Nhận diện kịch bản bất động sản cuối năm 2020

Theo nhiều chuyên gia, từ nay đến cuối năm, giá nhà đất sẽ đi ngang, tuy nhiên có thể xuất hiện bong bóng giá và sốt ảo đất nền các tỉnh.

<div> <p style="text-align: justify;">Trong cuộc khảo s&aacute;t mới đ&acirc;y của Batdongsan.com.vn về gi&aacute; bất động sản 3 th&aacute;ng cuối năm, 45% kh&aacute;ch cho rằng thị trường kh&ocirc;ng giảm gi&aacute; v&agrave; 55% tin gi&aacute; sẽ giảm. Điều n&agrave;y n&oacute;i l&ecirc;n xu hướng t&acirc;m l&yacute; chờ đợi bất động sản giảm gi&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều của giới đầu tư.</p> <figure class="expNoEdit"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Nhận diện kịch bản bất động sản cuối năm 2020 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/image-vtc-vn_bds-3-06313071.jpg" /></p> <figcaption> <p class="expEdit"><em>Bất động sản cuối năm được dự b&aacute;o &iacute;t biến động. (Ảnh minh họa)</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nhận định về kịch bản thị trường bất động sản những th&aacute;ng cuối năm 2020, &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Hiếu &ndash; Trưởng bộ phận nghi&ecirc;n cứu Thị trường của Batdongsan.com.vn - cho rằng, tại H&agrave; Nội, gi&aacute; nh&agrave; ri&ecirc;ng c&oacute; mức tăng nhẹ khoảng 1,4%. Ở loại h&igrave;nh chung cư, gi&aacute; kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; nhiều biến động trong 3 năm qua, v&igrave; thế trong 3 th&aacute;ng cuối năm nay sẽ c&oacute; sự điều chỉnh giảm khoảng 1%.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n tại TP.HCM, gi&aacute; nh&agrave; ri&ecirc;ng c&oacute; sự tăng trưởng kh&aacute; tốt từ năm 2017 đến giữa năm 2019 v&agrave; gi&aacute; c&oacute; xu hướng đi ngang, hơi giảm từ giữa 2019 đến nay. Do đ&oacute;, gi&aacute; nh&agrave; ri&ecirc;ng tại TP.HCM dự b&aacute;o sẽ giảm khoảng 2% trong những th&aacute;ng cuối năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với ph&acirc;n kh&uacute;c chung cư ở TP.HCM lại c&oacute; sự tăng trưởng đều đặn, kể cả thời gian&nbsp;diễn ra&nbsp;dịch bệnh. V&igrave; thế, gi&aacute; chung cư ở TP.HCM sẽ kh&ocirc;ng tăng nhưng cũng kh&ocirc;ng giảm.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;<em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng nguồn cung ph&acirc;n kh&uacute;c chung cư trong qu&yacute; cuối năm nay sẽ tăng th&ecirc;m nếu t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh v&agrave; kinh tế vĩ m&ocirc; thuận lợi.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Loại h&igrave;nh nh&agrave; đất sẽ tiếp tục giảm gi&aacute; ở c&aacute;c khu vực trung t&acirc;m, ph&acirc;n kh&uacute;c c&oacute; tầm gi&aacute; vừa phải sẽ tiếp tục giao dịch tốt. Đối với đất nền, c&aacute;c sản phẩm c&oacute; khoảng gi&aacute; tr&ecirc;n dưới 1 tỷ đồng vẫn tiếp tục thu h&uacute;t nhiều sự quan t&acirc;m nhất. Đặc biệt, thị trường miền Bắc sẽ h&uacute;t nhiều nh&agrave; đầu tư hơn so với thị trường miền Nam</em>&quot;, &ocirc;ng Hiếu dự đo&aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Ch&iacute; Nghĩa &ndash; Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Đất Xanh miền Bắc - cũng đưa ra dự đo&aacute;n, gi&aacute; bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thay đổi, gi&aacute; sẽ đi ngang hoặc nh&iacute;ch l&ecirc;n một ch&uacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">L&yacute; giải điều n&agrave;y, &ocirc;ng Nghĩa cho rằng, v&agrave;i ba năm nữa, lượng cung bất động sản cũng kh&ocirc;ng ngay lập tức c&oacute; thể ra h&agrave;ng được. Chủ đầu tư nếu kh&ocirc;ng v&igrave; &aacute;p lực của d&ograve;ng tiền th&igrave; cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n ra h&agrave;ng v&agrave;o thời điểm n&agrave;y v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; thời điểm phải giảm gi&aacute;, phải l&agrave;m nhiều động t&aacute;c để được kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn lựa. Thế nhưng, chỉ trong 2-3 năm nữa th&igrave; chủ đầu tư sẽ lại l&agrave; người chọn kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Nhận định về xu hướng bất động sản trong 3 th&aacute;ng cuối năm, &ocirc;ng Nguyễn Văn Đ&iacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội M&ocirc;i giới Bất động sản Việt Nam lại đưa ra nhận định: &Aacute;p lực tăng nhu c&acirc;̀u đ&acirc;̀u tư đ&ecirc;̉ hi&ecirc;̣u quả sử dụng ti&ecirc;̀n tăng cao thay vì đ&ecirc;̉ trong ng&acirc;n hàng su&ocirc;́t thời gian dài với lãi suất th&acirc;́p; Hi&ecirc;̣n tượng săn tìm đ&acirc;́t đai trong d&acirc;n ở những địa phương bị đ&ocirc;̀n th&ocirc;̉i th&ocirc;ng tin sẽ có chi&ecirc;̀u hướng gia tăng. Những điều n&agrave;y v&ocirc; t&igrave;nh tạo ra nhi&ecirc;̀u thị trường giao dịch kh&ocirc;ng chính th&ocirc;́ng, kh&ocirc;ng được ki&ecirc;̉m soát. Đặc bi&ecirc;̣t là tạo bong bóng giá cả và thị trường ảo.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ngu&ocirc;̀n hàng tại các dự án b&acirc;́t đ&ocirc;̣ng sản do doanh nghi&ecirc;̣p tri&ecirc;̉n khai ti&ecirc;́p tục kh&ocirc;ng có nhi&ecirc;̀u thay đ&ocirc;̉i, khan hi&ecirc;́m ngu&ocirc;̀n hàng mới tại các đ&ocirc; thị lớn v&acirc;̃n di&ecirc;̃n ra. Tại các địa phương khác, ngu&ocirc;̀n hàng đưa ra thị trường chủ y&ecirc;́u nằm ở các dự án đã tri&ecirc;̉n khai trước đó. Các dự án mới ph&ecirc; duy&ecirc;̣t sẽ được tri&ecirc;̉n khai nhi&ecirc;̀u hơn, khi các địa phương &ocirc;̉n định b&ocirc;̣ máy t&ocirc;̉ chức sau Đại h&ocirc;̣i.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
back to top