Viễn cảnh kinh tế Mỹ thời ông Trump và ông Biden

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân chủ Joe Biden đều coi cứu nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu nếu đắc cử.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nen kinh te My duoi thoi Joe Biden anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_fl_thechoice2020_clean.jpg" title="Nền kinh tế Mỹ dưới thời Joe Biden ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Một điều đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n l&agrave; nền kinh tế dưới thời Tổng thống Biden sẽ rất giống thời &ocirc;ng Trump. C&aacute;c tổng thống thường thất hứa sau khi đắc cử. V&agrave; ngay cả khi họ giữ lời, mọi thứ cũng cần c&oacute; thời gian&quot;, nh&agrave; b&aacute;o Bill Conerly của <em>Forbes</em> nhận định.</p> <p>Theo &ocirc;ng Conerly, ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden sẽ đưa ra c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; t&aacute;c động lớn đến nền kinh tế Mỹ. Nhưng những t&aacute;c động đ&oacute; hầu như chỉ được cảm nhận r&otilde; r&agrave;ng sau nhiệm kỳ của &ocirc;ng. Điều quan trọng l&agrave; dịch Covid-19 vẫn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế số một thế giới v&agrave;o năm 2021 v&agrave; 2022.</p> <p><em>Forbes</em> nhận định &ocirc;ng Biden kh&ocirc;ng phải một tổng thống l&yacute; tưởng, m&agrave; l&agrave; một ch&iacute;nh trị gia linh hoạt điều chỉnh th&ocirc;ng điệp theo c&aacute;c t&igrave;nh huống. V&igrave; vậy, giới quan s&aacute;t kh&ocirc;ng thể coi những tuy&ecirc;n bố trong chiến dịch của &ocirc;ng l&agrave; lộ tr&igrave;nh tương lai cho nền kinh tế.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, với việc đảng Cộng h&ograve;a tiếp tục kiểm so&aacute;t Thượng viện Mỹ (dựa tr&ecirc;n kết quả bầu cử t&iacute;nh đến l&uacute;c n&agrave;y), &ocirc;ng Biden &iacute;t c&oacute; cơ hội ban h&agrave;nh những thay đổi s&acirc;u rộng, nhất l&agrave; đối với g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế bổ sung.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nen kinh te My duoi thoi Joe Biden anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_biden.jpg" title="Nền kinh tế Mỹ dưới thời Joe Biden ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>&Ocirc;ng Biden đề xuất c&aacute;c g&oacute;i chi ti&ecirc;u lớn cho nền kinh tế v&agrave; cơ sở hạ tầng. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Nền kinh tế dưới thời &ocirc;ng Biden</h3> <p>Tăng thuế c&oacute; thể l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của &ocirc;ng Biden. Hạ viện chắc chắn sẽ ủng hộ tổng thống mới, nhưng Thượng viện kh&oacute; thuyết phục hơn. Nếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay hoặc năm 2022, Thượng viện về tay đảng D&acirc;n chủ, việc tăng thuế c&oacute; khả năng xảy ra.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, theo <em>Forbes</em>, những t&aacute;c động sẽ được thể hiện r&otilde; trong c&aacute;c năm tiếp theo chứ kh&ocirc;ng ngay lập tức. Theo thời gian, thuế - g&acirc;y bất lợi đối với đầu tư v&agrave; việc l&agrave;m - sẽ l&agrave;m giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế một phần nhỏ nhưng đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</p> <p>Tiếp đến l&agrave; chương tr&igrave;nh cơ sở hạ tầng. C&aacute;c đề xuất của &ocirc;ng Biden đ&ograve;i hỏi ch&iacute;nh phủ Mỹ chi ti&ecirc;u <abbr class="rate-usd">1.300 tỷ USD</abbr> trong v&ograve;ng 10 năm, bao gồm <abbr class="rate-usd">400 tỷ USD</abbr> cho nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đổi mới năng lượng sạch. C&oacute; lẽ, &yacute; tưởng n&agrave;y sẽ thay đổi khi được đưa v&agrave;o thực tế. Tuy nhi&ecirc;n, Quốc hội th&iacute;ch những dự &aacute;n hữu h&igrave;nh v&agrave; dễ cho thấy kết quả hơn.