Chủ tịch Hà Nội: “Nếu điều kiện tốt sẽ cấm xe máy trong nội thành trước 2030”

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến khích người dân đi bộ, đi xe đạp và sử dụng phương tiện công cộng.

<div> <p>S&aacute;ng 11/5, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội trực tiếp đối thoại với với c&ocirc;ng nh&acirc;n thủ đ&ocirc; năm 2019. Ph&aacute;t biểu tại đ&acirc;y, &ocirc;ng Chung cho biết, sau năm 2022 nhiều nước tr&ecirc;n thế giới sẽ kh&ocirc;ng sử dụng &ocirc; t&ocirc; chạy bằng xăng dầu trong th&agrave;nh phố, chuyển sang d&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; điện.</p> <p>Sở dĩ &ocirc;ng Chung đề cập đến vấn đề tr&ecirc;n bởi lực lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố đề cập đến việc tăng lương kh&ocirc;ng kịp so với tăng gi&aacute; điện v&agrave; xăng dầu. Điều đ&oacute; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của h&agrave;ng vạn người lao động.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Chủ tịch Hà Nội: “Nếu điều kiện tốt sẽ cấm xe máy trong nội thành trước 2030” - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/05/11/img-7946-1557556266514.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/11/img-7946-1557556266514.jpg" title="Chủ tịch Hà Nội: “Nếu điều kiện tốt sẽ cấm xe máy trong nội thành trước 2030” - 1" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Chung - Chủ &nbsp;tịch UBND TP H&agrave; Nội</p> </figcaption> </figure> <p>Cụ thể, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung cho biết, việc tăng gi&aacute; điện đ&atilde; được Bộ C&ocirc;ng Thương giải th&iacute;ch v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu l&agrave;m r&otilde;. C&ograve;n việc tăng gi&aacute; xăng dầu l&agrave; do ảnh hưởng chung của nguồn cung của thế giới như Venezuela, Syria&hellip; &ldquo;Gi&aacute; xăng dầu ở Việt Nam thực chất vẫn thấp hơn nhiều so với c&aacute;c nước trong khu vực&rdquo;, &ocirc;ng Chung n&oacute;i.</p> <p>N&oacute;i th&ecirc;m về vấn đề tr&ecirc;n, Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội cho rằng, trong phạm vi từ 1-1,5 km, người d&acirc;n n&ecirc;n tăng cường đi bộ. &Ocirc;ng Chung cũng đề nghị người d&acirc;n n&ecirc;n sử dụng xe đạp cho th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</p> <p>Khi &ocirc;ng Chung đề cập đến vấn đề tr&ecirc;n, h&agrave;ng trăm c&ocirc;ng nh&acirc;n, dưới hội trường ồ l&ecirc;n. Chủ tịch H&agrave; Nội giải th&iacute;ch th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh đưa ra chỉ mang t&iacute;nh khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n.</p> <p>Đề cập đến đề &aacute;n hạn chế phương tiện c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; được HĐND TP H&agrave; Nội th&ocirc;ng qua từ năm 2017, Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội Nguyễn Đức Chung n&oacute;i: &ldquo;Nếu điều kiện tốt l&ecirc;n, TP H&agrave; Nội sẽ cấm xe m&aacute;y hoạt động trong nội th&agrave;nh trước năm 2030&rdquo;.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Chủ tịch Hà Nội: “Nếu điều kiện tốt sẽ cấm xe máy trong nội thành trước 2030” - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/05/11/chu-tich-bat-tay-1557556266891.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/11/chu-tich-bat-tay-1557556266891(1).jpg" title="Chủ tịch Hà Nội: “Nếu điều kiện tốt sẽ cấm xe máy trong nội thành trước 2030” - 2" /> <figcaption> <p>Nhiều c&acirc;u hỏi của lực lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n TP được &ocirc;ng &nbsp;Chung giải đ&aacute;p trong s&aacute;ng nay</p> </figcaption> </figure> <p>Th&aacute;ng 7/2017, HĐND TP H&agrave; Nội th&ocirc;ng qua Đề &aacute;n &ldquo;Tăng cường quản l&yacute; phương tiện giao th&ocirc;ng đường bộ nhằm giảm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng v&agrave; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố giai đoạn 2017-2020, tầm nh&igrave;n 2030.</p> <p>Thời điểm th&ocirc;ng qua đề &aacute;n tr&ecirc;n, TP H&agrave; Nội dự kiến đến năm 2020 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội sẽ c&oacute; khoảng 843 ngh&igrave;n &ocirc; t&ocirc;, hơn 6 triệu xe m&aacute;y. Đến năm 2030 th&agrave;nh phố c&oacute; hơn 1,9 triệu &ocirc; t&ocirc; v&agrave; 7,5 triệu xe m&aacute;y.</p> <p>Từ những vấn đề tr&ecirc;n, đề &aacute;n tăng cường quản l&yacute; phương tiện giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố vừa được HĐND TP H&agrave; Nội th&ocirc;ng qua n&ecirc;u r&otilde; sẽ ph&acirc;n v&ugrave;ng hạn chế hoạt động của xe m&aacute;y ph&ugrave; hợp với cơ sở hạ tầng v&agrave; năng lực phục vụ của hệ thống vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng, dừng hoạt động đối với xe m&aacute;y tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận nội th&agrave;nh v&agrave;o năm 2030.</p> <p>Đề &aacute;n n&ecirc;u r&otilde;, trong thời gian tới H&agrave; Nội cũng sẽ cấm &ocirc; t&ocirc; hoạt động theo giờ, theo ng&agrave;y tr&ecirc;n một số tuyến phố. Th&agrave;nh phố cũng sẽ ban h&agrave;nh quy định hoạt động của xe taxi ngoại tỉnh.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top