Mẹo giúp tránh tắc đường khi trở lại thành phố sau Tết

Hằng năm, cứ vào ngày cuối cùng đợt nghỉ Tết là nhiều trục đường cửa ngõ những thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM lại chứng kiến cảnh hàng dài phương tiện chen chúc, nhích từng mét từ chiều đến đêm. Tắc đường khiến chúng ta mất thời gian, kéo theo sự mệt mỏi và bực tức.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Hằng năm, cứ v&agrave;o ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng đợt nghỉ Tết l&agrave; nhiều trục đường cửa ng&otilde; những th&agrave;nh phố lớn như H&agrave; Nội hay TPHCM lại chứng kiến cảnh h&agrave;ng d&agrave;i phương tiện chen ch&uacute;c, nh&iacute;ch từng m&eacute;t từ chiều đến đ&ecirc;m. Tắc đường khiến ch&uacute;ng ta mất thời gian, k&eacute;o theo sự mệt mỏi v&agrave; bực tức.</p> <p style="text-align: justify;">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số mẹo lời khuy&ecirc;n gi&uacute;p h&agrave;nh tr&igrave;nh trở về th&agrave;nh phố của bạn được thuận lợi hơn, tr&aacute;nh cảnh tắc đường:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Đảm bảo phương tiện trong t&igrave;nh trạng tốt</strong></p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"> <p><img alt="Mẹo giúp tránh tắc đường khi trở lại thành phố sau Tết" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/14/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_meo-giup-tranh-tac-duong-khi-tro-lai-thanh-pho-sau-tet-2.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><em>Kiểm tra phương tiện trước khi khởi h&agrave;nh để đảm bảo chiếc xe đang c&oacute; t&igrave;nh trạng tốt. (Ảnh: Ho&agrave;ng Hiệp)</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Khi trở lại với th&agrave;nh phố sau Tết, kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng đ&ocirc;ng xe c&ugrave;ng đổ dồn về c&aacute;c tuyến đường cửa ng&otilde;. Việc tắc đường qu&aacute; l&acirc;u c&oacute; thể dẫn tới chiếc xe của bạn bị n&oacute;ng m&aacute;y, nặng c&oacute; thể chết m&aacute;y giữa đường.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn phải mất nhiều thời gian để chờ m&aacute;y nguội v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch khắc ph&uacute;c. Điều n&agrave;y c&ograve;n khiến t&igrave;nh h&igrave;nh &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng c&agrave;ng trở n&ecirc;n phức tạp hơn. Do vậy, h&atilde;y d&agrave;nh một ch&uacute;t thời gian kiểm tra kỹ c&aacute;c chi tiết tr&ecirc;n xe trước khi khởi h&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng giống như việc&nbsp;<span>kiểm tra xe</span> trước khi <span>về qu&ecirc; ăn Tết</span>, bạn cần &ldquo;soi&rdquo; qua c&aacute;c chi tiết như: Lốp xe, phanh, ắc quy, nước l&agrave;m m&aacute;t động cơ, nước rửa k&iacute;nh, đ&egrave;n xe&hellip; nhằm đảm bảo chiếc xe của bạn đang c&oacute; trạng th&aacute;i tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Chọn lộ tr&igrave;nh th&iacute;ch hợp</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; nhiều tuyến đường để v&agrave;o th&agrave;nh phố m&agrave; bạn c&oacute; thể đi, kh&ocirc;ng nhất thiết phải l&agrave; trục đường trục ch&iacute;nh. Bạn c&oacute; thể tham khảo th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n radio hoặc sử dụng ứng dụng Google map để cập nhật, kiểm tra t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc nhằm lựa chọn cung đường kh&aacute;c hợp l&yacute;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"> <p><img alt="Mẹo giúp tránh tắc đường khi trở lại thành phố sau Tết" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/14/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_meo-giup-tranh-tac-duong-khi-tro-lai-thanh-pho-sau-tet.jpg" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><em>H&igrave;nh ảnh cửa ng&otilde; ph&iacute;a Nam TP&nbsp;H&agrave; Nội trong ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng đợt nghỉ Tết Canh T&yacute; năm 2020. (Ảnh: Phạm Hải)</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>3. C&acirc;n nhắc thời điểm xuất ph&aacute;t</strong></p> <p style="text-align: justify;">T&acirc;m l&yacute; th&ocirc;ng thường của nhiều gia đ&igrave;nh l&agrave; muốn hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ Tết. Hầu hết đều xuất ph&aacute;t trở về th&agrave;nh phố v&agrave;o buổi chiều của ng&agrave;y nghỉ cuối c&ugrave;ng (năm nay l&agrave; ng&agrave;y m&ugrave;ng 5 Tết). Lượng phương tiện &ocirc; t&ocirc;, xe m&aacute;y qu&aacute; lớn c&ugrave;ng đổ về khiến c&aacute;c cửa ng&otilde; kẹt cứng.