Cách ly 235 người liên quan 2 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM

TP.HCM đã cách ly tập trung 163 người tiếp xúc gần với 2 ca mới mắc Covid-19. 72 người phải cách ly tại nhà và nhiều nơi 2 bệnh nhân từng đến cũng bị phong tỏa.

<div> <p>Sau khi ph&aacute;t hiện 2 trường hợp mới mắc Covid-19, Sở Y tế TP.HCM cho biết c&aacute;c cơ quan chức năng đ&atilde; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, c&aacute;ch ly 235 người.</p> <p>H&ocirc;m 30/11, TP.HCM x&aacute;c định 2 trường hợp mới mắc Covid-19 l&agrave; nam bệnh nh&acirc;n 1342 (sinh năm 1992, tiếp vi&ecirc;n của H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietnam Airlines) v&agrave; nam bệnh nh&acirc;n 1347 (sinh năm 1988, gi&aacute;o vi&ecirc;n tiếng Anh, bạn của ca 1342). Hiện, cả 2 bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly điều trị tại Bệnh viện D&atilde; chiến Củ Chi.</p> <p>Th&ocirc;ng qua truy vết lịch tr&igrave;nh di chuyển của 2 bệnh nh&acirc;n, Sở Y tế TP.HCM x&aacute;c định ca 1342 c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với 5 người v&agrave; tiếp x&uacute;c xa với 32 người kh&aacute;c.</p> <p>Hiện, 17 người đ&atilde; được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung, 20 người c&aacute;ch ly tại nh&agrave;. Trong số 37 người tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n 1342 c&oacute; 36 người &acirc;m t&iacute;nh, một người tiếp x&uacute;c gần c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 v&agrave;o s&aacute;ng 30/11, đ&oacute; l&agrave; bệnh nh&acirc;n 1347.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 1347 đ&atilde; tiếp x&uacute;c gần với 146 người, gồm 109 người ở quận 10, 21 người ở quận T&acirc;n B&igrave;nh, 7 người ở quận 6, 9 người ở quận B&igrave;nh T&acirc;n. Tất cả trường hợp n&agrave;y được c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, đang chờ kết quả.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, 52 người tiếp x&uacute;c xa với bệnh nh&acirc;n 1347 được c&aacute;ch ly tại nh&agrave; v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Trước khi ph&aacute;t hiện bệnh, ca 1347 đ&atilde; đến nhiều ở quận 6, 10 v&agrave; T&acirc;n B&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dich Covid-19 tai TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/znews-photo-zadn-vn_bui_vien_zing_7_chihung.jpg" title="dịch Covid-19 tại TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều khu vực đ&atilde; được phong tỏa. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sở Y tế TP.HCM đ&atilde; ra th&ocirc;ng b&aacute;o khẩn cho người d&acirc;n về những địa điểm bệnh nh&acirc;n 1347 từng đến để t&igrave;m kiếm người tiếp x&uacute;c, th&ocirc;ng b&aacute;o với ng&agrave;nh y tế để được tư vấn, x&eacute;t nghiệm, kiểm tra v&agrave; c&aacute;ch ly theo quy định.</p> <p>Ng&agrave;nh y tế đang mở rộng điều tra truy vết, t&igrave;m kiếm tất cả địa điểm v&agrave; người c&oacute; tiếp x&uacute;c với c&aacute;c bệnh nh&acirc;n (F1, F2); c&aacute;ch ly tập trung tất cả trường hợp tiếp x&uacute;c gần.</p> <p>Ng&agrave;nh y tế th&agrave;nh phố cũng triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch tại nơi ở của 2 bệnh nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c hộ d&acirc;n xung quanh, xử l&yacute; vệ sinh, khử khuẩn, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; c&aacute;ch ly tại nh&agrave; những người sống l&acirc;n cận.</p> <p>Sở Y tế đ&atilde; chỉ đạo chuyển tất cả tiếp vi&ecirc;n của H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietnam Airlines đến khu c&aacute;ch ly tập trung ở Củ Chi v&agrave; cho ngừng hoạt động cơ sở c&aacute;ch ly của Vietnam Airlines để tiến h&agrave;nh ti&ecirc;u độc, khử tr&ugrave;ng.</p> <p>Sở Y tế cũng y&ecirc;u cầu tạm đ&oacute;ng cửa tất cả nơi c&aacute;c bệnh nh&acirc;n từng đến, để ti&ecirc;u độc, khử tr&ugrave;ng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top