Phó Chủ tịch Hà Nội nói về lộ trình hạn chế xe máy

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh,:“Việc xây dựng lộ trình hạn chế xe máy phải xác định rất kỹ, nghiên cứu kỹ để phù hợp với điều kiện hạ tầng, điều kiện khả năng vận tải công cộng và yêu cầu của người dân ở từng khu vực”.

<p style="text-align: justify;">Chiều 9/7, một số l&atilde;nh đạo UBNB, Sở, ng&agrave;nh của H&agrave; Nội đ&atilde; trả lời&nbsp;chất vấn của c&aacute;c đại biểu tại&nbsp;kỳ họp thứ 9 HĐND TP H&agrave; Nội ở những vấn đề quan trọng.</p> <div> <p style="text-align: justify;"><strong>Cấm xe m&aacute;y v&agrave;o nội đ&ocirc; phải nghi&ecirc;n cứu rất kỹ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trả lời tại nh&oacute;m nội dung li&ecirc;n quan đến Đề &aacute;n &quot;Tăng cường quản l&yacute; phương tiện giao th&ocirc;ng đường bộ nhằm giảm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng v&agrave; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Thế H&ugrave;ng- Ph&oacute; chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội&nbsp;cho biết, đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc được TP x&aacute;c định l&agrave; một trong những nhiệm vụ trọng t&acirc;m. TP đ&atilde; chỉ đạo đồng bộ, giải quyết tổng thể c&aacute;c vấn đề, vừa ph&aacute;t triển hạ tầng, vừa phải lồng gh&eacute;p v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh, kế hoạch kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP&nbsp;H&agrave; Nội cho biết, lĩnh vực n&agrave;y nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt sẽ ảnh hưởng đến ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội của Thủ đ&ocirc;, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người d&acirc;n v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện phải được lồng gh&eacute;p, đồng bộ với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, nhiệm vụ kh&aacute;c của TP.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt l&agrave; việc ph&aacute;t triển quy hoạch về hạ tầng giao th&ocirc;ng phải gắn với quy hoạch đ&ocirc; thị cũng như quy hoạch vận tải; phấn đấu đưa tỷ lệ đất d&agrave;nh cho giao th&ocirc;ng l&ecirc;n tiệm cận ti&ecirc;u chuẩn đặt ra. Tăng cường đầu tư đổi mới phương tiện vận tải theo hướng th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường v&agrave; c&oacute; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cao.</p> <p style="text-align: justify;"><span align="center"><img alt="pho chu tich ha noi noi ve lo trinh han che xe may hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/09/nguyen-the-hung-1562670443-width1645height1117.jpg" title="Phó Chủ tịch Hà Nội nói về lộ trình hạn chế xe máy hình ảnh 1" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><em>&Ocirc;ng Nguyễn Thế H&ugrave;ng, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội.</em></p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng H&ugrave;ng, rất đ&aacute;ng mừng, sau 2 năm th&agrave;nh phố đ&atilde; giảm được 14 &ldquo;điểm đen&rdquo;, hiện chỉ c&ograve;n 27/41 điểm cần xử l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Việc giải quyết 1 điểm đen &ugrave;n tắc l&agrave; rất phức tạp, muốn l&agrave;m được phải đồng bộ rất nhiều giải ph&aacute;p, cần quyết t&acirc;m rất lớn. V&igrave; vậy c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức giao th&ocirc;ng phải rất hợp l&yacute; v&agrave; linh hoạt&rdquo; - Ph&oacute; Chủ tịch UBND H&agrave; Nội n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng H&ugrave;ng cho rằng &ugrave;n tắc, tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường đang l&agrave; th&aacute;ch thức, diễn biến phức tạp cho th&agrave;nh phố. Đặc biệt mỗi năm H&agrave; Nội tăng 200.000 người, k&egrave;m theo phương tiện g&acirc;y sức &eacute;p lớn cho hạ tầng, giao th&ocirc;ng của th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, c&aacute;c biện ph&aacute;p giảm phương tiện c&aacute; nh&acirc;n, d&ugrave; c&ograve;n c&oacute; nhiều vấn đề phải tiếp tục ho&agrave;n chỉnh th&ecirc;m, v&igrave; l&agrave; vấn đề nhạy cảm, li&ecirc;n quan đến hoạt động của người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c nhưng vẫn tiếp tục phải l&agrave;m.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng H&ugrave;ng th&ocirc;ng tin, H&agrave; Nội đang tiếp tục x&acirc;y dựng đề &aacute;n giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh, bản đồ giao th&ocirc;ng trực tuyến, trang bị thiết bị đầu cuối gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh phương tiện...