Lý do nhiều đối tác không dám nhắc tên Apple

Nhiều đối tác của Apple xem việc nhắc tên công ty này là điều cấm kị.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bao mat thong tin tai Apple anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/znews-photo-zadn-vn_18017012021.jpg" title="Bảo mật thông tin tại Apple ảnh 1" /></td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 8/1, Hyundai x&aacute;c nhận đang đ&agrave;m ph&aacute;n bước đầu với Apple về kế hoạch sản xuất xe hơi tự l&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; tuy&ecirc;n bố của họ:</p> <p>&ldquo;Apple v&agrave; Hyundai đang thảo luận nhưng vẫn c&ograve;n trong giai đoạn đầu, chưa c&oacute; kế hoạch n&agrave;o được quyết định&rdquo;.</p> <p>Ngay sau đ&oacute;, h&atilde;ng xe H&agrave;n Quốc đưa ra tuy&ecirc;n bố kh&aacute;c, x&oacute;a hết những th&ocirc;ng tin đề cập đến Apple:</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i được đề nghị hợp t&aacute;c từ c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c nhau li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t triển xe điện tự l&aacute;i, chưa c&oacute; quyết định n&agrave;o được đưa ra v&igrave; đ&agrave;m ph&aacute;n đang trong giai đoạn đầu&rdquo;.</p> <p>Động th&aacute;i của Hyundai dường như đến từ ch&iacute;nh s&aacute;ch giữ b&iacute; mật của Apple đối với nh&agrave; cung ứng v&agrave; đối t&aacute;c tiềm năng. C&aacute;c c&ocirc;ng ty giao dịch với Apple phải tu&acirc;n thủ quy định bảo mật th&ocirc;ng tin nghi&ecirc;m ngặt, ngay cả khi họ l&agrave; c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng v&agrave; Apple l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng lớn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bao mat thong tin tai Apple anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/znews-photo-zadn-vn_17917012021.jpeg" title="Bảo mật thông tin tại Apple ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều đối t&aacute;c kh&ocirc;ng d&aacute;m nhắc c&ocirc;ng khai t&ecirc;n gọi Apple. Ảnh: <em>Getty Images</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>&ldquo;Chưa từng nhắc t&ecirc;n Apple trong c&ocirc;ng ty&rdquo;</h3> <p>D&ugrave; c&aacute;c thỏa thuận b&iacute; mật l&agrave; điều phổ biến trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n tại Apple cho rằng c&ocirc;ng ty n&agrave;y coi trọng b&iacute; mật hơn cả đối thủ cạnh tranh. Nguồn tin giấu t&ecirc;n cho biết Apple cấm đối t&aacute;c nhắc t&ecirc;n trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng hoặc truyền th&ocirc;ng. Nh&acirc;n vi&ecirc;n cũ của Apple n&oacute;i rằng y&ecirc;u cầu bảo mật th&ocirc;ng tin của T&aacute;o khuyết gồm rất nhiều mục.</p> <p>Theo bản hợp đồng được c&ocirc;ng khai bởi GT Advanced Technologies khi l&agrave;m thủ tục ph&aacute; sản, Apple từng dọa phạt c&aacute;c nh&agrave; cung ứng <abbr class="rate-usd">50 triệu USD</abbr> cho mỗi vụ r&ograve; rỉ th&ocirc;ng tin.</p> <p>Một số c&ocirc;ng ty vẫn c&oacute; thể thảo luận hạn chế về việc kinh doanh với Apple, nếu Apple đ&atilde; c&ocirc;ng khai mối quan hệ v&agrave; được chấp thuận. Một v&iacute; dụ l&agrave; Corning, đơn vị cung cấp k&iacute;nh cường lực cho iPhone, được Apple trả &iacute;t nhất <abbr class="rate-usd">450 triệu USD</abbr> v&agrave;o năm 2017 v&agrave; n&ecirc;u t&ecirc;n trong th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n Wendell Weeks, CEO Corning cho biết &ocirc;ng kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i khi n&oacute;i về mối quan hệ với Apple, đến khi họ được nhắc t&ecirc;n trong lễ ra mắt iPhone 12.