Loại bỏ ga ngầm metro cạnh hồ Gươm cần được tính tới

Hà Nội lo ngại việc thay đổi vị trí hoặc bỏ ga C9 cạnh hồ Gươm có thể ảnh hưởng lớn đến tiến độ, hiệu quả của tuyến metro số 2, tuy nhiên, chuyên gia không nghĩ vậy.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bo ga ngam C9 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/01/znews-photo-zadn-vn_ga_tau_dien_ngam_ho_hoan_kiem2_zing_edited.jpg" title="bỏ ga ngầm C9 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước việc Bộ Văn h&oacute;a Thể thao v&agrave; Du lịch (VHTT&amp;DL) bảo lưu quan điểm x&acirc;y dựng ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sẽ x&acirc;m hại đến quần thể bảo tồn tại hồ Gươm, UBND H&agrave; Nội đ&atilde; đưa ra 3 phương &aacute;n y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị chức năng của TP nghi&ecirc;n cứu, đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>B&ecirc;n cạnh lựa chọn giữ nguy&ecirc;n như thiết kế ban đầu, 2 phương &aacute;n c&ograve;n lại l&agrave; bỏ hẳn ga C9 hoặc tịnh tiến ga ra khỏi v&ugrave;ng bảo vệ của di t&iacute;ch, tr&aacute;nh ảnh hưởng đến khu vực bảo tồn. Song qua nghi&ecirc;n cứu, BQL dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội (MRB) cho rằng việc giữ nguy&ecirc;n vẫn l&agrave; khả thi nhất v&agrave; đề xuất TP tiếp tục thực hiện theo phương &aacute;n n&agrave;y.</p> <h3>Kh&ocirc;ng c&oacute; phương &aacute;n ho&agrave;n hảo</h3> <p>Theo đại diện MRB, việc tịnh tiến ga ngầm C9 ra khỏi khu vực bảo vệ của hồ Gươm v&agrave; phụ cận c&oacute; thể tăng t&igrave;nh trạng l&uacute;n bề mặt do ga ngầm được dịch chuyển gần một số c&ocirc;ng tr&igrave;nh cao tầng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc điều chỉnh vị tr&iacute; ga c&oacute; thể phải lập, tr&igrave;nh v&agrave; duyệt lại quy hoạch, nguy cơ ảnh hưởng cả dự &aacute;n trong thời gian kh&aacute; d&agrave;i.</p> <p>Đơn vị n&agrave;y cũng lo ngại việc thay đổi hướng tuyến, vị tr&iacute; ga c&oacute; thể nảy sinh khiếu kiện do h&agrave;nh lang tuyến đường sắt thay đổi theo, n&acirc;ng tổng mức đầu tư của dự &aacute;n (con số dự kiến l&agrave; <abbr class="rate-vnd">479 tỷ đồng</abbr>).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bo ga ngam C9 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/01/znews-photo-zadn-vn_ga_tau_dien_ngam_ho_hoan_kiem1_zig.jpg" title="bỏ ga ngầm C9 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sau nhiều năm, H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh vẫn chưa thống nhất được vị tr&iacute; x&acirc;y ga ngầm C9. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đối với phương &aacute;n bỏ hẳn ga ngầm C9, từ ga C8 đi thẳng đến C10, BQL dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị cho rằng đ&acirc;y cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; phương &aacute;n tối ưu, đặc biệt về kh&iacute;a cạnh hiệu quả của tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2.</p> <p>Cụ thể, đơn vị n&agrave;y nhận định bỏ ga ngầm C9 c&oacute; thể khiến h&agrave;nh kh&aacute;ch sụt giảm 95% tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến do khoảng c&aacute;ch ga C8 v&agrave; C10 xa (2,4 km), kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được nhu cầu di chuyển của kh&aacute;ch du lịch v&agrave; tham quan tại hồ Ho&agrave;n Kiếm. Bỏ ga C9 cũng đồng nghĩa với bỏ khu vực hồ Gươm khỏi phạm vi phục vụ của đường sắt đ&ocirc; thị, g&acirc;y l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave; giảm hiệu quả của hệ thống metro n&oacute;i chung.</p> <p>Song, điểm cộng của việc phương &aacute;n l&agrave; hạn chế đ&aacute;ng kể được t&aacute;c động của việc x&acirc;y dựng, hoạt động tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2 l&ecirc;n khu vực hồ Gươm v&agrave; phụ cận, tr&aacute;nh vi phạm Luật Di sản v&agrave; đảm bảo c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc bảo tồn theo khuyến nghị của Bộ VHTT&amp;DL.