Một loạt nguyên lãnh đạo Petrolimex bị đề nghị kỷ luật

5 người là nguyên lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định phải chịu trách nhiệm việc đơn vị này gây thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước.

<div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Một loạt nguyên lãnh đạo Petrolimex bị đề nghị kỷ luật - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/09/30/buingocbao-petrolimex-1569839491358776668878.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/30/buingocbao-petrolimex-1569839491358776668878.jpg" title="Một loạt nguyên lãnh đạo Petrolimex bị đề nghị kỷ luật - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng B&ugrave;i Ngọc Bảo, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n chủ tịch HĐQT, nguy&ecirc;n tổng gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Xăng dầu Việt Nam - Ảnh: Petrolimex</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Từ ng&agrave;y 25 đến 27-9, tại H&agrave; Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương đ&atilde; họp kỳ 39 do &ocirc;ng Trần Cẩm T&uacute;, b&iacute; thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương chủ tr&igrave;, tiến h&agrave;nh <span>kiểm tra khi c&oacute; dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đo&agrave;n Xăng dầu Việt Nam (</span><span><span>Petrolimex</span></span><span>).</span></p> <p style="text-align: justify;">UBKT trung ương x&aacute;c định Ban thường vụ Đảng ủy Petrolimex đ&atilde; thiếu tr&aacute;ch nhiệm, bu&ocirc;ng lỏng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, để tập đo&agrave;n c&oacute; nhiều vi phạm quy định của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ; trong quản l&yacute;, sử dụng, bảo to&agrave;n v&agrave; ph&aacute;t triển vốn, t&agrave;i sản; hoạt động kinh doanh xăng dầu; cổ phần h&oacute;a, t&aacute;i cơ cấu, tho&aacute;i vốn nh&agrave; nước v&agrave; thực hiện một số dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng, g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, thiệt hại lớn tiền v&agrave; t&agrave;i sản của Nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng B&ugrave;i Ngọc Bảo, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, nguy&ecirc;n b&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n chủ tịch HĐQT, nguy&ecirc;n tổng gi&aacute;m đốc chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c &ocirc;ng Trần Văn Thịnh, nguy&ecirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n ủy vi&ecirc;n HĐQT, nguy&ecirc;n tổng gi&aacute;m đốc; Trần Minh Hải, ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Đảng ủy; Nguyễn Thanh Sơn, ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đảng ủy, ủy vi&ecirc;n HĐQT; v&agrave; Nguyễn Quang Tuấn, nguy&ecirc;n Đảng ủy vi&ecirc;n, nguy&ecirc;n b&iacute; thư chi bộ, nguy&ecirc;n chủ tịch ki&ecirc;m gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Petrolimex Singapore, c&ugrave;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy tập đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">5 người được n&ecirc;u t&ecirc;n cũng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm c&aacute; nh&acirc;n trong thực hiện chức tr&aacute;ch, nhiệm vụ được ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Petrolimex v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n n&ecirc;u tr&ecirc;n, theo UBKT trung ương đ&aacute;nh gi&aacute;, đ&atilde; ảnh hưởng xấu đến uy t&iacute;n của tổ chức đảng v&agrave; Tập đo&agrave;n Xăng dầu Việt Nam, đến mức phải xem x&eacute;t kỷ luật.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo UBKT Trung ương
back to top