</p> <p>&ldquo;Phải n&oacute;i rằng t&ocirc;i thấy kh&ocirc;ng đ&uacute;ng khi n&oacute;i ra t&ecirc;n Apple. T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ rằng m&igrave;nh từng l&agrave;m điều đ&oacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng t&ecirc;n m&atilde; khi nhắc đến Apple, v&agrave; chưa từng n&oacute;i &lsquo;Apple&rsquo; trong c&ocirc;ng ty&rdquo;, CEO Corning chia sẻ v&agrave;o th&aacute;ng 10/2020. &ldquo;Nếu nh&igrave;n r&otilde; một ch&uacute;t, bạn sẽ thấy mặt t&ocirc;i hơi ửng đỏ v&agrave; lo lắng khi đọc to t&ecirc;n họ&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bao mat thong tin tai Apple anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/znews-photo-zadn-vn_18317012021.jpg" title="Bảo mật thông tin tại Apple ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sự b&iacute; mật tại Apple gắn với đồng s&aacute;ng lập Steve Jobs. Ảnh: <em>Time</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>B&iacute; mật l&agrave; điều quan trọng nhất với Apple</h3> <p>Quy tắc giữ k&iacute;n th&ocirc;ng tin của Apple l&agrave; một trong những kh&iacute;a cạnh quan trọng của c&ocirc;ng ty. Một số nh&acirc;n vi&ecirc;n tại Thung lũng Silicon chỉ gọi Apple l&agrave; &ldquo;Fruit Company&rdquo; (c&ocirc;ng ty tr&aacute;i c&acirc;y). Năm 2011, Apple c&ograve;n b&aacute;n một chiếc &aacute;o tại cửa h&agrave;ng lưu niệm với d&ograve;ng chữ &ldquo;I visited the Apple campus. But that&rsquo;s all I&rsquo;m allowed to say&rdquo; (tạm dịch: T&ocirc;i đ&atilde; gh&eacute; trụ sở Apple. Nhưng đ&oacute; l&agrave; tất cả những g&igrave; được ph&eacute;p n&oacute;i).</p> <p>Quy định giữ b&iacute; mật tại Apple c&oacute; thể gắn với đồng s&aacute;ng lập Steve Jobs. &Ocirc;ng được xem l&agrave; bậc thầy marketing, lu&ocirc;n tạo bất ngờ trong c&aacute;c lễ ra mắt sản phẩm để giữ sức h&uacute;t.</p> <p>Hiện tại, Apple vẫn dựa v&agrave;o &ldquo;sự ngạc nhi&ecirc;n v&agrave; th&iacute;ch th&uacute;&rdquo; trong buổi ra mắt sản phẩm, vốn l&agrave; chiến lược marketing quan trọng. Cuối năm ngo&aacute;i, T&aacute;o khuyết đ&atilde; tổ chức 3 buổi livestream để ra mắt Apple Watch, iPhone v&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh Mac. Cả 3 buổi lễ thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu lượt xem, những người bật YouTube để theo d&otilde;i chia sẻ từ c&aacute;c l&atilde;nh đạo về sản phẩm mới.</p> <p>Đối với Apple, th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm chưa ra mắt l&agrave; &ldquo;một trong những t&agrave;i sản lớn nhất&rdquo;. Trong t&agrave;i liệu về h&agrave;nh vi kinh doanh th&aacute;ng 10/2020, Apple n&oacute;i rằng nh&acirc;n vi&ecirc;n &ldquo;cần chọn lọc kỹ&rdquo; khi tiết lộ th&ocirc;ng tin kinh doanh của Apple cho đối t&aacute;c hoặc nh&agrave; cung ứng. Trong khi đ&oacute;, nh&agrave; cung ứng cũng cần tu&acirc;n theo quy tắc bảo mật của Apple.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bao mat thong tin tai Apple anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/znews-photo-zadn-vn_18117012021_copy.jpg" title="Bảo mật thông tin tại Apple ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiếc &aacute;o lưu niệm của Apple với d&ograve;ng chữ &quot;đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; t&ocirc;i được ph&eacute;p n&oacute;i&quot;. Ảnh: <em>Fortune</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Khi c&oacute; việc cần chia sẻ với nh&agrave; cung ứng, đối t&aacute;c hoặc b&ecirc;n thứ 3, đừng bao giờ &lsquo;tự nguyện&rsquo; n&oacute;i nhiều hơn những thứ cần thiết để giải quyết c&ocirc;ng việc. Bất cứ th&ocirc;ng tin chia sẻ b&ecirc;n ngo&agrave;i Apple phải tu&acirc;n theo thỏa thuận kh&ocirc;ng tiết lộ v&agrave; bảo mật&rdquo;, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Apple ghi r&otilde;.