193248212445296-5293-9701-7881-1606806417.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=MVXNRWrsYipwNVY6DQe5Qw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="850" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_128160409-193248212445296-5293-9701-7881-1606806417.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/128160409-193248212445296-5293-9701-7881-1606806417.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=H9lGYZJZXFVIviRaJC7k8Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/12/01/128160409-193248212445296-5293-9701-7881-1606806417.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=0DwDOGTk8NQj6x_zkuAjTQ 2x" /><img alt="Tòa nhà số 50 Bạch Đằng, quận Tân Bình đang được phong tỏa. Ảnh: Hà An." src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_128160409-193248212445296-5293-9701-7881-1606806417.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">T&ograve;a nh&agrave; số 50 Bạch Đằng, quận T&acirc;n B&igrave;nh đang bị phong tỏa. Ảnh: <em>H&agrave; An.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Nam gi&aacute;o vi&ecirc;n nhiễm nCoV từ nam tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng khi hai người ở chung với nhau. C&oacute; 192 người đ&atilde; tiếp x&uacute;c với tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p class="Normal">Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra dịch tễ cho thấy, từ ng&agrave;y 16 đến 25/11, &quot;bệnh nh&acirc;n 1347&quot; dạy ở Trung t&acirc;m Anh ngữ Key English tại quận 10 v&agrave; quận T&acirc;n B&igrave;nh, nghỉ trưa tại ph&ograve;ng trọ c&ugrave;ng &quot;bệnh nh&acirc;n 1342&quot;, sau đ&oacute; về nh&agrave; ri&ecirc;ng quận 6.</p> <p class="Normal">Ng&agrave;y 22/11, nam gi&aacute;o vi&ecirc;n c&ugrave;ng bạn uống c&agrave; ph&ecirc; Highlands ở Vạn Hạnh Mall từ 20 đến 21h. Khoảng 22-23h ng&agrave;y 23/11, anh c&ugrave;ng 5 người h&aacute;t karaoke tr&ecirc;n đường Th&agrave;nh Th&aacute;i, quận 10. Từ ng&agrave;y 26 đến 28/11, anh đi dạy v&agrave; về nh&agrave; ri&ecirc;ng.</p> <p class="Normal">Tối 28/11, sau khi &quot;bệnh nh&acirc;n 1342&quot; được c&ocirc;ng bố, anh bị x&aacute;c định l&agrave; F1, c&aacute;ch ly tập trung tại quận 6 v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Hai ng&agrave;y sau, kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với nCoV, anh được đưa v&agrave;o Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi.</p> <p class="Normal">Nam gi&aacute;o vi&ecirc;n tiếng Anh nhiễm nCoV đ&atilde; chấm dứt chuỗi 120 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y trong cộng đồng tại TP HCM. Ca nhiễm gần nhất ghi nhận 4 th&aacute;ng trước, v&agrave;o ng&agrave;y 2/8. Th&agrave;nh phố c&oacute; 136 người nhiễm nCoV, trong đ&oacute; 102 người điều trị khỏi, 34 người đang điều trị. Số người c&aacute;ch ly tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung l&agrave; 1.437 người, c&aacute;ch ly tại nh&agrave; l&agrave; 29 người.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top