</p> <p>Ch&iacute;nh s&aacute;ch lao động của &ocirc;ng Biden th&acirc;n thiện với người lao động hơn ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Trump. Một số đề xuất b&atilde;i bỏ luật của &ocirc;ng c&oacute; thể kh&ocirc;ng được Quốc hội th&ocirc;ng qua. Tuy nhi&ecirc;n, Hội đồng Quốc gia về Quan hệ Lao động chắc chắn sẽ nghi&ecirc;ng s&acirc;n chơi về ph&iacute;a c&ocirc;ng đo&agrave;n.</p> <p>Mức lương tối thiểu cũng c&oacute; thể được n&acirc;ng l&ecirc;n, d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; <abbr class="rate-usd">15 USD</abbr>/giờ như &ocirc;ng Biden hứa hẹn. Doanh nghiệp sẽ cần l&agrave;m việc nhiều hơn để giữ ch&acirc;n v&agrave; tuyển dụng nh&acirc;n t&agrave;i, cũng như gi&uacute;p họ l&agrave;m việc với năng suất cao.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nen kinh te My duoi thoi Joe Biden anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_tax.jpg" title="Nền kinh tế Mỹ dưới thời Joe Biden ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Biden muốn tăng thuế l&ecirc;n doanh nghiệp v&agrave; giới nh&agrave; gi&agrave;u Mỹ. Ảnh: <em>Getty Images</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ch&iacute;nh s&aacute;ch nhập cư c&oacute; thể được nới lỏng hơn dưới ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden. Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;y nhớ rằng đảng D&acirc;n chủ thường lo lắng về việc lao động nhập cư cạnh tranh với lao động Mỹ. Do đ&oacute;, mức lương c&oacute; khả năng bị k&eacute;o xuống thấp. <em>Forbes</em> dự đo&aacute;n ch&iacute;nh s&aacute;ch thị thực của &ocirc;ng Biden sẽ l&agrave; phi&ecirc;n bản &quot;Trump-lite&quot; (tương tự ch&iacute;nh s&aacute;ch của &ocirc;ng Trump nhưng nhẹ tay hơn).</p> <p>&quot;C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch thương mại quốc tế cũng c&oacute; thể tiếp tục đẩy nước Mỹ ra khỏi to&agrave;n cầu h&oacute;a, nhưng với giọng điệu tử tế hơn nhiều so với c&aacute;ch m&agrave; &ocirc;ng Trump sử dụng&quot;, <em>Forbes</em> b&igrave;nh luận. Từ l&acirc;u, đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; ưa th&iacute;ch thuế nhập khẩu v&agrave; những hạn chế thương mại kh&aacute;c.</p> <p>Như vậy, ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Biden sẽ vẫn đi theo những g&igrave; m&agrave; &ocirc;ng Trump đ&atilde; l&agrave;m. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;ch thực hiện c&oacute; thể chậm r&atilde;i v&agrave; dễ đo&aacute;n hơn. Điều n&agrave;y gi&uacute;p &iacute;ch cho việc lập kế hoạch kinh doanh, ngay cả khi xu hướng đ&oacute; kh&ocirc;ng thuận lợi.</p> <h3>Bốn năm tiếp theo dưới thời &ocirc;ng Trump</h3> <p>Theo <em>Forbes</em>, nếu &ocirc;ng Trump t&aacute;i đắc cử, nền kinh tế sẽ gần như kh&ocirc;ng thay đổi so với hiện tại. Thứ nhất, đại dịch Covid-19 tiếp tục l&agrave; ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế v&agrave;o năm 2021 v&agrave; năm 2022. Ngo&agrave;i ra, đa số đảng D&acirc;n chủ tại Hạ viện c&oacute; thể cản trở những s&aacute;ng kiến ch&iacute;nh s&aacute;ch mới từ Tổng thống Trump, &iacute;t nhất l&agrave; trong hai năm.