Hà Nội tập trung kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, khu cách ly

Chiều 19/11, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, rút kinh nghiệm về trường hợp bệnh nhân COVID-19 ở phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) nghi ngờ tái dương tính với SARS-CoV-2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu cần nâng cao cảnh giác, khi có trường hợp nghi ngờ lập tức triển khai ngay công tác khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

<div> <div id="divfirst"> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/cdnmedia-baotintuc-vn_benh-viet-19112020.jpeg" /></p> <figcaption> <p><em>Người v&agrave;o bệnh viện sẽ được kiểm tra th&acirc;n nhiệt v&agrave; khai b&aacute;o lịch tr&igrave;nh di chuyển. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN</em></p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố y&ecirc;u cầu thời gian tới, c&aacute;c đo&agrave;n kiểm tra phải tăng cường kiểm tra, xử l&yacute; vi phạm trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch, đặc biệt tại tất cả c&aacute;c bệnh viện, khu c&aacute;ch ly người nhập cảnh để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa l&acirc;y lan dịch bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Văn Qu&yacute; cho rằng vẫn c&ograve;n nhiều khu vực c&ocirc;ng cộng người d&acirc;n chưa thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c việc đeo khẩu trang; việc xử phạt chưa quyết liệt, vẫn chỉ dừng lại ở tuy&ecirc;n truyền, nhắc nhở. Sự chủ quan n&agrave;y, theo l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố l&agrave; từ ph&iacute;a người d&acirc;n lẫn lực lượng quản l&yacute;&hellip; &Ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Qu&yacute; đề nghị cần quyết liệt hơn, vận động người d&acirc;n thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c quy định ph&ograve;ng chống dịch, nhất l&agrave; việc đeo khẩu trang. C&aacute;c địa phương cần tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với c&aacute;c trường hợp vi phạm.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o tại phi&ecirc;n họp, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế H&agrave; Nội Ho&agrave;ng Đức Hạnh cho biết, đến nay H&agrave; Nội đ&atilde; ghi nhận 167 ca mắc COVID-19, trong đ&oacute; giai đoạn từ ng&agrave;y 25/7 đến nay ghi nhận 46 ca, chưa c&oacute; ca tử vong. Trong số 167 ca mắc COVID-19 c&oacute; 11 ca ngo&agrave;i cộng đồng v&agrave; 35 ca từ nước ngo&agrave;i v&agrave;o đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đức Hạnh, mặc d&ugrave; dịch COVID-19 tại nước ta đ&atilde; được kiểm so&aacute;t, H&agrave; Nội đ&atilde; qua 94 ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m bệnh nh&acirc;n mới tại cộng đồng, tuy nhi&ecirc;n nguy cơ l&acirc;y lan vẫn cận kề nếu c&aacute;c địa phương, đơn vị kh&ocirc;ng thực hiện tốt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch. T&acirc;m l&yacute; chủ quan của một số địa phương, đơn vị, người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch, đặc biệt vẫn c&ograve;n kh&aacute;ch sạn chưa thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh c&aacute;ch ly l&agrave; nguy cơ để dịch COVID-19 c&oacute; thể b&ugrave;ng ph&aacute;t trở lại.</p> <p style="text-align: justify;">Để ph&ograve;ng, tr&aacute;nh nguy cơ l&acirc;y lan dịch bệnh, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật H&agrave; Nội tiếp tục x&eacute;t nghiệm PCR cho c&aacute;c trường hợp nhập cảnh, trường hợp nghi ngờ, trường hợp c&oacute; yếu tố dịch tễ. Kết quả từ ng&agrave;y 11-19/11, th&agrave;nh phố x&eacute;t nghiệm cho 1.618 trường hợp đều cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tại c&aacute;c bệnh viện từ ng&agrave;y 5/8 đến nay đ&atilde; kh&aacute;m s&agrave;ng lọc cho 46.482 bệnh nh&acirc;n c&oacute; triệu chứng ho, sốt, kh&oacute; thở; x&eacute;t nghiệm cho 30 trường hợp l&agrave; bệnh nh&acirc;n nghi ngờ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế, bệnh nh&acirc;n