Ông chủ Nhật Cường được tạm đình chỉ điều tra

Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có "rửa tiền".

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; nội dung được n&ecirc;u trong c&aacute;o trạng vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường. Hai tội danh c&ograve;n lại được tạm đ&igrave;nh chỉ l&agrave; <em>Bu&ocirc;n lậu</em> v&agrave;<em> Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng</em>. C&aacute;o trạng VKSND Tối cao x&aacute;c định, Huy l&agrave; chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội song đ&atilde; bỏ trốn n&ecirc;n tạm đ&igrave;nh chỉ điều tra, khi n&agrave;o bắt được sẽ xử l&yacute; sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, 6 đồng phạm kh&aacute;c của Huy cũng đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an cũng t&aacute;ch hồ sơ của những người n&agrave;y về h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu để xử l&yacute; sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 14/5/2019, Huy bị Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an khởi tố c&ugrave;ng 8 người, song anh ta đ&atilde; bỏ trốn từ khi c&aacute;c cửa h&agrave;ng bị kh&aacute;m x&eacute;t. Th&aacute;ng 9/2019, Huy bị Tổ chức Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự quốc tế đưa v&agrave;o danh s&aacute;ch <span>truy n&atilde; đỏ</span> theo đề nghị của Việt Nam. Hiện, việc truy t&igrave;m chưa c&oacute; kết quả</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=En0Rwryxlw7P8ymY_ojhhw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="489" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=agfbQYvYXQjuDyPQcrLDoA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=41SlA_J8xKh6_kkWE_LfhQ 2x" /><img alt="Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Tủ b&agrave;y điện thoại trong cửa h&agrave;ng Nhật Cường khi bị kh&aacute;m x&eacute;t hồi th&aacute;ng 5/2019. Ảnh<em>: Tất Định.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo c&aacute;o trạng, C&ocirc;ng ty Nhật Cường đăng k&yacute; kinh doanh từ năm 2001 với ng&agrave;nh nghề ch&iacute;nh l&agrave; bu&ocirc;n b&aacute;n thiết bị v&agrave; linh kiện điện tử, viễn th&ocirc;ng với vốn điều lệ 600 triệu đồng. Đến năm 2009, Nhật Cường đổi đăng k&iacute;nh kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Tổng gi&aacute;m đốc B&ugrave;i Quang Huy g&oacute;p vốn to&agrave;n bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy c&ograve;n lập C&ocirc;ng ty Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u đặt tại Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc. Huy thu&ecirc; Trần Tất Khoa l&agrave;m gi&aacute;m đốc để tiếp nhận h&agrave;ng ho&aacute; từ Hong Kong tập kết ở đ&acirc;y sau đ&oacute; chuyển về Việt Nam ti&ecirc;u thụ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Từ 2014 đến th&aacute;ng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị kh&aacute;m x&eacute;t), Huy bị c&aacute;o buộc đ&atilde; cầm đầu, tổ chức mua b&aacute;n điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngo&agrave;i của 16 nh&agrave; cung cấp. Nhật Cường đ&atilde; mua 2.502 đơn h&agrave;ng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, m&aacute;y nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ v&agrave; một số điện thoại nh&atilde;n hiệu kh&aacute;c) của nhiều chủ h&agrave;ng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị gi&aacute; h&agrave;ng ho&aacute; v&agrave; chi ph&iacute; tiền c&ocirc;ng vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;o trạng x&aacute;c định, Huy kh&ocirc;ng nhập khẩu điện thoại qua đường ch&iacute;nh ngạch m&agrave; chi 72,9 tỷ đồng để thu&ecirc; 9 đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng ho&aacute; tr&aacute;i ph&eacute;p từ Hong Kong về Việt Nam. H&agrave;ng theo đường biển về cảng Hải Ph&ograve;ng, theo đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng về qua s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; đường bộ từ Quảng Ch&acirc;u (Trung Quốc) về khu vực bi&ecirc;n giới tại c&aacute;c tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;c hoạt động mua b&aacute;n h&agrave;ng ho&aacute; từ nước ngo&agrave;i bị c&aacute;o buộc kh&ocirc;ng c&oacute; ho&aacute; đơn, chứng từ, kh&ocirc;ng khai b&aacute;o cơ quan c&oacute; thẩm quyền. Huy chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n chỉ theo d&otilde;i, giao dịch h&agrave;ng ho&aacute; tr&ecirc;n phần mềm quản l&yacute; nội bộ ERP.