Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên theo dõi, phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, Học viện Cán bộ TP, Huyện ủy Củ Chi.

<div> <p>Theo th&ocirc;ng b&aacute;o của Th&agrave;nh ủy TPHCM về ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c, &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n, B&iacute; thư Trung ương Đảng, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 6 đơn vị: Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy, Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy, Đảng ủy Qu&acirc;n sự TP, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, Học viện C&aacute;n bộ TP, Huyện ủy Củ Chi.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/25/icdn-dantri-com-vn_bi-thu-thanh-uy-noi-ve-nam-ky-khoi-nghia-1606129258884.jpg" title="Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM - 1" /> <figcaption> <p>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Văn N&ecirc;n theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 6 đơn vị</p> </figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng Trần Lưu Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị: Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Ban Nội ch&iacute;nh Th&agrave;nh ủy, Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, Đảng ủy Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP, Quận ủy Quận 6, Quận ủy Quận 7, Huyện ủy H&oacute;c M&ocirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TPHCM theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị, gồm: Ban C&aacute;n sự Đảng UBND TP, Đảng ủy C&ocirc;ng an TP, Đảng ủy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP, Quận ủy Quận 2, Quận ủy Quận 9, Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Cần Giờ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/25/icdn-dantri-com-vn_chu-tich-tphcmnguyen-thanh-phong-1606279010176.jpg" title="Ông Nguyễn Văn Nên phụ trách 6 đơn vị của TPHCM - 2" /> <figcaption> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TPHCM theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị</p> </figcaption> </figure> <p>B&agrave; Nguyễn Thị Lệ, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị: Đảng đo&agrave;n HĐND TPHCM, Đảng ủy Bưu điện TP, Đảng ủy Viễn th&ocirc;ng TP, Đảng ủy Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n - Tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn một th&agrave;nh vi&ecirc;n , Quận ủy Quận 3, Huyện ủy Nh&agrave; B&egrave;.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Hồ Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư phụ tr&aacute;ch x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở đảng ki&ecirc;m Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy cho đến khi c&oacute; nh&acirc;n sự giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Hồ Hải theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 8 đơn vị: Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Đảng đo&agrave;n Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động TP, Đảng đo&agrave;n Hội N&ocirc;ng d&acirc;n TP, Đảng đo&agrave;n Hội Cựu chiến binh TP, Đảng đo&agrave;n Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ TP, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy Quận 8, Huyện ủy B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</p> <p>&Ocirc;ng Phan Nguyễn Như Khu&ecirc;, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị: Quận ủy T&acirc;n B&igrave;nh, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn h&oacute;a - Thể thao v&agrave; Du lịch, Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty Văn h&oacute;a S&agrave;i G&ograve;n - TNHH MTV, Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n - Tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn một th&agrave;nh vi&ecirc;n, Đảng đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật TP, Đảng đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Văn học - Nghệ thuật TP.</p> <p>&Ocirc;ng Dương Ngọc Hải, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 6 đơn vị. &Ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị.</p> <p>B&agrave; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 5 đơn vị: Quận ủy Quận 12, Quận ủy Ph&uacute; Nhuận, Đảng đo&agrave;n MTTQ Việt Nam TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ C&ocirc;ng Thương, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND TP; &ocirc;ng L&ecirc; H&ograve;a B&igrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng; b&agrave; Phan Thị Thắng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch HĐND TP đều được ph&acirc;n c&ocirc;ng theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch 7 đơn vị.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Hồng Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch Quận ủy Quận 10.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch Quận ủy Quận 4.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Hiếu, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, B&iacute; thư Quận ủy Quận 5 theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch Quận ủy Quận 5.</p> <p>B&agrave; Trần Kim Yến, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, B&iacute; thư Quận ủy Quận 1 theo d&otilde;i, phụ tr&aacute;ch Quận ủy Quận 1.</p> <div class="content-box align-center"> <p><strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng nh&oacute;m th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n theo lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></p> <p>Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy cũng đ&atilde; thống nhất ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c nh&oacute;m Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n theo lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p>Theo đ&oacute;, nh&oacute;m Ph&aacute;t triển hạ tầng kỹ thuật v&agrave; m&ocirc;i trường gồm 7 người do &ocirc;ng L&ecirc; H&ograve;a B&igrave;nh l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. Nh&oacute;m Kinh tế gồm 12 người do b&agrave; Phan Thị Thắng l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. Nh&oacute;m Văn h&oacute;a - x&atilde; hội gồm 10 người do &ocirc;ng Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. Nh&oacute;m Quốc ph&ograve;ng - an ninh gồm 10 người do &ocirc;ng L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. Nh&oacute;m X&acirc;y dựng Đảng gồm 11 người do &ocirc;ng Nguyễn Hồ Hải l&agrave;m nh&oacute;m trưởng. Nh&oacute;m Mặt trận - Đo&agrave;n thể gồm 8 người do &ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp l&agrave;m nh&oacute;m trưởng.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n chịu tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo, chỉ đạo chung v&agrave; theo d&otilde;i chỉ đạo nh&oacute;m Quốc ph&ograve;ng - an ninh. &Ocirc;ng Trần Lưu Quang chịu tr&aacute;ch nhiệm theo d&otilde;i chỉ đạo nh&oacute;m X&acirc;y dựng Đảng. &Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong chịu tr&aacute;ch nhiệm theo d&otilde;i chỉ đạo nh&oacute;m Ph&aacute;t triển hạ tầng kỹ thuật v&agrave; m&ocirc;i trường, nh&oacute;m Kinh tế. B&agrave; Nguyễn Thị Lệ chịu tr&aacute;ch nhiệm theo d&otilde;i, chỉ đạo nh&oacute;m Văn h&oacute;a - X&atilde; hội. &Ocirc;ng Nguyễn Hồ Hải chịu tr&aacute;ch nhiệm theo d&otilde;i, chỉ đạo nh&oacute;m Mặt trận &ndash; Đo&agrave;n thể v&agrave; phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận của Đảng.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top