Phòng dịch COVID-19: Bộ Y tế ra công điện khẩn về tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công điện yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân làm lây lan dịch...

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 30/11, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, ra c&ocirc;ng điện khẩn gửi c&aacute;c Bộ: Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Giao th&ocirc;ng vận tải v&agrave; Ngoại giao; UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t, quản l&yacute; người nhập cảnh</p> <p style="text-align: justify;">Tại c&ocirc;ng điện, Bộ Y tế cho hay, trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19 tr&ecirc;n thế giới diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc li&ecirc;n tục gia tăng, nguy cơ dịch x&acirc;m nhập v&agrave; l&acirc;y lan v&agrave;o nước ta l&agrave; rất lớn; để chủ động ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia điện v&agrave; đề nghị c&aacute;c Bộ: Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Giao th&ocirc;ng vận tải, Ngoại giao v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung c&ocirc;ng t&aacute;c sau:</p> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục qu&aacute;n triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh gi&aacute;c cao nhất, kh&ocirc;ng được chủ quan, lơ l&agrave;; gắn với tr&aacute;ch nhiệm người đứng đầu c&aacute;c địa phương, đơn vị trong việc triển khai c&aacute;c hoạt động ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/01/media-suckhoedoisong-vn_nhap_canh.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Tổ chức gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ tại c&aacute;c khu vực bi&ecirc;n giới đường bộ, đường biển, tại c&aacute;c khu vực cửa khẩu v&agrave; r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c trường hợp đi về từ nước ngo&agrave;i để ph&aacute;t hiện sớm, ngăn chặn kịp thời c&aacute;c trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, đề nghị xử l&yacute; nghi&ecirc;m v&agrave; y&ecirc;u cầu thực hiện c&aacute;ch ly theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ việc tổ chức thực hiện c&aacute;ch ly tại c&aacute;c khu vực được chỉ định l&agrave;m khu c&aacute;ch ly tập trung, c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;; kh&ocirc;ng để những người kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave;o c&aacute;c khu c&aacute;ch ly v&agrave; y&ecirc;u cầu người được c&aacute;ch ly thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c quy định, thường xuy&ecirc;n đeo khẩu trang v&agrave; kh&ocirc;ng được tiếp x&uacute;c gần với người xung quanh để tr&aacute;nh l&acirc;y lan.</p> <p style="text-align: justify;">Thường xuy&ecirc;n kiểm tra việc thực hiện c&aacute;ch ly tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung, c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;; đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n để xảy ra c&aacute;c sai phạm l&agrave;m dịch COVID-19 x&acirc;m nhập v&agrave; l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị c&aacute;c Bộ Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Giao th&ocirc;ng vận tải, Ngoại giao v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.</p> <p class="text-right mt20" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top