Mở lại đường bay quốc tế với nơi 30 ngày không có ca nhiễm Covid-19

Thủ tướng giao Ban chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế tới các địa bàn mà trong 30 ngày qua không phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

<div> <p>C&aacute;c quyết định quan trọng n&agrave;y được Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Ch&iacute;nh phủ về ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 s&aacute;ng 9/6.</p> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c khẳng định kết quả ph&ograve;ng, chống dịch của Việt Nam thời gian qua l&agrave; rất đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng. Gần 2 th&aacute;ng qua kh&ocirc;ng c&oacute; ca nhiễm mới trong cộng đồng, gi&uacute;p to&agrave;n d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m, vui mừng.</p> <h3>Kh&ocirc;ng đ&oacute;ng cửa ho&agrave;n to&agrave;n nhưng cũng kh&ocirc;ng mở cửa ồ ạt</h3> <p>Về quan điểm ph&aacute;t triển trong giai đoạn n&agrave;y, Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde; an to&agrave;n để ph&aacute;t triển, ph&aacute;t triển bền vững trong t&igrave;nh h&igrave;nh b&igrave;nh thường mới. Trong ph&aacute;t triển, phải xem x&eacute;t, nghi&ecirc;n cứu t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; li&ecirc;n hệ với t&igrave;nh h&igrave;nh Việt Nam, đặc biệt khi nước ta hội nhập s&acirc;u rộng.</p> <p>Qu&aacute;n triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Ch&iacute;nh trị về việc ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội trong nước l&agrave; ch&iacute;nh, Thủ tướng y&ecirc;u cầu chuẩn bị điều kiện sẵn s&agrave;ng cho tương lai gần để mở cửa hội nhập, tiếp tục x&acirc;y dựng Việt Nam l&agrave; điểm đến an to&agrave;n của thế giới.</p> <p>Trong mở cửa, kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute; &yacute; đến kinh tế m&agrave; ch&uacute; &yacute; cả quan hệ ch&iacute;nh trị, đối ngoại của đất nước, nhất l&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c m&agrave; dịch bệnh đ&atilde; giảm hẳn.</p> <p>Sau khi nghe c&aacute;c &yacute; kiến thảo luận, Thủ tướng cũng đưa ra mộ số quyết định quan trọng.</p> <p>Theo đ&oacute;, &ocirc;ng giao Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ GTVT tăng tần suất chuyến bay đối với người Việt Nam muốn về nước theo y&ecirc;u cầu.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="mo lai cac duong bay quoc te anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/znews-photo-zadn-vn_sanbaybs_zing14.jpeg" title="mở lại các đường bay quốc tế ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c cho ph&eacute;p c&ocirc;ng bố v&ugrave;ng an to&agrave;n để mở lại c&aacute;c đường bay quốc tế. Ảnh minh họa: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Về việc mở c&aacute;c chuyến bay thương mại quốc tế, Thủ tướng giao Ban chỉ đạo c&ocirc;ng bố c&aacute;c v&ugrave;ng an to&agrave;n để mở lại c&aacute;c đường bay tới c&aacute;c địa b&agrave;n m&agrave; trong 30 ng&agrave;y qua kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện trường hợp mắc Covid-19.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng thể đ&oacute;ng cửa ho&agrave;n to&agrave;n nhưng kh&ocirc;ng mở cửa &agrave;o ạt khi kh&ocirc;ng thể x&aacute;c định được mức độ an to&agrave;n của c&aacute;c nước&quot;, Thủ tướng lưu &yacute;.</p> <p>Đồng &yacute; với c&aacute;c đề xuất tại phi&ecirc;n họp cho ph&eacute;p mở cửa trở lại c&aacute;c dịch vụ vũ trường v&agrave; karaaoke, nhưng Thủ tướng chỉ đạo Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng kiểm so&aacute;t những h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật tại c&aacute;c cơ sở n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; bu&ocirc;n b&aacute;n, sử dụng ma t&uacute;y.</p> <h3>Nghi&ecirc;n cứu việc thu ph&iacute; c&aacute;ch ly v&agrave; điều trị</h3> <p>Người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ cũng lưu &yacute; nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến bi&ecirc;n giới đường bộ, đường biển, đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng, c&aacute;c cửa khẩu.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, tạo điều kện để đưa chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; quản l&yacute; doanh nghiệp, nh&agrave; đầu tư v&agrave;o Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i về nước l&agrave; cần thiết;<span> tiếp tục &aacute;p dụng biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp nhưng kh&ocirc;ng để người từ nước ngo&agrave;i v&agrave;o Việt Nam l&acirc;y nhiễm ra cộng đồng.</span></p> <p>Nhiệm vụ n&agrave;y được Thủ tướng giao cho UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố bố tr&iacute; địa điểm c&aacute;ch ly c&oacute; thu ph&iacute;, tổ chức đ&oacute;n tiếp, x&eacute;t nghiệm thuận lợi theo quy định.</p> <p>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh tr&ecirc;n cơ sở thống nhất với Bộ Y tế, tr&ecirc;n cơ sở quy định ph&aacute;p luật, xem x&eacute;t việc thu ph&iacute; c&aacute;ch ly, đặc biệt l&agrave; thu ph&iacute; điều trị, b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng xem x&eacute;t quyết định.</p> <p>&quot;Việc đề xuất c&aacute;ch ly, điều trị c&oacute; thu ph&iacute; phải nghi&ecirc;n cứu để vận dụng một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp, chặt chẽ, tiết kiệm ng&acirc;n s&aacute;ch, kh&ocirc;ng g&acirc;y phiền h&agrave; cho người d&acirc;n&quot;, Thủ tướng y&ecirc;u cầu.</p> <table align="left"> <tbody> <tr> <td><img alt="mo lai cac duong bay quoc te anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/znews-photo-zadn-vn_nqh07945.jpeg" title="mở lại các đường bay quốc tế ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tại phi&ecirc;n họp s&aacute;ng 9/6. Ảnh: <em>VGP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Đối với doanh nh&acirc;n người Việt Nam, học sinh, sinh vi&ecirc;n, người gi&agrave;&hellip; c&oacute; nhu cầu về nước m&agrave; chưa về được, Thủ tướng y&ecirc;u cầu Bộ Ngoại giao đưa ra c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; cụ thể, mở k&ecirc;nh đăng k&yacute; cho người d&acirc;n, kể cả c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Việt Nam v&agrave; nước ngo&agrave;i.</span></p> <p>Bộ GTVT chỉ đạo ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c chuyến bay đưa c&aacute;c đối tượng n&agrave;y về nước tr&ecirc;n tinh thần nh&acirc;n văn, tạo thuận lợi. Thủ tướng y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng hạn chế số chuyến bay chở chuy&ecirc;n gia, doanh nh&acirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, người gi&agrave;&hellip; theo ti&ecirc;u ch&iacute; quy định về nước v&agrave; để l&agrave;m ăn.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Thủ tướng chỉ đạo ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế - x&atilde; hội trong điều kiện b&igrave;nh thường mới; từng bộ, ng&agrave;nh, địa phương phải c&oacute; kế hoạch cụ thể để phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất nhiệm vụ kinh tế-x&atilde; hội, ng&acirc;n s&aacute;ch năm nay. Đồng thời, tiếp tục chăm lo an sinh x&atilde; hội cho người d&acirc;n, kh&ocirc;ng để người d&acirc;n n&agrave;o bị bỏ lại ph&iacute;a sau.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top