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, MRB cũng cho biết phương &aacute;n bỏ ga ngầm c&oacute; thể tiết kiệm <abbr class="rate-vnd">745 tỷ đồng</abbr> (do chỉ phải x&acirc;y hầm, hệ thống th&ocirc;ng hơi, lối tho&aacute;t hiểm... thay cho cả hạng mục ga).</p> <p>V&igrave; những l&yacute; do tr&ecirc;n, MRB kiến nghị TP xin &yacute; kiến của Thủ tướng, cho ph&eacute;p tiếp tục x&acirc;y dựng ga ngầm C9 theo phương &aacute;n thiết kế ban đầu. Để giảm thiểu t&aacute;c động đến quần thể di t&iacute;ch, MRB đề xuất kh&ocirc;ng sử dụng cửa l&ecirc;n xuống số 3 của ga (ngay cạnh hồ) để giảm lưu lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <h3>Chưa thuyết phục</h3> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, GS.TSKH Nguyễn Văn Li&ecirc;n, nguy&ecirc;n Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng, nh&igrave;n nhận H&agrave; Nội đang gặp phải b&agrave;i to&aacute;n rất h&oacute;c b&uacute;a trong lựa chọn vị tr&iacute; đặt ga ngầm cạnh hồ Gươm. C&aacute;c phương &aacute;n đưa ra, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i n&agrave;o ho&agrave;n hảo v&agrave; việc c&acirc;n đo, đong đếm phải hết sức cẩn trọng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, vị chuy&ecirc;n gia khẳng định phương &aacute;n x&acirc;y ga ngầm C9 lấn v&agrave;o khu vực bảo tồn hồ Gươm n&ecirc;n được loại bỏ. Thứ nhất, &ocirc;ng Li&ecirc;n cho rằng đ&acirc;y l&agrave; di t&iacute;ch quốc gia đ&atilde; được xếp hạng, cần được bảo tồn v&agrave; giữ g&igrave;n nguy&ecirc;n trạng, nếu x&acirc;y dựng sẽ ảnh hưởng lớn đến cảnh quan v&agrave; m&ocirc;i trường khu vực n&agrave;y.</p> <p>Thứ hai, phương &aacute;n tịnh tiến ga ngầm ra vị tr&iacute; kh&aacute;c hoặc bỏ hẳn đều rất đ&aacute;ng c&acirc;n nhắc bởi n&oacute; giải quyết được việc bảo tồn c&aacute;c di sản tại quần thể n&agrave;y. V&agrave; giải ph&aacute;p về kỹ thuật đối với c&aacute;c phương &aacute;n n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; phức tạp.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bo ga ngam C9 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/01/znews-photo-zadn-vn_ga_tau_dien_ngam_ho_hoan_kiem5_zing.jpg" title="bỏ ga ngầm C9 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vị tr&iacute; ga ngầm C9 trong tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Tịnh tiến ga ngầm kh&ocirc;ng phải c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; qu&aacute; phức tạp, c&aacute;c nước kh&aacute;c c&oacute; mật độ x&acirc;y dựng cao tầng c&ograve;n lớn hơn ta rất nhiều, nhưng vẫn c&oacute; thể l&agrave;m được. Ở đ&acirc;y, ch&uacute;ng ta chỉ cần dịch chuyển vừa đủ để ga ngầm kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến v&ugrave;ng bảo tồn của di t&iacute;ch&quot;, &ocirc;ng Li&ecirc;n n&oacute;i.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng cũng nhấn mạnh nếu H&agrave; Nội mạnh dạn bỏ hẳn ga ngầm C9 th&igrave; c&oacute; thể tiết kiệm chi ph&iacute;, vừa loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n được c&aacute;c t&aacute;c động của việc x&acirc;y dựng đối với khu vực di t&iacute;ch tại trung t&acirc;m thủ đ&ocirc;.</p> <p>&quot;C&ograve;n việc lo ngại sụt giảm h&agrave;nh kh&aacute;ch t&ocirc;i cho rằng kh&ocirc;ng thuyết phục. Bỏ một ga ngầm m&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch giảm đến 95% th&igrave; rất v&ocirc; l&yacute;. Chưa kể c&aacute;c nước cũng đang hướng đến đ&ocirc; thị với nhiều kh&ocirc;ng gian đi bộ hơn, th&igrave; khoảng c&aacute;ch 1-2 km giữa c&aacute;c nh&agrave; ga kh&ocirc;ng phải l&agrave; xa&quot;, vị gi&aacute;o sư nhấn mạnh.</p> <h3>L&atilde;nh đạo H&agrave; Nội v&agrave; Bộ VHTT&amp;DL sẽ l&agrave;m việc trực tiếp</h3> <p>Trước đ&oacute;, Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch nhiều lần đề nghị UBND H&agrave; Nội nghi&ecirc;n cứu, điều chỉnh hướng tuyến, vị tr&iacute; nh&agrave; ga C9 v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phụ trợ kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng bất lợi đến khu vực bảo vệ c&aacute;c di t&iacute;ch.