Ông Trump phản đối kết quả bầu cử, đảng Cộng hòa vẫn im lặng

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ im lặng trước nỗ lực bác bỏ kết quả bầu cử của Tổng thống Donald Trump, để tổng thống một mình phản đối tin tức về người chiến thắng.

<div> <p>Ngay sau khi c&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh v&agrave; h&atilde;ng tin AP tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cử, c&aacute;c quan chức h&agrave;ng đầu của đảng Cộng h&ograve;a ở Washington kh&ocirc;ng c&oacute; phản ứng g&igrave;. Những người n&agrave;y bao gồm cả L&atilde;nh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong nh&oacute;m l&atilde;nh đạo của &ocirc;ng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một số đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a v&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m b&ecirc;n ngo&agrave;i li&ecirc;n kết với đảng như Ph&ograve;ng Thương mại <span>Mỹ</span> đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến tổng thống đắc cử.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump khong nhan thua anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_2020_11_02t163715z_1351467780_rc24vj91qpnu_rtrmadp_3_usa_election_senate_kentucky.jpg" title="ông Trump không nhận thua ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>L&atilde;nh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell vẫn chưa l&ecirc;n tiếng về kết quả của cuộc bầu cử. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> &Ocirc;ng McConnell, Thượng nghị sĩ của bang Kentucky, đ&atilde; đăng l&ecirc;n Twitter v&agrave;o ng&agrave;y 6/11 rằng mọi l&aacute; phiếu hợp ph&aacute;p phải được kiểm đếm v&agrave; c&aacute;c t&ograve;a &aacute;n lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng giải quyết tranh chấp. Tuy nhi&ecirc;n, văn ph&ograve;ng của &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; phản ứng g&igrave; về cuộc đua khi được <em>Bloomberg </em>li&ecirc;n lạc v&agrave;o ng&agrave;y 7/11.</p> <p>Một số &iacute;t hạ nghị sĩ đảng Cộng h&ograve;a đ&atilde; bảo vệ Tổng thống Trump một c&aacute;ch mạnh mẽ v&agrave; tỏ ra nghi ngờ về kết quả bầu cử.</p> <h3>Phản ứng của đảng Cộng h&ograve;a</h3> <p>Bất chấp thất bại trước đối thủ, &ocirc;ng Trump tiếp tục khẳng định sẽ kh&ocirc;ng nhận thua v&agrave; một số người trong đảng Cộng h&ograve;a cho rằng h&agrave;nh động n&agrave;y sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến sau nhiệm kỳ của &ocirc;ng. H&agrave;nh động n&agrave;y g&acirc;y th&ecirc;m rủi ro cho bất kỳ th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o của đảng Cộng h&ograve;a ch&igrave;a c&agrave;nh &ocirc; liu cho &ocirc;ng Biden.</p> <p>Nhiều người cho rằng Tổng thống Trump đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c thượng nghị sĩ Cộng h&ograve;a đang bị đe dọa t&aacute;i tranh cử ở South Carolina, Iowa v&agrave; c&aacute;c bang kh&aacute;c.</p> <p>Giờ đ&acirc;y, quyền kiểm so&aacute;t Thượng viện sẽ được quyết định v&agrave;o th&aacute;ng 1 ở Georgia bằng hai cuộc đua. C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo đảng Cộng h&ograve;a sẽ d&egrave; chừng với việc ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden trước khi &ocirc;ng Trump nhượng bộ v&igrave; lo sợ xa l&aacute;nh h&agrave;ng ngũ đảng.</p> <p>Một số đồng minh ủng hộ &ocirc;ng Trump nhiệt t&igrave;nh nhất tại quốc hội hưởng ứng tuy&ecirc;n bố của tổng thống. Họ n&oacute;i rằng cuộc bầu cử vẫn chưa quyết định được kết quả. Tuy nhi&ecirc;n, hầu hết họ kh&ocirc;ng đưa ra c&aacute;o buộc về gian lận như &ocirc;ng Trump.</p> <p>Thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley, một ứng cử vi&ecirc;n tiềm năng cho đề cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng h&ograve;a, nhắm v&agrave;o c&aacute;c h&atilde;ng tin. &Ocirc;ng Hawley n&oacute;i rằng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;ch x&aacute;c định người chiến thắng.