nặng... đều &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Từ ng&agrave;y 5/8 đến nay, x&eacute;t nghiệm cho 2.204 người ph&aacute;t hiện 3 ca dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện, c&aacute;c bệnh viện c&ograve;n c&aacute;ch ly, điều trị cho 5 bệnh nh&acirc;n nghi ngờ mắc COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;">Trước t&acirc;m l&yacute; chủ quan, lơ l&agrave; ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 của người d&acirc;n, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức 5 đo&agrave;n kiểm tra ph&ograve;ng chống dịch tại c&aacute;c Trung t&acirc;m thương mại, si&ecirc;u thị, chợ, bến xe, chung cư, bệnh viện. Theo b&aacute;o c&aacute;o của c&aacute;c đo&agrave;n kiểm tra, việc chấp h&agrave;nh c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch, đặc biệt l&agrave; đeo khẩu trang của người d&acirc;n tại c&aacute;c si&ecirc;u thị, trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c bến xe, tr&ecirc;n phương tiện vận tải c&ocirc;ng cộng xe bu&yacute;t tương đối tốt nhưng ở c&aacute;c khu chung cư, chợ t&igrave;nh trạng người d&acirc;n kh&ocirc;ng đeo khẩu trang vẫn c&ograve;n phổ biến.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;&Yacute; thức người d&acirc;n chấp h&agrave;nh việc đeo khẩu trang ph&ograve;ng dịch chưa tốt, nhất l&agrave; ở c&aacute;c chợ v&agrave; khu chung cư, phần lớn người d&acirc;n ra v&agrave;o đều kh&ocirc;ng đeo khẩu trang. Nếu chỉ nhắc nhở m&agrave; kh&ocirc;ng xử phạt sẽ kh&oacute; khăn cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng phống dịch, do đ&oacute; cần phải &aacute;p dụng biện ph&aacute;p xử l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền y&ecirc;u cầu.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, đại diện thị x&atilde; Sơn T&acirc;y cho biết, kiểm tra tại chợ Nghệ (thị x&atilde; Sơn T&acirc;y), tỷ lệ người d&acirc;n đeo khẩu trang chỉ đạt 25-35%. Tuy nhi&ecirc;n, lực lượng kiểm tra chỉ mới nhắc nhở chứ chưa xử phạt trường hợp n&agrave;o. Đối với h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đeo khẩu trang, ban đầu lực lượng kiểm tra mới chỉ nhắc nhở, từ tuần sau sẽ bắt đầu xử phạt với mức phạt từ 1-3 triệu đồng để răn đe.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; người nhập cảnh, đại diện C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cho biết, thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; ph&aacute;t hiện một số trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o H&agrave; Nội theo đường tiểu ngạch. C&aacute;c trường hợp n&agrave;y đ&atilde; được đưa đi c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lập hồ sơ để xử l&yacute; theo đ&uacute;ng quy định. Ngo&agrave;i ra, C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đ&atilde; kiểm tra, xử l&yacute; c&aacute;c cơ sở karaoke, qu&aacute;n bar&hellip; vi phạm về ph&ograve;ng chống dịch; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; người c&aacute;ch ly tập trung tại kh&aacute;ch sạn.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch COVID -19 th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde;&nbsp;y&ecirc;u cầu UBND c&aacute;c địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan quản l&yacute; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử l&yacute; vi phạm trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n đề đeo khẩu trang tại c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại, si&ecirc;u thị, bệnh viện, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, vườn hoa, phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng&hellip;</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Cách phòng chống cúm khi giao mùa xuân hè

Cách phòng chống cúm khi giao mùa xuân hè

Tình trạng mắc cúm đang gia tăng trên cả nước. Chỉ tính riêng huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã có trên 500 ca mắc cúm A. Những đối tượng có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai… nguy cơ nhiễm bệnh cao. 
back to top