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Khi h&agrave;ng về tr&oacute;t lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Gi&aacute;m đốc b&aacute;n h&agrave;ng của Nhật Cường, cho nh&acirc;n vi&ecirc;n nhập số IMEI (m&atilde; nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. C&aacute;c cửa h&agrave;ng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt h&agrave;ng n&agrave;y để b&aacute;n c&ugrave;ng h&agrave;ng nhập khẩu ch&iacute;nh h&atilde;ng trong nước, h&agrave;ng từ nước ngo&agrave;i c&oacute; ho&aacute; đơn chứng từ. Việc trộn lẫn c&aacute;c sản phẩm, thiết bị bu&ocirc;n lậu, khiến gi&aacute; th&agrave;nh h&agrave;ng ho&aacute; tại Nhật Cường thường rẻ hơn c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy tổ chức th&agrave;nh lập v&agrave; điều h&agrave;nh to&agrave;n bộ hoạt động C&ocirc;ng ty Nhật Cường, Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u - Trung Quốc. Huy trực tiếp chỉ đạo c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n giao dịch mua b&aacute;n h&agrave;ng ho&aacute; với 16 nh&agrave; cung cấp v&agrave; 9 đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng ho&aacute; tr&aacute;i ph&eacute;p từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam để ti&ecirc;u thụ, VKS c&aacute;o buộc.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=3h9zDJKQ3t0ntYSULsAQ9A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="783" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=puiRlrMPiTuiztExld5KVg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=BJUS0DF2wevbxDTs2ogx8Q 2x" /><img alt="Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: Phạm Dự." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh của Nhật Cường tr&ecirc;n phố Giảng V&otilde; sau ng&agrave;y bị kh&aacute;m x&eacute;t. Ảnh: <em>Phạm Dự.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về h&agrave;nh vi <em>Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, </em>Huy đ&atilde; chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n theo d&otilde;i hoạt động c&ocirc;ng ty; chỉ đạo gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; kế to&aacute;n trưởng Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng ghi ch&eacute;p số liệu li&ecirc;n quan l&ecirc;n hai hệ thống n&agrave;y. Trong đ&oacute;, nhiều số liệu về t&agrave;i sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi ph&iacute;... chỉ được ghi tr&ecirc;n phần mềm để theo d&otilde;i nội bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy chỉ đạo kh&ocirc;ng đưa c&aacute;c số liệu n&agrave;y v&agrave;o phần mềm để b&aacute;o c&aacute;o thuế, t&agrave;i ch&iacute;nh, bỏ ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch nguồn vốn hoạt động thực tế của c&ocirc;ng ty. H&agrave;nh vi tr&ecirc;n chỉ t&iacute;nh phần nghĩa vụ nộp thuế trong c&aacute;c hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại cho nh&agrave; nước gần 30 tỷ đồng. Hơn nữa sai phạm n&agrave;y c&ograve;n nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp ph&aacute;p của Huy v&agrave; đồng phạm, c&aacute;o trạng n&ecirc;u.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về h&agrave;nh vi <em>vi phạm quy định đầu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng </em>xảy ra tại Sở kế hoạch Đầu tư H&agrave; Nội v&agrave; một số đơn vị li&ecirc;n quan kh&aacute;c, ng&agrave;y 7/1, cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; t&aacute;ch vụ &aacute;n h&igrave;nh sự để điều tra.Theo c&aacute;o trạng, Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng, Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Nhật Cường v&agrave; Nguyễn Ngọc Bảo, Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Nhật Cường, bị truy tố về tội <em>Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</em></p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal" style="text-align: justify;">13 người c&ograve;n lại bị truy tố về tội <em>Bu&ocirc;n lậu</em>, trong đ&oacute; c&oacute; 9 người từng l&agrave;m việc tại Nhật Cường, gồm: Trần Ngọc Anh (Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh); Đỗ Quốc Huy (Gi&aacute;m đốc b&aacute;n h&agrave;ng); Trần Tất Khoa (Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường, Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc); Ho&agrave;ng Văn Phong (Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng Apple, C&ocirc;ng ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng Điện thoại cũ, C&ocirc;ng ty Nhật Cường); B&ugrave;i Quốc Việt (nh&acirc;n vi&ecirc;n); N&ocirc;ng Văn Lư (nh&acirc;n vi&ecirc;n); L&ecirc; Ho&agrave;i Phương (nh&acirc;n vi&ecirc;n).</p> </div> <p class="author_mail" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top