</p> <p>&quot;Khi tất cả phiếu bầu hợp ph&aacute;p đ&atilde; được kiểm đếm, kiểm phiếu lại v&agrave; c&aacute;c c&aacute;o buộc gian lận được giải quyết, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ biết ai l&agrave; người chiến thắng&quot;, Thượng nghị sĩ Hawley viết l&ecirc;n Twitter.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump khong nhan thua anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_14.jpeg" title="ông Trump không nhận thua ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump đ&atilde; đổ ra đường tr&ecirc;n khắp nước Mỹ để phản đối việc c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> Hạ nghị sĩ Louisiana Steve Scalise, l&atilde;nh đạo cấp cao của đảng Cộng h&ograve;a tại Hạ viện, cho biết tr&ecirc;n Twitter rằng c&oacute; &quot;những đơn kiện nghi&ecirc;m trọng&quot; chưa được giải quyết.</p> <p>&quot;Cuộc bầu cử chưa kết th&uacute;c cho đến khi tất cả phiếu bầu hợp ph&aacute;p được kiểm đếm v&agrave; x&aacute;c nhận&quot;, &ocirc;ng Scalise cho biết.</p> <p>Nhiều đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a hướng về c&aacute;c cuộc tranh cử thượng nghị sĩ ở Georgia. Cuộc tranh cử n&agrave;y sẽ quyết định liệu đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể cản trở ch&iacute;nh s&aacute;ch của &ocirc;ng Biden về thuế, chi ti&ecirc;u v&agrave; biến đổi kh&iacute; hậu hay kh&ocirc;ng.</p> <p>&quot;Nếu đảng D&acirc;n chủ chiếm đa số tại Thượng viện, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Mỹ sẽ nghi&ecirc;ng về c&aacute;nh tả&quot;, Thượng nghị sĩ Texas John Cornyn viết tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>Thượng nghị sĩ Georgia Kelly Loeffler gọi c&aacute;c thượng nghị sĩ l&agrave; &quot;tuyến ph&ograve;ng thủ cuối c&ugrave;ng&quot; của đảng Cộng h&ograve;a trong lời k&ecirc;u gọi g&acirc;y quỹ tr&ecirc;n Twitter. B&agrave; Loeffler đang tụt lại sau ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ Raphael Warnock trong cuộc đua ở bang Georgia.</p> <p>Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah, đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a duy nhất bỏ phiếu để luận tội &ocirc;ng Trump, l&agrave; đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a ở Thượng viện đầu ti&ecirc;n ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden.</p> <p>Thượng nghị sĩ Lamar Alexander của bang Tennessee, một đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a cấp cao sắp nghỉ hưu, cũng đưa ra tuy&ecirc;n bố cảnh b&aacute;o &ocirc;ng Trump về việc kh&ocirc;ng chấp nhận kết quả cuối c&ugrave;ng.</p> <p>&ldquo;Sau khi kiểm đếm mọi phiếu bầu hợp lệ v&agrave; để t&ograve;a &aacute;n giải quyết tranh chấp, điều quan trọng l&agrave; phải t&ocirc;n trọng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng chấp nhận kết quả&rdquo;, &ocirc;ng Alexander tuy&ecirc;n bố.</p> <p>&quot;Việc chuyển giao hoặc t&aacute;i khẳng định quyền lực c&oacute; trật tự sau một cuộc bầu cử tổng thống l&agrave; biểu tượng l&acirc;u d&agrave;i nhất của nền d&acirc;n chủ Mỹ&quot;.</p> <p>Tại Hạ viện, một số &iacute;t th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a cũng c&oacute; chung quan điểm.</p> <p>Hạ nghị sĩ Fred Upton của Michigan viết tr&ecirc;n Twitter rằng đ&atilde; đến l&uacute;c &quot;h&agrave;n gắn sự chia rẽ&quot;.</p> <p>&quot;T&ocirc;i cam kết hợp t&aacute;c với tổng thống đắc cử Biden v&agrave; c&aacute;c đồng nghiệp của t&ocirc;i ở cả hai viện cũng sẽ thực hiện điều đ&oacute;&quot;, &ocirc;ng Upton cho biết tr&ecirc;n Twitter.</p> <p>Hạ nghị sĩ đảng Cộng h&ograve;a Tom Reed của New York ra tuy&ecirc;n bố rằng c&aacute;c phiếu bầu phải tiếp tục được kiểm đếm một c&aacute;ch &quot;minh bạch&quot;.</p> <p>&ldquo;Tuy nhi&ecirc;n, với sự t&ocirc;n trọng ở thời điểm n&agrave;y, t&ocirc;i gửi lời ch&uacute;c mừng tới tổng thống đắc cử Biden&rdquo;, &ocirc;ng Reed n&oacute;i.</p> <h3>Nội bộ đảng chia rẽ</h3> <p>Tuy nhi&ecirc;n, những người trung th&agrave;nh với Tổng thống Trump trong Hạ viện đ&atilde; phản đối tuy&ecirc;n bố về người chiến thắng của truyền th&ocirc;ng, mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i thường thấy trong c&aacute;c cuộc bầu cử.