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&igrave; qu&aacute; cần thiết, bạn n&ecirc;n thay đổi thời điểm xuất ph&aacute;t để chuyến đi được &ldquo;dễ thở&rdquo; hơn. C&oacute; thể căn giờ đến th&agrave;nh phố v&agrave;o buổi s&aacute;ng m&ugrave;ng hoặc tối muộn để tr&aacute;nh khung giờ cao điểm chiều (thường bắt đầu từ khoảng 15 - 20h).</p> <p style="text-align: justify;">Hoặc tốt nhất, h&atilde;y trở về th&agrave;nh phố trước hoặc sau ng&agrave;y nghỉ cuối c&ugrave;ng 1 ng&agrave;y để tr&aacute;nh bị mất thời gian,&nbsp;mệt mỏi v&igrave; tắc đường, lại c&oacute; th&ecirc;m 1 ng&agrave;y để nghỉ ngơi, chơi Tết.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4. Giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n, kh&ocirc;ng phanh gấp</strong></p> <p style="text-align: justify;">Khi xảy ra tắc đường, khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c xe thường bị thu hẹp lại. Trong khi đang di chuyển, xe ph&iacute;a trước c&oacute; thể phanh gấp bất cứ l&uacute;c n&agrave;o m&agrave; nếu kh&ocirc;ng ch&uacute; &yacute;, bạn rất dễ đ&acirc;m v&agrave;o. Khi đ&oacute;, lỗi sai ho&agrave;n to&agrave;n thuộc về bạn khi đ&atilde; kh&ocirc;ng giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">Khi đi đường tắc, bạn cũng n&ecirc;n hạn chế tối đa việc phanh gấp, sẽ khiến xe ph&iacute;a sau đ&acirc;m phải, rất mất thời gian để giải quyết.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><em><img alt="Mẹo giúp tránh tắc đường khi trở lại thành phố sau Tết" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/14/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_meo-giup-tranh-tac-duong-khi-tro-lai-thanh-pho-sau-tet-1.jpg" /></em></p> </td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;"><em>Khi trở lại th&agrave;nh phố, l&aacute;i xe n&ecirc;n đi đ&uacute;ng l&agrave;n đường, phần đường của m&igrave;nh v&agrave; tu&acirc;n theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. (Ảnh: Ho&agrave;ng Hiệp)</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong>5.&nbsp;Đi đ&uacute;ng l&agrave;n&nbsp;đường, phần đường</strong></p> <p style="text-align: justify;">Một th&oacute;i xấu m&agrave; nhiều l&aacute;i xe mắc phải khi đường đ&ocirc;ng l&agrave; kiểu &ldquo;điền v&agrave;o chỗ trống&rdquo;. Hễ thấy l&agrave;n b&ecirc;n cạnh c&oacute; khoảng trống l&agrave; chuyển l&agrave;n sang, tạt đầu xe ph&iacute;a sau để &ldquo;ngoi&rdquo; l&ecirc;n tr&ecirc;n. Tr&ecirc;n thực tế kh&ocirc;ng hiếm gặp trường hợp &ocirc; t&ocirc; đi cả v&agrave;o l&agrave;n khẩn cấp hoặc v&agrave;o phần đường d&agrave;nh cho xe m&aacute;y.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu chỉ v&igrave; n&oacute;ng vội&nbsp;m&agrave; chuyển l&agrave;n,&nbsp;tạt đầu c&aacute;c xe kh&aacute;c sẽ khiến t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc c&agrave;ng th&ecirc;m nghi&ecirc;m trọng. Đồng thời, điều n&agrave;y c&ograve;n rất dễ xảy ra va chạm. L&uacute;c đ&oacute;, bạn phải mất th&ecirc;m thời gian để giải quyết.</p> <p style="text-align: justify;">Lời khuy&ecirc;n của những l&aacute;i xe c&oacute; kinh nghiệm l&agrave; h&atilde;y b&igrave;nh tĩnh, cố gắng đi đ&uacute;ng l&agrave; đường v&agrave; chỉ chuyển l&agrave;n khi thực sự cần thiết, tr&aacute;nh g&acirc;y ức chế cho những người tham gia giao th&ocirc;ng&nbsp;xung quanh. Đồng thời, tu&acirc;n thủ tuyệt đối theo sự điều tiết, ph&acirc;n luồng của c&aacute;c lực lượng chức năng.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; cuối c&ugrave;ng, lu&ocirc;n giữ cho m&igrave;nh trạng th&aacute;i thoải m&aacute;i nhất sau tay l&aacute;i. Sự n&oacute;ng vội, ức chế hay mất tập trung đều c&oacute; thể l&agrave;m hại bạn.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh trở lại sau Tết an to&agrave;n, thuận lợi!</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Hyundai Tucson 2025 lộ diện, nhiều cải tiến nổi bật

Hyundai Tucson 2025 lộ diện, nhiều cải tiến nổi bật

Chiếc xe crossover gầm cao hạng C này được thay đổi về ngoại hình để thêm phần sắc sảo so với đời trước, trong khi nội thất cũng được thiết kế lại để tận dụng những công nghệ tiên tiến nhất từ Hyundai.
4 phiên bản Kia Seltos 2024 tại Việt Nam

4 phiên bản Kia Seltos 2024 tại Việt Nam

Kia Seltos facelift 2024 sẽ được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với 4 phiên bản. Trong đó, 3 phiên bản đã có giá là 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium; riêng bản 1.5T GT-Line công bố giá sau.
back to top