Cố vấn loay hoay giúp ông Trump đối mặt kịch bản xấu

Bên cạnh nỗ lực theo đuổi cuộc chiến pháp lý, các cố vấn trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump chật vật tìm cách thuyết phục tổng thống công khai thừa nhận kết quả bầu cử.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trump_07113.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>B&aacute;o<em> Washington Post </em>dẫn những nguồn tin nội bộ cho biết nh&oacute;m tham vấn phe Cộng h&ograve;a đ&atilde; thảo luận về viễn cảnh đương kim tổng thống thất cử.</p> <p>Một số người th&acirc;n cận với &ocirc;ng Trump nhất tr&iacute; rằng nếu cựu Ph&oacute; tổng thống Biden đắc cử, ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a n&ecirc;n cam kết chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cũng theo nguồn tin tr&ecirc;n, nh&oacute;m quản l&yacute; chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump chưa thảo luận thẳng thắn với tổng thống về việc &ocirc;ng sẽ thừa nhận thất bại c&ocirc;ng khai như thế n&agrave;o.</p> <p>&Ocirc;ng Trump chưa bao giờ thể hiện động th&aacute;i nhượng bộ đối thủ theo c&aacute;ch m&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh trị gia &quot;nh&agrave; nghề&quot; thường l&agrave;m nếu thua cuộc. Đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t biểu về qu&aacute; tr&igrave;nh tranh cử kịch t&iacute;nh, v&agrave; thừa nhận người d&acirc;n đ&atilde; đặt niềm tin v&agrave;o ứng vi&ecirc;n đối lập.</p> <p>C&aacute;c đồng minh của &ocirc;ng Trump dự đo&aacute;n người đứng đầu Nh&agrave; Trắng vẫn sẽ tiếp tục đấu khẩu v&agrave; c&aacute;o buộc v&ocirc; căn cứ theo c&aacute;ch &ocirc;ng ấy đ&atilde; l&agrave;m trong v&agrave;i ng&agrave;y trở lại đ&acirc;y, cho d&ugrave; phải nhận kết quả bại trận.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_prep1.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump nhiều lần b&agrave;y tỏ sự nghi ngờ t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của kết quả bầu cử. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>K&ecirc;u gọi tổng thống tiết chế v&agrave; giữ b&igrave;nh tĩnh</h3> <p>Kể từ sau ng&agrave;y tổng tuyển cử 3/11 tại <span>Mỹ</span>, &ocirc;ng Trump thừa nhận với một số cố vấn th&acirc;n cận rằng bản th&acirc;n đang dần thất thế trong một cuộc chiến kh&oacute; khăn, song vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu đến c&ugrave;ng.</p> <p>Đội ngũ quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của đảng Cộng h&ograve;a đ&atilde; cố gắng gi&uacute;p Tổng thống Trump tiết chế v&agrave; chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; nhận thất bại.</p> <p>Sau khi &ocirc;ng Trump chất vấn t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của kết quả bầu cử v&agrave;o ng&agrave;y 4/11, c&aacute;c trợ l&yacute; đ&atilde; thuyết phục đương kim tổng thống ph&aacute;t biểu một c&aacute;ch chừng mực hơn về c&aacute;ch kiểm phiếu, đồng thời hạn chế xuất hiện trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_prep2.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump được khuy&ecirc;n hạn chế xuất hiện trước truyền th&ocirc;ng. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Th&ocirc;ng qua chiến dịch tranh cử, Tổng thống Trump k&ecirc;u gọi &ldquo;tiến h&agrave;nh kiểm phiếu minh bạch v&agrave; hợp ph&aacute;p&rdquo;.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ ngừng chiến đấu cho c&aacute;c bạn v&agrave; cho đất nước của ch&uacute;ng ta&rdquo;, ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a khẳng định.</p> <p>Một người th&acirc;n cận với &ocirc;ng Trump cho rằng tuy&ecirc;n bố tr&ecirc;n &ldquo;l&agrave; động th&aacute;i cho thấy sự sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận thất bại&rdquo; của tổng thống Mỹ thứ 45.