</p> <p>Một thay đổi c&oacute; thể l&agrave; khả năng quốc hội th&ocirc;ng qua dự luật k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế mới. Đảng D&acirc;n chủ v&agrave; đảng Cộng h&ograve;a - bao gồm cả &ocirc;ng Trump - đều muốn c&oacute; một dự luật k&iacute;ch th&iacute;ch bổ sung. Thời gian qua, cả hai b&ecirc;n lo lắng rằng dự luật sẽ c&oacute; lợi cho b&ecirc;n c&ograve;n lại hơn trong cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng.</p> <p>V&igrave; vậy, khi cuộc bầu cử kết th&uacute;c, c&aacute;c biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch sẽ được th&ocirc;ng qua. Những người được hưởng lợi nhiều nhất l&agrave; c&aacute;c lao động c&oacute; thu nhập thấp bị mất việc l&agrave;m. Một số ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp như h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; thể nhận cứu trợ.</p> <p>Trong v&ograve;ng hai năm tới, một dự luật về cơ sở hạ tầng cũng c&oacute; thể được th&ocirc;ng qua. Hai đề xuất của &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden kh&aacute;c nhau về chi tiết nhưng c&oacute; &yacute; tưởng tương tự.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, <em>Forbes</em> nhận định việc x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng kh&oacute; k&iacute;ch th&iacute;ch nền kinh tế n&oacute;i chung. Vấn đề của đất nước kh&ocirc;ng phải chi ti&ecirc;u m&agrave; l&agrave; thiếu nơi để chi tiền, chẳng hạn như nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; m&aacute;y bay.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nen kinh te My duoi thoi Joe Biden anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/znews-photo-zadn-vn_r.jpg" title="Nền kinh tế Mỹ dưới thời Joe Biden ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump muốn sớm th&ocirc;ng qua một g&oacute;i k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế mới. Ảnh: <em>Reuters. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tổng thống Trump cũng muốn gia hạn luật giảm thuế năm 2017, dự kiến kết th&uacute;c v&agrave;o năm 2025. Tuy nhi&ecirc;n, điều đ&oacute; kh&oacute; xảy ra nếu đảng D&acirc;n chủ vẫn c&ograve;n nắm quyền kiểm so&aacute;t Hạ viện.</p> <p><em>Forbes</em> nhận định danh s&aacute;ch ch&iacute;nh s&aacute;ch của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thay đổi trong d&agrave;i hạn. Quan hệ thương mại quốc tế giữa Mỹ v&agrave; c&aacute;c quốc gia sẽ tiếp tục xấu đi theo xu hướng thất thường. Nhập cư vẫn bị hạn chế.</p> <p>Ch&iacute;nh quyền Tổng thống Trump c&oacute; thể sẽ tiếp tục nới lỏng c&aacute;c quy định về m&ocirc;i trường v&agrave; lao động. Ng&acirc;n s&aacute;ch li&ecirc;n bang tiếp tục th&acirc;m hụt nặng nề trong bốn năm tới.</p> <p>&quot;Chiến dịch tranh cử của cả hai b&ecirc;n đều tuy&ecirc;n bố rằng cuộc bầu cử rất quan trọng đối với nền kinh tế. Nhưng kh&ocirc;ng b&ecirc;n n&agrave;o đ&uacute;ng. Kh&ocirc;ng c&oacute; kết quả n&agrave;o ngăn chặn được dịch Covid-19. V&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ thấy thay đổi nhỏ, nhưng nh&igrave;n chung hai viễn cảnh nền kinh tế vẫn như nhau&quot;, &ocirc;ng Bill Conerly viết.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
back to top