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ đối t&aacute;c m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n Apple cũng được y&ecirc;u cầu giữ b&iacute; mật về sản phẩm chưa ra mắt, thậm ch&iacute; l&agrave; trong nội bộ c&ocirc;ng ty.</p> <p>&quot;Ngay cả trong c&ocirc;ng ty, mọi nh&acirc;n vi&ecirc;n bị buộc k&yacute; v&agrave;o c&aacute;c thỏa thuận kh&ocirc;ng tiết lộ th&ocirc;ng tin trong c&aacute;c &#39;buổi họp tiết lộ&#39;, chủ yếu nhấn mạnh kỳ vọng của Apple về khả năng giữ b&iacute; mật của nh&acirc;n vi&ecirc;n&quot;, Matt MacInnis, nh&acirc;n vi&ecirc;n cũ của Apple chia sẻ tr&ecirc;n <em>Recode</em> năm 2017.</p> <p>Tim Cook, khi vẫn c&ograve;n giữ chức Gi&aacute;m đốc vận h&agrave;nh (COO), từng so s&aacute;nh b&iacute; mật của Apple như ma thuật. &quot;Đ&oacute; l&agrave; một phần của sự kỳ diệu tại Apple. T&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn cho người kh&aacute;c biết ma thuật của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&igrave; kh&ocirc;ng muốn n&oacute; bị sao ch&eacute;p&quot;, &ocirc;ng chia sẻ.</p> <h3>&ldquo;Kh&aacute;ch h&agrave;ng số một&rdquo;</h3> <p>D&ugrave; phải chấp thuận quy tắc bảo mật th&ocirc;ng tin nghi&ecirc;m ngặt, c&aacute;c nh&agrave; cung ứng vẫn muốn gi&agrave;nh cơ hội b&aacute;n h&agrave;ng cho Apple.</p> <p>Cirrus Logic, nh&agrave; sản xuất chip &acirc;m thanh, trong hồ sơ nộp l&ecirc;n Ủy ban Chứng kho&aacute;n v&agrave; S&agrave;n giao dịch Mỹ (SEC) th&aacute;ng 8/2020 cho biết Apple chiếm 81% tổng doanh số b&aacute;n h&agrave;ng trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh trước đ&oacute;, tương đương <abbr class="rate-usd">1,28 tỷ USD</abbr>.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c l&atilde;nh đạo Cirrus hiếm khi nhắc đến t&ecirc;n Apple, thậm ch&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n tr&aacute;nh điều đ&oacute; trong nhiều năm. Một slide thuyết tr&igrave;nh của c&ocirc;ng ty hồi 2017 ch&egrave;n nhiều logo của kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; biểu tượng Apple. Thay v&agrave;o đ&oacute;, Cirrus để một h&igrave;nh vu&ocirc;ng m&agrave;u n&acirc;u với d&ograve;ng chữ &ldquo;Kh&aacute;ch h&agrave;ng số một&rdquo;. Gần đ&acirc;y, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư chỉ n&oacute;i Cirrus đang cung cấp chip cho 7 h&atilde;ng smartphone h&agrave;ng đầu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bao mat thong tin tai Apple anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/znews-photo-zadn-vn_18217012021.jpg" title="Bảo mật thông tin tại Apple ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>D&ugrave; c&oacute; quy định bảo mật th&ocirc;ng tin nghi&ecirc;m ngặt, kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng ty vẫn muốn b&aacute;n h&agrave;ng cho Apple. Ảnh: <em>9to5mac</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c c&ocirc;ng ty đại ch&uacute;ng kh&aacute;c cũng sử dụng từ n&eacute; tr&aacute;nh khi phải n&oacute;i đến hoạt động kinh doanh với Apple. Trong b&aacute;o c&aacute;o kinh doanh th&aacute;ng 6/2020, Hock Tan, CEO Boardcom tiết lộ iPhone 12 sẽ ra mắt trễ hơn b&igrave;nh thường.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng kh&ocirc;ng nhắc đến t&ecirc;n Apple m&agrave; chỉ n&oacute;i đến &ldquo;kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m smartphone lớn của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại Bắc Mỹ&rdquo;, ngay cả khi thỏa thuận trước đ&oacute; với Apple đủ lớn để tr&igrave;nh l&ecirc;n SEC.