Hàng không Việt điều chỉnh đường bay

Các hãng hàng không trong nước sẽ giảm đường bay nội địa, dừng chuyến bay thuê bao chiều về đến 15/4 để phòng chống Covid-19.

<div> <p>Từ 28/3 đến hết&nbsp;15/4, Bamboo Airways&nbsp;sẽ hạn chế tối đa c&aacute;c chuyến bay nội địa. Với c&aacute;c chuyến bay thu&ecirc; chuyến (charter) v&igrave; mục đ&iacute;ch nh&acirc;n đạo, h&atilde;ng sẽ tạm dừng chở kh&aacute;ch chiều về từ nước ngo&agrave;i. C&aacute;c chuyến bay một chiều đưa kh&aacute;ch rời Việt Nam (chiều về m&aacute;y bay rỗng) vẫn c&oacute; thể được c&acirc;n nhắc thực hiện nếu c&oacute; sự đồng &yacute; của c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;.</p> <p>H&atilde;ng n&agrave;y cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p cần thiết v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn y tế nghi&ecirc;m ngặt nhất tr&ecirc;n to&agrave;n bộ c&aacute;c chuyến bay đang hoạt động&nbsp;để &nbsp;đảm bảo tối đa an to&agrave;n, kh&ocirc;ng để t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tại Việt Nam&nbsp;ph&aacute;t sinh th&ecirc;m những rủi ro phức tạp.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Jetstar Pacific tạm ngừng bay tới Singapore từ ng&agrave;y 23/3 tới 15/4. Tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch của Jetstar Asia c&oacute; lịch khởi h&agrave;nh từ 15/3 tới 30/4 sẽ được ho&agrave;n tiền bằng voucher cho v&eacute;&nbsp;chưa bay.</p> <p>Với c&aacute;c chuyến bay quốc tế v&agrave; nội địa, h&atilde;ng cho ph&eacute;p hủy đặt chỗ v&agrave; ho&agrave;n tiền dưới h&igrave;nh thức voucher cho tất cả c&aacute;c chuyến bay mới v&agrave; sẵn c&oacute; khởi h&agrave;nh đến ng&agrave;y 31/5. C&aacute;ch nhanh nhất để y&ecirc;u cầu ho&agrave;n tiền v&agrave; hủy chuyến bay l&agrave; y&ecirc;u cầu trực tuyến tại &quot;quản l&yacute; đặt chỗ&quot;&nbsp;tr&ecirc;n website của h&atilde;ng.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c chuyến bay nội địa tại s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i của h&atilde;ng sẽ được chuyển quầy l&agrave;m&nbsp;thủ tục sang sảnh B, tầng 2, nh&agrave; ga T1 (từ quầy số B1 tới quầy số B5).</p> <p>Vietnam Airlines sẽ giảm khai th&aacute;c từ 35 đường bay xuống c&ograve;n 8 đường bay nội địa với khoảng 10% tổng số ghế so với kế hoạch thường lệ, từ 28/3 đến&nbsp;15/4.</p> <p>&quot;C&aacute;c đường bay c&ograve;n lại sẽ được duy tr&igrave; tần suất tối thiểu để phục vụ nhu cầu đặc biệt cấp thiết, với ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng dịch chặt chẽ nhất. To&agrave;n bộ tổ bay tr&ecirc;n tất cả chuyến bay đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc biệt&quot;, đại diện h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia&nbsp;n&oacute;i.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" data-widget="obj"> <tbody> <tr> <td><img alt="Hãng hàng không Việt Nam triển khai nghiêm ngặt các công tác phòng chống dịch bệnh, như khử trùng toàn bộ các chuyến bay quốc tế, nội địa sau mỗi chuyến bay và trong ngày bay. Ảnh: Giang Huy." src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/15/khu-trung-may-bay-vietnam-airl-4991-1662-1585437733.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam triển khai nghi&ecirc;m ngặt c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh, như khử tr&ugrave;ng to&agrave;n bộ c&aacute;c chuyến bay quốc tế, nội địa sau mỗi chuyến bay v&agrave; trong ng&agrave;y bay. Ảnh:&nbsp;<em>Giang Huy.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; tổ bay đều được đo th&acirc;n nhiệt, kiểm tra, khai b&aacute;o t&igrave;nh trạng sức khỏe trước khi l&ecirc;n m&aacute;y bay. H&atilde;ng cũng y&ecirc;u cầu tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay v&agrave; từ chối vận chuyển h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; dấu hiệu nghi nhiễm nCoV.</p> <p>H&atilde;ng&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch bay nội địa bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đổi chuyến bay, h&agrave;nh tr&igrave;nh hoặc ho&agrave;n v&eacute; theo quy định hiện h&agrave;nh. Trước đ&oacute;, h&atilde;ng&nbsp;cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng khai th&aacute;c c&aacute;c đường bay quốc tế đến hết ng&agrave;y 30/4.</p> <p>C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam cũng khuyến c&aacute;o&nbsp;h&agrave;nh kh&aacute;ch n&ecirc;n c&oacute; mặt tại s&acirc;n bay&nbsp;trước 2 giờ so với giờ bay dự kiến, tr&aacute;nh trường hợp ph&aacute;t sinh kh&oacute; khăn khi phải t&igrave;m kiếm khu vực l&agrave;m thủ tục bay.</p> <p><strong>Nguyễn Nam</strong></p> &nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top