</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Việc x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh hạn chế xe m&aacute;y phải x&aacute;c định rất kỹ, nghi&ecirc;n cứu kỹ để ph&ugrave; hợp với điều kiện hạ tầng, điều kiện khả năng vận tải c&ocirc;ng cộng v&agrave; y&ecirc;u cầu của người d&acirc;n ở từng khu vực&rdquo;, &ocirc;ng H&ugrave;ng nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Chưa c&oacute; giải ph&aacute;p chặn &ldquo;xe d&ugrave; bến c&oacute;c&rdquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến việc r&agrave; so&aacute;t, thống k&ecirc; c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n, trả lời c&acirc;u hỏi của c&aacute;c đại biểu, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội, Trung tướng Đo&agrave;n Duy Khương cho biết, kết quả r&agrave; so&aacute;t đối với xe &ocirc; t&ocirc; hết ni&ecirc;n hạn cho thấy, hiện nay, TP c&oacute; 9.036 xe. Lực lượng chức năng đ&atilde; gửi th&ocirc;ng b&aacute;o đến chủ phương tiện với 7.200 trường hợp.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với xe m&aacute;y ni&ecirc;n hạn 30 năm, hiện TP c&oacute; 43.446 xe; tr&ecirc;n 40 năm l&agrave; 10.532 xe, tr&ecirc;n 50 năm l&agrave; 479 xe.</p> <p style="text-align: justify;"><span align="center"><img alt="pho chu tich ha noi noi ve lo trinh han che xe may hinh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/09/trung-tuong-1562670510-width700height444.jpg" title="Phó Chủ tịch Hà Nội nói về lộ trình hạn chế xe máy hình ảnh 2" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><em>Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP&nbsp;H&agrave; Nội - Trung tướng Đo&agrave;n Duy Khương trả lời chất vấn.</em></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n cơ sở r&agrave; so&aacute;t theo hồ sơ đăng k&yacute;, C&ocirc;ng an TP&nbsp;H&agrave; Nội nhận thấy, đối với xe m&aacute;y, khi chủ phương tiện c&oacute; vi phạm đến mức phải tạm giữ, với xe c&oacute; ni&ecirc;n hạn 30, 40 năm, đa số chủ phương tiện đều bỏ xe do gi&aacute; trị phương tiện thấp hơn cả mức phạt.</p> <p style="text-align: justify;">Từ thực trạng tr&ecirc;n, C&ocirc;ng an TP&nbsp;H&agrave; Nội đề xuất với UBND TP tập hợp để thanh l&yacute; hoặc hủy đối với những phương tiện n&agrave;y.&nbsp;Đối với 7.200 trường hợp đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o đến chủ phương tiện, hầu hết chủ phương tiện kh&ocirc;ng đến.</p> <p style="text-align: justify;">Qua nắm t&igrave;nh h&igrave;nh, C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội ph&aacute;t hiện, nhiều trường hợp chủ phương tiện đ&atilde; b&aacute;n xe cho người kh&aacute;c, c&oacute; trường hợp chủ phương tiện mới đ&atilde; chuyển h&oacute;a th&agrave;nh h&igrave;nh thức xe vận tải kh&aacute;c để hoạt động ở c&aacute;c địa b&agrave;n kh&aacute;c g&acirc;y kh&oacute; khăn cho c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh trạng xe kh&aacute;ch tuyến cố định hoạt động sai h&agrave;nh tr&igrave;nh, dừng đ&oacute;n trả kh&aacute;ch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định, &ocirc;ng Khương cho hay, đ&acirc;y l&agrave; thực trạng nhức nhối trong việc đảm bảo trật tự văn minh đ&ocirc; thị.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Lực lượng CSGT, phối hợp với Thanh tra GT, an ninh cơ sở đ&atilde; thực hiện nhiều giải ph&aacute;p từ tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục đến gi&aacute;o dục c&aacute; biệt đối với cơ sở, x&iacute; nghiệp, chủ phương tiện, l&aacute;i xe để kh&ocirc;ng thực hiện h&agrave;nh vi bắt kh&aacute;ch dọc đường, chạy sai luồng, tuyến&rdquo;, &ocirc;ng Khương n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, khi C&ocirc;ng an TP&nbsp;H&agrave; Nội l&agrave;m r&aacute;o riết, xuất hiện h&igrave;nh thức mới l&agrave; xe chạy tuyến cố định biến tướng th&agrave;nh xe hợp đồng, đ&oacute;n kh&aacute;ch tận nh&agrave; g&acirc;y, kh&oacute; khăn cho cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, trật tự văn minh đ&ocirc; thị.</p> <p style="text-align: justify;">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2019, lực lượng CSGT C&ocirc;ng an TP&nbsp;H&agrave; Nội đ&atilde; ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; tr&ecirc;n 4.000 trường hợp xe kh&aacute;ch vi phạm, chủ yếu l&agrave; dừng, đỗ xe tr&aacute;i quy định, mở cửa khi xe đang chạy, chở qu&aacute; số người, đ&oacute;n trả kh&aacute;ch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng nơi quy định...</p> </div>

Theo danviet.vn
Phát hiện vắc xin lao có thể "trị" ung thư gan

Phát hiện vắc xin lao có thể "trị" ung thư gan

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Advanced Science phát hiện vắc xin phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guérin (BCG), có khả năng thu nhỏ khối u ung thư gan và kéo dài sự sống của chuột bị ung thư gan.
back to top