Ông Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

Với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

<div> <div class="text-long"> <p>Chiều 23/10, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh Kon Tum kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đ&atilde; tổ chức Kỳ họp chuy&ecirc;n đề xem x&eacute;t, kiện to&agrave;n một số&nbsp;chức danh l&atilde;nh đạo&nbsp;Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.</p> <p>Với h&igrave;nh thức&nbsp;bỏ phiếu k&iacute;n, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh đối với &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ograve;a để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh&nbsp;Kon Tum&nbsp;kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu t&aacute;n th&agrave;nh.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ograve;a, 57 tuổi, qu&ecirc; qu&aacute;n x&atilde; Mỹ T&agrave;i, huyện Ph&ugrave; Mỹ, tỉnh B&igrave;nh Định; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: cử nh&acirc;n T&agrave;i ch&iacute;nh-Kế to&aacute;n; tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cao cấp.</p> <p>Trước khi được bầu giữ chức&nbsp;Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh Kon Tum kh&oacute;a XI, &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ograve;a đ&atilde; đảm nhiệm c&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum&nbsp;&nbsp;nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Ông Lê Ngọc Tuấn (giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/vov-vn_ttxvn20201023_le_ngoc_tuan.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Tuấn (giữa), Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguy&ecirc;n/TTXVN)</figcaption> </figure> <p>Với 100% số phiếu t&aacute;n th&agrave;nh, &ocirc;ng&nbsp;L&ecirc; Ngọc Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh Kon Tum.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Tuấn, 55 tuổi, qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; B&igrave;nh Dương, huyện Thăng B&igrave;nh, tỉnh Quảng Nam; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Cử nh&acirc;n Kinh tế Ph&aacute;t triển; tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cao cấp.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Tuấn từng đảm nhiệm c&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c: Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh Kon Tum, Ph&oacute; Chủ tịch rồi Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh Kon Tum.</p> <p>Cũng tại Kỳ họp, c&aacute;c đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh đối với &ocirc;ng Kring Ba (để nghỉ hưu theo chế độ) v&agrave; bầu b&agrave; Nghe Minh Hồng, Ph&oacute; trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh.</p> <p>Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh miễn nhiệm chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh đối với b&agrave; Trần Thị Nga (nghỉ trước tuổi) v&agrave; bầu b&agrave; Y Ngọc,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh Kon Tum c&ograve;n bỏ phiếu miễn nhiệm th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh đối với c&aacute;c &ocirc;ng Phan Văn Thế, Gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư; Đồng Thanh Xu&acirc;n, Gi&aacute;m Sở T&agrave;i ch&iacute;nh do nghỉ hưu theo chế độ; bầu th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh đối với &ocirc;ng V&otilde; Văn Thanh, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế v&agrave; &ocirc;ng Trần Văn Thu, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng tỉnh.</p> <p>Tại Kỳ họp, tr&ecirc;n cơ sở đề nghị của Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;tỉnh xem x&eacute;t, quyết định th&ocirc;ng qua c&aacute;c Nghị quyết quan trọng của tỉnh: Chủ trương chuyển đổi mục đ&iacute;ch sử dụng rừng sang mục đ&iacute;ch kh&aacute;c để thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Kon Tum năm 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 2); ph&acirc;n bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp t&aacute;c với L&agrave;o v&agrave; Campuchia năm 2020./.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top