Phát hiện 400 quả bom bi trong khuôn viên UBND TP Hải Dương

Trong khuôn viên thuộc trụ sở UBND TP Hải Dương vừa phát hiện gần 400 quả bom bi.

<div> <p>Tối 12/3, l&atilde;nh đạo UBND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, tại khu vực khu&ocirc;n vi&ecirc;n trụ sở đơn vị vừa ph&aacute;t hiện số lượng lớn bom bi c&ograve;n s&oacute;t lại sau chiến tranh.&nbsp;</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Phát hiện 400 quả bom bi trong khuôn viên UBND TP Hải Dương" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/12/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_phat-hien-gan-400-bi-sat-nghi-bom-trong-tru-so-ubnd-tp-hai-duong-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Lượng lớn bom bi được xếp lớp dưới mặt đất tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trụ sở UBND TP Hải Dương</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Phát hiện 400 quả bom bi trong khuôn viên UBND TP Hải Dương" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/12/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_phat-hien-gan-400-bi-sat-nghi-bom-trong-tru-so-ubnd-tp-hai-duong-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">C&ocirc;ng binh di chuyển số bom đến nơi xử l&yacute; an to&agrave;n</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo l&atilde;nh đạo đơn vị n&agrave;y, ng&agrave;y 10/5, sau khi ph&aacute;t hiện bom bi ở phần s&acirc;u dưới nền đất của khu&ocirc;n vi&ecirc;n trụ sở UBND TP Hải Dương, lực lượng c&ocirc;ng binh thuộc Tỉnh đội Hải Dương đ&atilde; tiến h&agrave;nh ph&aacute; dỡ v&agrave; vận chuyển đến nơi xử l&yacute; an to&agrave;n.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Phát hiện 400 quả bom bi trong khuôn viên UBND TP Hải Dương" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/12/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_phat-hien-gan-400-bi-sat-nghi-bom-trong-tru-so-ubnd-tp-hai-duong-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>T&iacute;nh đến nay, c&oacute; khoảng 400 quả bom bi đ&atilde; được t&igrave;m thấy. Tổ c&ocirc;ng binh vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi t&igrave;m kiếm trong&nbsp;khu&ocirc;n vi&ecirc;n trụ sở UBND TP.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Phát hiện 400 quả bom bi trong khuôn viên UBND TP Hải Dương" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/12/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_phat-hien-gan-400-bi-sat-nghi-bom-trong-tru-so-ubnd-tp-hai-duong-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">H&agrave;ng trăm quả bom bi được lấy l&ecirc;n từ khu&ocirc;n vi&ecirc;n UBND TP Hải Dương</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top