</p> <p>Bộ nhận định c&ocirc;ng tr&igrave;nh ga ngầm C9 g&acirc;y ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, m&ocirc;i trường văn h&oacute;a v&agrave; sinh th&aacute;i khu vực do nằm trong khu vực bảo vệ II của di t&iacute;ch v&agrave; danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt hồ Ho&agrave;n Kiếm v&agrave; đền Ngọc Sơn.</p> <p>Với phương &aacute;n thiết kế th&acirc;n ga c&aacute;ch Th&aacute;p B&uacute;t 36 m, đường hầm dưới l&ograve;ng đất chỉ c&aacute;ch 1 m, Bộ Văn h&oacute;a cho rằng khi thi c&ocirc;ng sẽ phải đ&agrave;o đất, l&agrave;m r&agrave;o chắn, di dời to&agrave;n bộ c&acirc;y xanh khu vực ven hồ khiến khu vực di t&iacute;ch bị ảnh hưởng.</p> <p>Bộ Văn h&oacute;a cũng lo ngại việc thi c&ocirc;ng nh&agrave; ga sẽ tạo rung chấn, ảnh hưởng tới Nghi m&ocirc;n, Th&aacute;p B&uacute;t của đền Ngọc Sơn v&agrave; đền B&agrave; Kiệu. Ngo&agrave;i ra, việc x&acirc;y ga ngầm cạnh hồ Gươm c&ograve;n g&acirc;y tắc nghẽn giao th&ocirc;ng khi tiếp nhận lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch lớn từ ngo&agrave;i v&agrave;o trung t&acirc;m.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vấn đề n&agrave;y, Chủ tịch UBND H&agrave; Nội Chu Ngọc Anh đ&atilde; c&oacute; kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c chấp thuận vị tr&iacute; nh&agrave; ga C9 theo đ&uacute;ng quy hoạch ban đầu đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt. UBND H&agrave; Nội v&agrave; Bộ VHTT&amp;DL dự kiến sẽ c&oacute; buổi l&agrave;m việc trong thời gian tới để giải quyết những kh&uacute;c mắc đối với dự &aacute;n n&agrave;y.</p> <p>UBND H&agrave; Nội sẽ phối hợp với Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, Bộ X&acirc;y dựng thống nhất c&aacute;c yếu tố, điều kiện về kỹ thuật chạy t&agrave;u, y&ecirc;u cầu của Luật Di sản Văn h&oacute;a để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến di t&iacute;ch lịch sử quốc gia đặc biệt hồ Ho&agrave;n Kiếm.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Dự &aacute;n tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo d&agrave;i 11,5 km, trong đ&oacute; 9 km ngầm. Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh l&agrave; <abbr class="rate-vnd">34.678 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Gần 9 năm qua, dự &aacute;n vẫn loay hoay ở kh&acirc;u ph&ecirc; duyệt quy hoạch. Vị tr&iacute; c&aacute;c ga kh&aacute;c đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt tư l&acirc;u nhưng ri&ecirc;ng ga C9 vẫn &quot;bế tắc&quot; do nằm s&aacute;t di t&iacute;ch hồ Ho&agrave;n Kiếm.</p> <p>Theo phương &aacute;n được TP H&agrave; Nội lựa chọn, vị tr&iacute; ga ngầm C9 dự kiến đặt trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ hồ Ho&agrave;n Kiếm. Th&acirc;n ga ch&iacute;nh bố tr&iacute; ngầm dưới phố Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, k&iacute;ch thước d&agrave;i 150 m, rộng hơn 21 m, s&acirc;u tr&ecirc;n 17 m v&agrave; c&oacute; 3 tầng (tầng trung chuyển, tầng thiết bị v&agrave; tầng ke ga).</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Thải độc gan sai cách… coi chừng hại cơ thể

Sau những ngày "chén chú chén anh", "mâm cao cỗ đầy" liên miên dịp Tết, nhiều người phải đối mặt tình trạng nóng gan, mẩn ngứa...nên dùng bổ gan và thải độc gan. Tuy nhiên, có những người uống sai cách gây hại cơ thể.
Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Nỗi lo thực phẩm “bẩn” mùa lễ hội

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm mùa lễ hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Thị trường phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách cũng trở nên sôi động, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
back to top