Vì sao ông Nguyễn Văn Nên được phân công về TP.HCM ngay trước Đại hội?

Việc phân công lãnh đạo chủ chốt về TP.HCM đã được Bộ Chính trị cân nhắc toàn diện và có sự thống nhất từ Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/znews-photo-zadn-vn_5_zing_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại Hội nghị c&ocirc;ng bố quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ s&aacute;ng 11/10, Chủ tịch Quốc hội <span>Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n</span> thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; n&oacute;i r&otilde; hơn về bối cảnh điều động c&aacute;n bộ trong thời điểm n&agrave;y.</p> <h3>C&acirc;n nhắc kỹ lưỡng, thống nhất đề xuất</h3> <p>Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Ch&iacute;nh trị, đồng thời, để đảm bảo sự l&atilde;nh đạo trực tiếp, to&agrave;n diện, thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục của Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đối với Đại hội Đảng bộ TP.HCM, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; họp, thảo luận, xem x&eacute;t kỹ lưỡng.</p> <p>Theo đ&oacute;, sau khi c&acirc;n nhắc nhiều mặt, Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định để &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n th&ocirc;i giữ chức Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng; điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng, chỉ định &ocirc;ng N&ecirc;n tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP.HCM v&agrave; giới thiệu bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ tới.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Chinh tri phan cong ong Nguyen Van Nen ve TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/znews-photo-zadn-vn_ngan_zing.jpg" title="Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên về TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n khẳng định quyết định về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; được c&acirc;n nhắc kỹ lưỡng, to&agrave;n diện. Ảnh: <em>Quang Huy.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Việc ph&acirc;n c&ocirc;ng l&atilde;nh đạo chủ chốt đối với Đảng bộ lớn, quan trọng như TP.HCM diễn ra chỉ trước Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố &iacute;t ng&agrave;y. Điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m c&aacute;c đồng ch&iacute; suy nghĩ tại sao cập rập như vậy. Ngay bản th&acirc;n &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n mới biết việc n&agrave;y v&agrave;i ng&agrave;y trước khi c&oacute; quyết định&rdquo;, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n chia sẻ.</p> <p>B&agrave; khẳng định Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; c&acirc;n nhắc nhiều mặt, to&agrave;n diện v&agrave; phải c&oacute; sự thống nhất đề xuất của c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP.HCM, trực tiếp l&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>D&ugrave; thời gian ngắn, việc n&agrave;y đ&atilde; được c&acirc;n nhắc rất kỹ lưỡng chứ kh&ocirc;ng vội v&agrave;ng hay hời hợt</p> <p><strong>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n</strong></p> </blockquote> <p>&quot;&Ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n rất t&acirc;m huyết với phương &aacute;n n&agrave;y, tr&igrave;nh b&agrave;y cặn kẽ, thấu l&yacute;, hợp t&igrave;nh v&agrave; đề xuất đưa ra một phương &aacute;n. D&ugrave; thời gian ngắn, việc n&agrave;y đ&atilde; được c&acirc;n nhắc rất kỹ lưỡng chứ kh&ocirc;ng vội v&agrave;ng hay hời hợt&quot;, b&agrave; Ng&acirc;n n&oacute;i.</p> <p>Theo b&agrave;, Bộ Ch&iacute;nh trị nhận thấy đ&acirc;y l&agrave; phương &aacute;n ph&ugrave; hợp, đ&aacute;p ứng nhu cầu của TP.HCM hiện nay cũng như y&ecirc;u cầu của Trung ương, đảm bảo t&iacute;nh kế thừa, ph&aacute;t triển từ đội ngũ c&aacute;n bộ cấp cao của Đảng, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c của TP.HCM.</p> <p>Việc n&agrave;y cũng g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cơ cấu c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo l&agrave; người miền Nam thuộc c&aacute;c lĩnh vực, địa b&agrave;n kh&aacute;c nhau. Đồng thời, ph&ugrave; hợp, thống nhất nguyện vọng của Đảng bộ, nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM.</p> <p>Theo Chủ tịch Quốc hội, &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n trưởng th&agrave;nh từ lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, được đ&agrave;o tạo từ cơ sở, kinh qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c tại địa phương v&agrave; Trung ương.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Chinh tri phan cong ong Nguyen Van Nen ve TP.HCM anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/znews-photo-zadn-vn_4_zing_1.jpg" title="Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên về TP.HCM ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n trao quyết định cho &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n. Ảnh: <em>Quang Huy.