Hà Nội: Phát hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu, gian lận xăng dầu tinh vi

Theo Cục quản lý thị trường Hà Nội, qua thanh kiểm tra các địa điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội cho thấy các phương thức, thủ đoạn buôn lậu xăng dầu ngày càng tinh vi, các đối tượng móc nối chặt chẽ nhau tạo thành đường dây khép kín.

<p style="text-align: justify;">Theo kết quả thanh kiểm tra c&aacute;c hoạt động kinh doanh xăng dầu tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội, phương thức, thủ đoạn bu&ocirc;n lậu, gian lận xăng dầu ng&agrave;y c&agrave;ng tinh vi; c&aacute;c đối tượng m&oacute;c nối chặt chẽ với nhau tạo th&agrave;nh đường d&acirc;y kh&eacute;p k&iacute;n. Mỗi nh&oacute;m đối tượng chỉ thực hiện một c&ocirc;ng đoạn độc lập, dưới sự chỉ đạo điều h&agrave;nh của chủ đầu nậu.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, &nbsp;để tăng cường ph&aacute;t hiện, ngăn chặn h&agrave;nh vi sản xuất xăng giả, Tổng cục Quản l&yacute; thị trường y&ecirc;u cầu Cục Quản l&yacute; thị trường c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra, kiểm so&aacute;t, đấu tranh chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế v&agrave; bảo vệ quyền lợi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Cục Quản l&yacute; thị trường H&agrave; Nội đ&atilde; ph&aacute;t hiện xử l&yacute; 20 vụ kinh doanh xăng dầu kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc xuất xứ, xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh 678 triệu đồng, tịch thu 32.085 l&iacute;t xăng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/23/anh.jpg" /><em>Cục Quản l&yacute; thị trường H&agrave; Nội đ&atilde; ph&aacute;t hiện xử l&yacute; 20 vụ kinh doanh xăng dầu kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc xuất xứ, xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh 678 triệu đồng</em></p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, để kiểm so&aacute;t được chất lượng xăng dầu, lực lượng quản l&yacute; thị trường cũng gặp nhiều kh&oacute; khăn, như c&aacute;c đối tượng c&oacute; &yacute; gian lận về xăng dầu rất dễ d&agrave;ng mua được c&aacute;c chất dung m&ocirc;i, phụ gia, d&ugrave;ng để pha chế xăng dầu k&eacute;m chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra lấy mẫu, c&oacute; x&aacute;c định lượng h&agrave;ng tồn nhưng lực lượng chức năng kh&ocirc;ng thể tạm giữ bởi qu&aacute; tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng của doanh nghiệp l&agrave; li&ecirc;n tục n&ecirc;n khi c&oacute; kết quả sai phạm th&igrave; lượng xăng vi phạm đ&atilde; b&aacute;n hết, rất kh&oacute; khăn xử l&yacute; tang vật.</p> <p style="text-align: justify;">Thủ đoạn vi phạm của c&aacute;c đối tượng l&agrave; pha trộn hỗn hợp gồm xăng A92 với chất dung m&ocirc;i bột tạo m&agrave;u. Xăng, dầu k&eacute;m chất lượng khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến m&ocirc;i trường.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"> <p><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></p> </li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"> <p><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></p> </li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, lợi dụng việc thực hiện Đề &aacute;n ti&ecirc;u thụ xăng E5, một số đối tượng đ&atilde; thực hiện việc pha trộn xăng sinh học E5 RON 92 v&agrave;o xăng kh&ocirc;ng ch&igrave; RON 95 với một tỷ lệ nhất định b&aacute;n ra thị trường để hưởng ch&ecirc;nh lệch gi&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ C&ocirc;ng Thương cũng thừa nhận hiện đang c&oacute; bất cập trong quản l&yacute; hệ thống ph&acirc;n phối kinh doanh xăng dầu n&ecirc;n mới c&oacute; t&igrave;nh trạng tuồn xăng lậu, xăng k&eacute;m chất lượng v&agrave;o hệ thống đại l&yacute; b&aacute;n lẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; quy định thương nh&acirc;n kinh doanh cửa h&agrave;ng phải ghi ch&eacute;p chứng từ, số lượng v&agrave; chất lượng xăng dầu, nhưng tr&ecirc;n thực tế chỉ kiểm so&aacute;t được đầu v&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n mua xăng dầu tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng lấy h&oacute;a đơn khiến cho cơ quan chức năng kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t được lượng xăng dầu b&aacute;n ra. Do đ&oacute;, c&aacute;c hệ thống c&oacute; thể nhập nh&egrave;m đưa xăng lậu, xăng k&eacute;m chất lượng v&agrave;o ti&ecirc;u thụ.</p> <p style="text-align: justify;">Việc kiểm tra c&aacute;c cửa h&agrave;ng xăng dầu tập trung chủ yếu v&agrave;o c&aacute;c vi phạm về ni&ecirc;m yết gi&aacute;, gian lận, bơm thiếu xăng. C&ograve;n việc kiểm tra chất lượng, ti&ecirc;u chuẩn xăng dầu, đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; sự chung tay của Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, do c&oacute; c&aacute;c quy định của Nghị định 83/2016/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.</p> <p style="text-align: justify;">Xuất hiện nhiều h&agrave;nh vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu</p> <p style="text-align: justify;">Theo Cục Quản l&yacute; thị trường th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi gian lận trong kinh doanh xăng, dầu hết sức phức tạp, c&oacute; t&iacute;nh phổ biến với thủ thuật tinh vi, đặc biệt l&agrave; thủ thuật thay đổi phần phần mềm c&oacute; sai số lớn c&agrave;i đặt l&ecirc;n bộ vi xử l&yacute; để gian lận đo lường. Do vậy, cần x&acirc;y dựng cơ chế phối hợp giữa c&aacute;c cơ quan, bao gồm Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở C&ocirc;ng Thương, C&ocirc;ng an kinh tế, Thuế, Cục Quản l&yacute; thị trường, Chi cục Ti&ecirc;u chuẩn Đo lường Chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh cấp ph&eacute;p kinh doanh xăng dầu, cơ quan quản l&yacute; phải y&ecirc;u cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh k&yacute; cam kết chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật. Nếu c&oacute; vi phạm, cơn quan quản l&yacute; phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m, đồng thời r&uacute;t giấy ph&eacute;p; thậm ch&iacute; r&uacute;t ph&eacute;p vĩnh viễn kh&ocirc;ng cho kinh doanh nếu vi phạm nhiều lần, nhất l&agrave; vi phạm về chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia kinh tế cũng cho rằng muốn ngăn chặn triệt để hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu k&eacute;m chất lượng, b&ecirc;n cạnh tr&aacute;ch nhiệm của lực lượng chức năng, đ&ograve;i hỏi ch&iacute;nh quyền địa phương t&iacute;ch cực v&agrave;o cuộc. Cần gắn tr&aacute;ch nhiệm cụ thể đối với ch&iacute;nh quyền cấp địa phương trong quản l&yacute; hoạt động kinh doanh xăng dầu tr&ecirc;n địa b&agrave;n; kịp thời khen thưởng những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt v&agrave; đề nghị xử l&yacute; kỷ luật với những đơn vị, địa phương để xảy ra c&aacute;c vi phạm.</p> <p style="text-align: justify;"><!--<script src="http://suckhoedoisong.vn//d1.hadarone.com/ads-sync.js?placement=1133"></script> --></p> <div> <div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top