Người dân Quảng Trị tiễn đưa 22 quân nhân Đoàn 337

Hàng nghìn người dân đến Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị và đứng 2 bên đường để tiễn biệt 22 quân nhân hy sinh trong vụ sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_22/anhdd3/c0001_4.mp4?authen=exp=1603379216~acl=*/2020_10_22/anhdd3/c0001_4*~hmac=18e108b2be41229f63430f2a0a450396" false="" source-url="/video-phut-tien-biet-22-quan-nhan-doan-337-post1144738.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2020_10_22/C0001.00_01_51_11.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_22/anhdd3/c0001_4.mp4?authen=exp=1603379216~acl=*/2020_10_22/anhdd3/c0001_4*~hmac=18e108b2be41229f63430f2a0a450396" theatermode="false" watermark="false"><source label="HD" res="720" src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_22/anhdd3/c0001_4.mp4?authen=exp=1603379216~acl=*/2020_10_22/anhdd3/c0001_4*~hmac=18e108b2be41229f63430f2a0a450396" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Ph&uacute;t tiễn biệt 22 qu&acirc;n nh&acirc;n Đo&agrave;n 337</span></strong> Sau lễ truy điệu, linh cữu 22 qu&acirc;n nh&acirc;n Đo&agrave;n 337 hy sinh trong vụ sạt lở đất tại huyện Hướng H&oacute;a (Quảng Trị) được gia đ&igrave;nh v&agrave; đồng đội đưa về qu&ecirc; hương.</figcaption> </figure> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_1_di_quan_22_chien_si_zing1.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>10h ng&agrave;y 22/10, lễ truy điệu v&agrave; di quan 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ diễn ra.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_2_di_quan_22_chien_si_zing5.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Khi đọc điếu văn, thiếu tướng Nguyễn Đức H&oacute;a, Ph&oacute; ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 4, nhấn mạnh: &quot;Sự hy sinh của c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; minh chứng cho truyền thống trung với nước, hiếu với d&acirc;n, kh&ocirc;ng sợ hiểm nguy, sẵn s&agrave;ng hy sinh t&iacute;nh mạng v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; đồng ch&iacute;, đồng đội cao cả, v&igrave; c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_3_di_quan_22_chien_si_zing3.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>10h30, lễ di quan bắt đầu. C&aacute;c linh cữu được chia th&agrave;nh từng nh&oacute;m 3 chiếc v&agrave; được c&aacute;c chiến sĩ đưa l&ecirc;n xe. Đi đầu l&agrave; linh cữu của đại t&aacute; L&ecirc; Văn Quế.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_4_di_quan_22_chien_si_zing6.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>H&agrave;ng trăm chiến sĩ xếp th&agrave;nh 2 h&agrave;ng, đứng nghi&ecirc;m trang để tiễn biệt đồng đội.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_5_di_quan_22_chien_si_zing7.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Trước đ&oacute;, 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ được Chủ tịch nước <span>Nguyễn Ph&uacute; Trọng</span> truy tặng Hu&acirc;n chương Bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c cấp bằng Tổ quốc Ghi c&ocirc;ng. Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng v&agrave; Bộ tư lệnh Qu&acirc;n khu 4 truy thăng qu&acirc;n h&agrave;m.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_6_di_quan_22_chien_si_zing8.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Khi linh cữu được đưa l&ecirc;n xe, nhiều người vợ g&agrave;o kh&oacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_7_di_quan_22_chien_si_zing2.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Chị Ho&agrave;ng Thị Li&ecirc;m, vợ của đại t&aacute; L&ecirc; Văn Quế đ&ograve;i theo l&ecirc;n xe chở linh cữu khiến người th&acirc;n, đồng đội phải ra sức can ngăn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_8_di_quan_22_chien_si_zing10.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>11h, đo&agrave;n xe rời nh&agrave; tang lễ để đưa c&aacute;c anh về qu&ecirc; nh&agrave;. Thời gian tổ chức lễ an t&aacute;ng sẽ được thực hiện theo nguyện vọng của gia đ&igrave;nh, chủ yếu v&agrave;o ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/10.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="22 chien si doan 337 anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_9_di_quan_22_chien_si_zing.jpg" title="22 chiến sĩ đoàn 337 ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Người d&acirc;n <span>Quảng Trị</span> đứng hai b&ecirc;n đường tiễn biệt c&aacute;c chiến sĩ Đo&agrave;n 337. &quot;Họ hy sinh khi c&ograve;n qu&aacute; trẻ&quot;, b&agrave; L&ecirc; Thị Hậu (người d&acirc;n TP Đ&ocirc;ng H&agrave;) x&oacute;t xa.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/wnCl5MZb8pE/0f25f4180857e109b846/c8d2231ff95a1004494b/720/e50b7911635e8a00d34f.mp4?authen=exp=1603526993~acl=/wnCl5MZb8pE/*~hmac=0ba642170f82a57670ee77f7c7647700" false="" source-url="/video-le-tang-22-quan-nhan-hy-sinh-o-doan-337-post1144624.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="true" mediaid="e50b7911635e8a00d34f" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_qjlcv/2020_10_22/thumb.jpg" preload="none" src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_22/khoitv/22chiensi.mp4?authen=exp=1603379216~acl=*/2020_10_22/khoitv/22chiensi*~hmac=1847da77d6b23de4fa78ba462411b414" theatermode="false" watermark="false"><source label="HD" res="720" src="https://znews-video.zadn.vn/aka/2020_10_22/khoitv/22chiensi.mp4?authen=exp=1603379216~acl=*/2020_10_22/khoitv/22chiensi*~hmac=1847da77d6b23de4fa78ba462411b414" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Lễ tang 22 qu&acirc;n nh&acirc;n hy sinh ở Đo&agrave;n 337</span></strong> S&aacute;ng 22/10, lễ tang 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ Đo&agrave;n 337 được tổ chức tại Nh&agrave; thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top