</p> <p>&quot;C&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng ch&iacute;nh - thay mặt cho những người bạn đảng D&acirc;n chủ của họ - đang cố gắng thuyết phục người d&acirc;n Mỹ rằng cuộc bầu cử đ&atilde; kết th&uacute;c&quot;, Hạ nghị sĩ Jody Hice của bang Georgia viết tr&ecirc;n Twitter. &quot;Cuộc đua n&agrave;y chưa hề kết th&uacute;c&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump khong nhan thua anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_1323.jpg" title="ông Trump không nhận thua ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận kết quả bầu cử. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> Hạ nghị sĩ đảng Cộng h&ograve;a của Arizona Andy Biggs tung ra một loạt c&aacute;c tuy&ecirc;n bố sai lệch chống lại đảng D&acirc;n chủ, người phản đối &ocirc;ng Trump v&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng tin. Đồng thời, &ocirc;ng Biggs k&ecirc;u gọi những người ủng hộ tổng thống phản đối v&agrave; tận dụng mọi con đường hợp ph&aacute;p để đấu tranh.</p> <p>Ngược lại, c&aacute;c nh&oacute;m kinh doanh v&agrave; vận động h&agrave;nh lang như Ph&ograve;ng thương mại, Hiệp hội c&aacute;c nh&agrave; sản xuất quốc gia v&agrave; Li&ecirc;n đo&agrave;n b&aacute;n lẻ quốc gia, b&aacute;o hiệu rằng họ đ&atilde; chấp nhận kết quả bầu cử v&agrave; sẵn s&agrave;ng tiếp tục.</p> <p>&ldquo;C&aacute;c nh&agrave; sản xuất tin tưởng v&agrave;o quy tr&igrave;nh d&acirc;n chủ. Kết quả kiểm phiếu đủ r&otilde; r&agrave;ng để c&aacute;c h&atilde;ng tin tự tin dự đo&aacute;n người chiến thắng&rdquo;, &ocirc;ng Jay Timmons, gi&aacute;m đốc Hiệp hội c&aacute;c nh&agrave; sản xuất quốc gia, cho biết.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết tiếp tục vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của m&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; khi ch&uacute;ng t&ocirc;i đang hướng tới việc sản xuất vaccine. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m việc với ch&iacute;nh quyền Biden - Harris, c&ugrave;ng với quốc hội mới, để đạt được sự phục hồi kinh tế v&agrave; đổi mới nước Mỹ&quot;.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/SYKYw5iPPs0/3d0251295867b139e876/d5754214d950300e6941/720/434934e99aa673f82ab7.mp4?authen=exp=1605004156~acl=/SYKYw5iPPs0/*~hmac=a46003c451b140c9bb190ba50f29eb98" false="" source-url="/video-zing-tu-my-nguoi-ung-ho-ong-biden-tai-new-york-tran-ra-duong-an-mung-post1150877.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="434934e99aa673f82ab7" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_11_08/new_york.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OJc5wWEJvZQ/1a0c73277a699337ca78/c8cb5aaac1ee28b071ff/480/434934e99aa673f82ab7.mp4?authen=exp=1605004156~acl=/OJc5wWEJvZQ/*~hmac=6fd817290bdda75b29cedd712eedadcb" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/o53-W4_Or_c/whls/vod/0/D34mMHcBWO6XeQ9gVlW/434934e99aa673f82ab7.m3u8?authen=exp=1604960956~acl=/o53-W4_Or_c/*~hmac=e8b4f9a71932591d7e3b5658262a1a41" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OJc5wWEJvZQ/1a0c73277a699337ca78/c8cb5aaac1ee28b071ff/480/434934e99aa673f82ab7.mp4?authen=exp=1605004156~acl=/OJc5wWEJvZQ/*~hmac=6fd817290bdda75b29cedd712eedadcb" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/SYKYw5iPPs0/3d0251295867b139e876/d5754214d950300e6941/720/434934e99aa673f82ab7.mp4?authen=exp=1605004156~acl=/SYKYw5iPPs0/*~hmac=a46003c451b140c9bb190ba50f29eb98" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Người ủng hộ &ocirc;ng Biden tại New York tr&agrave;n ra đường ăn mừng</span></strong> Thảo Hương của Zing ghi nhận kh&ocirc;ng kh&iacute; cuồng nhiệt của người d&acirc;n tr&ecirc;n khắp đường phố tại New York. H&agrave;ng ngh&igrave;n người nhảy m&uacute;a vui sướng với chiến thắng của &ocirc;ng Biden.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top