</p> <p>Những đồng minh được &ocirc;ng Trump tham vấn c&oacute; hai luồng &yacute; kiến. Trong khi gia đ&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n của tổng thống đương nhiệm vẫn nu&ocirc;i hy vọng &ocirc;ng Trump t&aacute;i đắc cử, phần lớn những quan chức đảng Cộng h&ograve;a cho rằng người đứng đầu Nh&agrave; Trắng đ&atilde; hết cửa thắng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, ngay cả những người tin rằng &ocirc;ng Trump sẽ thua cũng chật vật kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y điều đ&oacute; với tổng thống như thế n&agrave;o.</p> <p>&ldquo;Họ biết &ocirc;ng ấy gần như cầm chắc thất bại, nhưng kh&ocirc;ng ai d&aacute;m mở lời về việc n&agrave;y, cũng như kh&ocirc;ng cận thần n&agrave;o đủ can đảm b&aacute;o cho Vua Lear hay George Đệ Tam rằng đế chế của họ đ&atilde; mất cả&rdquo;, một quan chức Nh&agrave; Trắng n&oacute;i với tờ <em>Washington Post</em>.</p> <p>Do đ&oacute;, &ocirc;ng Trump d&agrave;nh gần như cả ng&agrave;y 5/11 (giờ Mỹ) để ngồi trong Ph&ograve;ng Bầu Dục xem cập nhật tin tức từ c&aacute;c bang chiến trường quan trọng với hy vọng xoay chuyển t&igrave;nh thế, đồng thời th&uacute;c giục c&aacute;c đồng minh &ldquo;đứng ra chiến đấu v&agrave; bảo vệ&rdquo; cho m&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_prep3.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump nổi tiếng l&agrave; người căm gh&eacute;t sự thất bại. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>&Ocirc;m hy vọng t&aacute;i đắc cử</h3> <p>Theo <em>Washington Post</em>, kể từ khi &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh lại được hai bang chủ chốt Michigan v&agrave; Wisconsin trong &ldquo;bức tường xanh&rdquo;, qua đ&oacute; nắm lợi thế trong cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng, Tổng thống Trump đ&atilde; nhiều lần gọi cho L&atilde;nh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell, vốn l&agrave; đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a.</p> <p>Người đứng đầu Nh&agrave; Trắng được cho l&agrave; n&oacute;i chuyện qua điện thoại rất b&igrave;nh tĩnh, cập nhật kết quả bầu cử cho &ocirc;ng McConnell v&agrave; giải th&iacute;ch tại sao &ocirc;ng vẫn nghĩ m&igrave;nh sẽ thắng.</p> <p>Đồng thời, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows nhiều lần khẳng định &ocirc;ng Trump c&ograve;n cửa thắng nếu gi&agrave;nh được Pennsylvania. Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, Bill Stepien, cũng lặp lại tuy&ecirc;n bố n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_prep4.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hai con trai của tổng thống đương nhiệm l&agrave; <span>Donald Trump</span> Jr. v&agrave; Eric Trump phụ tr&aacute;ch mặt trận Twitter. Họ li&ecirc;n tục chỉ tr&iacute;ch c&aacute;c đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a kh&ocirc;ng nỗ lực bảo vệ &ocirc;ng Trump.</p> <p>Nh&oacute;m n&ograve;ng cốt trong chiến dịch của &ocirc;ng Trump cũng li&ecirc;n hệ với chiến lược gia David Bossie nhằm biến phần c&ograve;n lại của cuộc bầu cử th&agrave;nh trận chiến ph&aacute;p l&yacute;.</p> <p>Cụ thể, &ocirc;ng Bossie được cho l&agrave; đ&atilde; nhận trọng tr&aacute;ch chất vấn t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của kết quả kiểm phiếu tại một số bang tranh chấp quan trọng.</p> <p>Chiến lược gia 55 tuổi chưa b&igrave;nh luận về th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</p> <p>Hiện tại, c&aacute;c phụ t&aacute; của &ocirc;ng Trump tập trung c&ocirc;ng k&iacute;ch phe D&acirc;n chủ v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu chủ yếu ở Pennsylvania v&agrave; Arizona. Tổng thống Trump cũng nhiều lần ph&agrave;n n&agrave;n về việc thất thế ở Georgia, bang m&agrave; &ocirc;ng tin chắc l&agrave; đ&atilde; &ldquo;h&oacute;a đỏ&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_prep5.