Mỹ bắt đầu nhận khiếu nại nhãn hiệu gạo ST25

Doanh nghiệp Mỹ xin bảo hộ nhãn hiệu ST25 vừa chính thức được nước này công bố chấp thuận và cho thời hạn 30 ngày để các bên phản đối.

<div> <p class="Normal">Văn ph&ograve;ng S&aacute;ng chế v&agrave; Thương hiệu Mỹ (USPTO) ng&agrave;y 4/5 đăng tải c&ocirc;ng bố chấp thuận bảo hộ nh&atilde;n hiệu ST25 cho gạo của c&ocirc;ng ty I&amp;T Enterprise, Inc. Đ&acirc;y l&agrave; đơn vị duy nhất trong 4 doanh nghiệp Mỹ khi thẩm tra đạt được c&aacute;c y&ecirc;u cầu cơ bản của USPTO.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Nhãn hiệu ST25 của công ty I&amp;T Enterprise, Inc được công bố trên Trademark Official Gazette (TMOG) hôm 4/5." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_screen-shot-2021-05-05-at-1-34-6808-4903-1620154531.png" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nh&atilde;n hiệu ST25 của C&ocirc;ng ty I&amp;T Enterprise, Inc được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n Trademark Official Gazette (TMOG) h&ocirc;m 4/5.</p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Trong th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng bố, USPTO nhấn mạnh, bất cứ b&ecirc;n n&agrave;o li&ecirc;n quan đến nh&atilde;n hiệu đều c&oacute; thể gửi th&ocirc;ng b&aacute;o phản đối, hoặc l&agrave;m đơn gia hạn phản đối cho Ban khiếu nại v&agrave; x&eacute;t xử nh&atilde;n hiệu (TTAB) thuộc USPTO. C&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan ở đ&acirc;y được hiểu l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp, hiệp hội chứng minh được l&agrave; c&oacute; quyền, lợi &iacute;ch li&ecirc;n quan thực sự đến nh&atilde;n hiệu.</p> <p class="Normal">&quot;Nếu kh&ocirc;ng b&ecirc;n n&agrave;o nộp đơn phản đối hoặc y&ecirc;u cầu gia hạn trong 30 ng&agrave;y từ 4/5, 11 tuần sau ng&agrave;y c&ocirc;ng bố n&agrave;y, giấy chứng nhận đăng k&yacute; bảo hộ sẽ được cấp&quot;, USPTO cho biết.</p> <p class="Normal">C&ugrave;ng ng&agrave;y 4/5, chia sẻ với <em>VnExpress</em>, đại diện C&ocirc;ng ty luật quốc tế TDL, đơn vị hỗ trợ &ocirc;ng Hồ Quang Cua v&agrave; doanh nghiệp tư nh&acirc;n Hồ Quang Tr&iacute; thực hiện c&aacute;c thủ tục bảo hộ nh&atilde;n hiệu gạo ST25, n&oacute;i<em> </em>đ&atilde; nộp đơn khiếu nại v&agrave; đồng thời đăng k&yacute; nh&atilde;n hiệu với USPTO.</p> <p class="Normal"><span><strong>Về c&aacute;c thủ tục phản đối</strong></span> ở TTAB, luật sư L&ecirc; Quang Vinh, C&ocirc;ng ty sở hữu tr&iacute; tuệ Bross v&agrave; Cộng sự (Bross &amp; Partners) lưy &yacute;, nộp v&agrave; theo đuổi một vụ phản đối nh&atilde;n hiệu tại đ&acirc;y tương đương khởi kiện một vụ &aacute;n d&acirc;n sự ở Mỹ.</p> <p class="Normal">&quot;Nguy&ecirc;n đơn c&oacute; thể sử dụng một, một số, thậm ch&iacute; 16 căn cứ ph&aacute;p l&yacute; kh&aacute;c nhau trong nỗ lực ngăn chặn nh&atilde;n hiệu được cấp bảo hộ độc quyền&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i. Một số căn cứ hay được viện dẫn nhất l&agrave; vi phạm đạo đức v&agrave; tai tiếng; lừa dối c&ocirc;ng ch&uacute;ng; chỉ dẫn sai lệch về mối quan hệ kinh doanh; nh&atilde;n hiệu bị phản đối chứa t&ecirc;n, ch&acirc;n dung hoặc chữ kỹ của một c&aacute; nh&acirc;n đang sống m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự cho ph&eacute;p của người đ&oacute;...</p> <p class="Normal">TTAB lu&ocirc;n khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c b&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n, h&ograve;a giải v&agrave; thương lượng nhưng l&agrave; đơn vị cuối c&ugrave;ng ra quyết định. Nếu đơn phản đối của Việt Nam bị từ chối, nh&atilde;n hiệu đ&atilde; c&ocirc;ng bố sẽ được chuyển sang giai đoạn cấp đăng k&yacute; bảo hộ v&agrave; ngược lại.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Gạo ST25 tại một đại lý trên đường 3/2, quận 10, TP HCM ngày 23/4. Ảnh: Quỳnh Trần." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_quyn2274-1620154166-6761-1620154531.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Gạo ST25 tại một đại l&yacute; tr&ecirc;n đường 3/2, quận 10, TP HCM ng&agrave;y 23/4. Ảnh: <em>Quỳnh Trần. </em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Gạo ST25 do kỹ sư Hồ Quang Cua c&ugrave;ng nh&oacute;m c&aacute;c nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu, lai tạo. Năm 2019 loại gạo n&agrave;y đạt giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi ở Philippines v&agrave; giải nh&igrave; năm 2020 trong cuộc thi ở Mỹ.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i C&ocirc;ng ty I&amp;T vừa được USPTO c&ocirc;ng bố chứng nhận bước đầu nh&atilde;n hiệu ST25, tại Mỹ c&ograve;n c&oacute; 4 hồ sơ của 3 doanh nghiệp kh&aacute;c cũng đang đăng k&yacute; bảo hộ nh&atilde;n hiệu n&agrave;y. Kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng Mỹ, ở Australia gạo ST25 c&ograve;n đang bị một doanh nghiệp đăng k&yacute; bảo hộ nh&atilde;n hiệu. Như vậy tới hiện tại c&oacute; 6 hồ sơ đăng k&yacute; nh&atilde;n hiệu bảo hộ gạo ST25 tại Mỹ, Australia. Thương vụ Việt Nam tại hai nước n&agrave;y cho biết đ&atilde; l&agrave;m việc với c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phản đối nh&atilde;n hiệu bị đơn vị kh&aacute;c đăng k&yacute; bảo hộ.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top