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ng N&ecirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&aacute;n bộ c&oacute; phẩm chất ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống trong s&aacute;ng, gương mẫu, ph&ugrave; hợp y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của TP.HCM. Đ&oacute; l&agrave; cần một l&atilde;nh đạo nắm vững c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, quản l&yacute; Nh&agrave; nước, c&oacute; uy t&iacute;n, c&oacute; khả năng quy tụ đo&agrave;n kết nội bộ, v&agrave; c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau.</p> <p>&quot;Bộ Ch&iacute;nh trị tin tưởng &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n sẽ kế thừa th&agrave;nh quả, kinh nghiệm của thế hệ đi trước để c&ugrave;ng Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố kh&oacute;a XI&quot;, thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n b&agrave;y tỏ.</p> <h3>Nhiệm vụ nặng nề, kh&oacute; khăn</h3> <p>Chia sẻ tại buổi lễ, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n n&oacute;i: &quot;H&ocirc;m nay l&agrave; ng&agrave;y vui với TP.HCM&quot; khi việc c&ocirc;ng bố quyết định về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của TP.HCM diễn ra chỉ v&agrave;i ng&agrave;y trước khi Đại hội Đảng bộ TP.HCM khai mạc.</p> <p>&ldquo;Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định chỉ định đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ kh&oacute;a tới để phi&ecirc;n họp đầu ti&ecirc;n của Ban Chấp h&agrave;nh xem x&eacute;t bầu l&agrave;m B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM. Đ&acirc;y l&agrave; tin vui trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị Đại hội&rdquo;, &ocirc;ng Nh&acirc;n n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Nh&acirc;n cho biết d&ugrave; đối diện với nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, trong nhiệm kỳ, TP.HCM đ&atilde; xử l&yacute; được những vấn đề đặt ra về kinh tế v&agrave; nhiều lĩnh vực kh&aacute;c.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>T&ocirc;i nhận thức đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ nặng nề, kh&oacute; khăn v&agrave; l&agrave; thử th&aacute;ch lớn với m&igrave;nh</p> <p><strong>&Ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n</strong></p> </blockquote> <p>Nhờ vậy, 5 năm qua, TP.HCM đạt nhiều kết quả khả quan, giữ vững vị tr&iacute; trung t&acirc;m kinh tế, l&agrave; đầu t&agrave;u kinh tế của cả nước. Tốc độ tăng trưởng b&igrave;nh qu&acirc;n hơn 7% trong 5 năm qua đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước 26-27% GDP. Đặc biệt, TP.HCM l&agrave; nơi c&oacute; năng suất lao động vượt trội - gấp 2,6 lần b&igrave;nh qu&acirc;n cả nước.</p> <p>Nhắc tới truyền thống đo&agrave;n kết nội bộ của TP.HCM, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n khẳng định chưa bao giờ th&agrave;nh phố c&oacute; vị thế ph&aacute;t triển v&agrave; cơ chế tốt như b&acirc;y giờ.</p> <p>Th&agrave;nh phố đang hướng đến hạt nh&acirc;n ph&aacute;t triển l&agrave; khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo, TP Thủ Đức. Đồng thời, x&acirc;y dựng quan hệ tốt hơn với c&aacute;c tỉnh trong khu vực, với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh Trung ương, đẩy mạnh hợp t&aacute;c quốc tế.</p> <p>Theo B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM, đ&acirc;y l&agrave; những điểm thuận lợi để &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n tiếp tục dẫn dắt TP.HCM ph&aacute;t triển trong nhiệm kỳ tới.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bo Chinh tri phan cong ong Nguyen Van Nen ve TP.HCM anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/znews-photo-zadn-vn_nguyen_van_nen_zing_1.jpg" title="Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên về TP.HCM ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n cam kết sẽ nỗ lực hết m&igrave;nh để tiếp tục sự nghiệp x&acirc;y dựng TP.HCM ph&aacute;t triển. Ảnh: <em>Quang Huy.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nhận quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị, &ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n chia sẻ rất cảm động v&agrave; vinh dự khi được ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đảng bộ TP.HCM. &Ocirc;ng cảm ơn Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; tin tưởng v&agrave; giao cho &ocirc;ng trọng tr&aacute;ch lớn lao, đồng thời cảm ơn Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP.HCM đ&atilde; ủng hộ.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i nhận thức đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ nặng nề, kh&oacute; khăn v&agrave; l&agrave; thử th&aacute;ch lớn với m&igrave;nh&rdquo;, &ocirc;ng N&ecirc;n n&oacute;i. &Ocirc;ng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ từ Trung ương v&agrave; của TP.HCM, gi&uacute;p đỡ, sẻ chia mọi mặt để &ocirc;ng đủ sức l&agrave;m tốt nhiệm vụ được giao.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n hứa nỗ lực hết m&igrave;nh để tiếp tục sự nghiệp x&acirc;y dựng TP.HCM ph&aacute;t triển, xứng đ&aacute;ng với sự đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c thế hệ tiền nh&acirc;n, xứng đ&aacute;ng với kỳ vọng của nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM v&agrave; cả nước.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top