Một ngân hàng bị hacker đánh cắp 44 tỷ đồng

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an (A05), từ đầu năm đến nay có khoảng 4.000 vụ tấn công an ninh mạng có chủ đích, sử dụng nhiều thủ đoạn như giả mạo website ngân hàng, đánh cắp tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng thiệt hại sơ bộ theo ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Theo thống k&ecirc; của Cục An ninh mạng v&agrave; Ph&ograve;ng chống tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao thuộc Bộ C&ocirc;ng an (A05), từ đầu năm đến nay c&oacute; khoảng 4.000 vụ tấn c&ocirc;ng an ninh mạng c&oacute; chủ đ&iacute;ch, sử dụng nhiều thủ đoạn như giả mạo website ng&acirc;n h&agrave;ng, đ&aacute;nh cắp t&agrave;i khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng thiệt hại sơ bộ theo ước t&iacute;nh khoảng&nbsp;100 tỷ đồng.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Một ngân hàng bị hacker đánh cắp 44 tỷ đồng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tien-mat.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Đặc biệt, thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Ph&oacute; cục trưởng Cục A05 cho biết một ng&acirc;n h&agrave;ng bị hacker tấn c&ocirc;ng, đ&aacute;nh cắp th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;44 tỷ đồng. Đối tượng n&agrave;y sau đ&oacute; bị lực lượng c&ocirc;ng an bắt giữ. Th&ocirc;ng tin được &ocirc;ng Giang chia sẻ tại buổi tọa đ&agrave;m về an ninh bảo mật th&ocirc;ng tin trong c&aacute;c hệ thống trọng yếu v&agrave; lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng ng&agrave;y 26/11.</p> <p>&Ocirc;ng Giang đ&aacute;nh gi&aacute; hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng đang đầu tư tương đối tốt cho vấn đề bảo mật. Tuy nhi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi số, c&aacute;c giao dịch chuyển dần sang h&igrave;nh thức trực tuyến, số lượng tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao cũng gia tăng với nhiều thủ đoạn ng&agrave;y c&agrave;ng tinh vi hơn.</p> <p>Do đ&oacute;, nếu&nbsp;<span>ng&acirc;n h&agrave;ng</span> kh&ocirc;ng c&oacute; sự đầu tư đ&uacute;ng mức về hệ thống an ninh mạng, giải ph&aacute;p bảo mật, kh&ocirc;ng phối hợp chặt chẽ với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước sẽ gặp phải th&aacute;ch thức về an ninh mạng.</p> <p>Để ph&ograve;ng chống tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao trong lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng, l&atilde;nh đạo Cục A05 cho biết cơ quan quản l&yacute; đang tiếp tục ho&agrave;n thiện khung ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng cần phải tăng cường bảo mật, tuy&ecirc;n truyền cho người d&acirc;n cảnh gi&aacute;c, tr&igrave;nh b&aacute;o ngay lập tức khi gặp sự cố với cơ quan chức năng.</p> <p>(Theo Zing)</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top