</p> <p>Thủ tục ph&aacute; sản của một nh&agrave; cung ứng v&agrave;o năm 2014 cho thấy quy định bảo mật chặt chẽ của Apple. Năm 2013, GT Advanced Technologies đ&atilde; k&yacute; thỏa thuận cung ứng b&oacute;ng sapphire th&ocirc; để l&agrave;m m&agrave;n h&igrave;nh cho iPhone. Tuy nhi&ecirc;n, GT kh&ocirc;ng thể sản xuất sapphire tại cơ sở của Apple ở Arizona, khiến c&ocirc;ng ty ph&aacute; sản v&agrave; Apple l&agrave; chủ nợ lớn.</p> <p>Trong thủ tục ph&aacute; sản, GT đ&atilde; tr&igrave;nh bản hợp đồng bảo mật, ghi rằng c&ocirc;ng ty n&agrave;y phải trả Apple <abbr class="rate-usd">50 triệu USD</abbr> cho mỗi vụ r&ograve; rỉ th&ocirc;ng tin. Thỏa thuận đề cập đến 3 hợp đồng bảo mật m&agrave; c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; đồng &yacute; với Apple. GT cho biết c&aacute;c điều khoản bảo mật n&agrave;y cũng cần được giữ k&iacute;n.</p> <p>Một hợp đồng kh&aacute;c ghi rằng mỗi lần đối t&aacute;c c&ocirc;ng khai về Apple đều phải được chấp thuận bằng văn bản. Sau khi hợp đồng <abbr class="rate-usd">50 triệu USD</abbr> được tiết lộ, Apple đ&atilde; giải quyết với GT bằng một thỏa thuận kh&aacute;c, ghi rằng GT cần giữ b&iacute; mật về việc &ldquo;m&ocirc; tả mối quan hệ của họ với Apple&rdquo;.</p> <p>Như thường lệ, Apple từ chối b&igrave;nh luận về những th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mb_wu2n7dzI/4454a160ad2844761d39/be8f8767ec23057d5c32/720/fc02ac34f77d1e23476c.mp4?authen=exp=1611030217~acl=/mb_wu2n7dzI/*~hmac=55604b535bcc56c019641e4c706b54d7" false="" source-url="/video-chien-luoc-dinh-gia-tao-nen-thuong-hieu-cua-apple-post1173199.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="00:03:41" fullwidthmode="false" mediaid="fc02ac34f77d1e23476c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2021_01_13/gia_ip1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/VY2-LuNrbw0/0e60e454e81c0142580d/bbff8d17e6530f0d5642/480/fc02ac34f77d1e23476c.mp4?authen=exp=1611030217~acl=/VY2-LuNrbw0/*~hmac=a130e37c211c9bea6d57b4b56eb2e426" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/GuA5pVrC0PM/whls/vod/0/ukVcNOtgvkR6niNWuee/fc02ac34f77d1e23476c.m3u8?authen=exp=1610987017~acl=/GuA5pVrC0PM/*~hmac=1193bcf23b6af59ed0635e9d9a212456" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/VY2-LuNrbw0/0e60e454e81c0142580d/bbff8d17e6530f0d5642/480/fc02ac34f77d1e23476c.mp4?authen=exp=1611030217~acl=/VY2-LuNrbw0/*~hmac=a130e37c211c9bea6d57b4b56eb2e426" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mb_wu2n7dzI/4454a160ad2844761d39/be8f8767ec23057d5c32/720/fc02ac34f77d1e23476c.mp4?authen=exp=1611030217~acl=/mb_wu2n7dzI/*~hmac=55604b535bcc56c019641e4c706b54d7" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Chiến lược định gi&aacute; tạo n&ecirc;n thương hiệu của Apple</span></strong> Sản phẩm của Apple lu&ocirc;n c&oacute; mức gi&aacute; cao, thậm ch&iacute; cao đến mức kh&oacute; hiểu. Vậy tại sao họ định gi&aacute; sản phẩm như thế?</figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Do điểm thi vào lớp 10 của con không đủ vào trường công, trượt cả trường tư, người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường, hét lên: '7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư cũng không thèm nhận. Tao phải đánh cho mày chết thì thôi”.
Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản trái luật số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, thay vì cầu thị, lắng nghe thì ông Thắng cho rằng chỉ là “lỗi chính tả”. Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch huyện Quốc Oai lại đùn đẩy, né tránh báo chí.
back to top