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump vẫn nu&ocirc;i hy vọng lật ngược t&igrave;nh thế. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), con trai cả của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đến thăm tổng h&agrave;nh dinh của đảng Cộng h&ograve;a tại th&agrave;nh phố Atlanta, Georgia để vận động những người ủng hộ &ocirc;ng Trump giữ vững hy vọng.</p> <p>&ldquo;Mọi người đều biết rồi đấy, Donald Trump l&agrave; một chiến binh&rdquo;, Trump Jr. n&oacute;i. &ldquo;Ch&uacute;ng ta sẽ đương đầu với tất cả những kh&oacute; khăn ập đến. Georgia sắp sửa trở th&agrave;nh một điểm n&oacute;ng v&agrave; cực kỳ quan trọng&rdquo;.</p> <p>Nhiều quan chức h&agrave;ng đầu của Nh&agrave; Trắng cố gắng ủng hộ tổng thống đương nhiệm một c&aacute;ch c&ocirc;ng khai, đồng thời trấn an c&ocirc;ng ch&uacute;ng rằng &ocirc;ng Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử cuối c&ugrave;ng.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c cố vấn của Ph&oacute; tổng thống Mike Pence đang nỗ lực gi&uacute;p &ldquo;ph&oacute; tướng&rdquo; của đảng Cộng h&ograve;a duy tr&igrave; sự ủng hộ đối với &ocirc;ng Trump một c&aacute;ch &quot;c&ocirc;ng khai trong chừng mực&quot;.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đứng về ph&iacute;a Tổng thống Trump&rdquo;, &ocirc;ng Pence đăng tải tr&ecirc;n Twitter h&ocirc;m 4/11. &ldquo;Ch&uacute;ng ta phải đếm mọi phiếu bầu hợp ph&aacute;p&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Trump duoc khuyen khong nhan thua anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_prep6.jpg" title="Trump được khuyên không nhận thua ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump ph&aacute;t biểu trong ph&ograve;ng họp b&aacute;o ở Nh&agrave; Trắng. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Mặc d&ugrave; vẫn c&ograve;n mơ hồ, những nh&acirc;n vật th&acirc;n cận với tổng thống đương nhiệm c&oacute; chung quan điểm l&agrave; &ocirc;ng Trump sẽ rời nhiệm sở nếu bị thua.</p> <p>Thay v&agrave;o đ&oacute;, họ tin tưởng ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a sẽ rời Nh&agrave; Trắng m&agrave; kh&ocirc;ng nhận thua một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6EtnhDAtG3g/0514b198a0d6498810c7/ea66a5bb3effd7a18eee/720/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/6EtnhDAtG3g/*~hmac=2d7e4d36609d3bfa6f9b818020c7a999" false="" source-url="/video-zing-tu-my-nhung-bang-chien-truong-se-som-quyet-dinh-bau-cu-post1150483.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="650e12b5a4fa4da414eb" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbfluuh/2020_11_07/ELECTION_TRUMP.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/vc9nxZ0IqaY/fbb29b3f8a71632f3a60/c90652dac99e20c0798f/480/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/vc9nxZ0IqaY/*~hmac=1104351523a1deaf7dc501a45d5b6fc6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/raM3QeGqg_4/whls/vod/0/dfkQwx0wC30G41CgLEK/650e12b5a4fa4da414eb.m3u8?authen=exp=1604847655~acl=/raM3QeGqg_4/*~hmac=077de171f1d9919c7f2d213e6415aa19" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/vc9nxZ0IqaY/fbb29b3f8a71632f3a60/c90652dac99e20c0798f/480/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/vc9nxZ0IqaY/*~hmac=1104351523a1deaf7dc501a45d5b6fc6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6EtnhDAtG3g/0514b198a0d6498810c7/ea66a5bb3effd7a18eee/720/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/6EtnhDAtG3g/*~hmac=2d7e4d36609d3bfa6f9b818020c7a999" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Những bang chiến trường sẽ sớm quyết định bầu cử</span></strong> Mọi con mắt đang đổ dồn v&agrave;o Georgia, Pennsylvania v&agrave; Nevada, nơi số phiếu vẫn đang được kiểm dần v&agrave; Biden c&oacute; vẻ sẽ thắng s&iacute;t sao.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top