"Xâm nhập" 2 ga ngầm tuyến metro số 1

Mỗi ngày có hàng trăm kỹ sư, công nhân miệt mài lao động trên công trường ga ngầm Ba Son và Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để tháng 6 là về đích.

<div> <p><span><strong>&quot;X&acirc;m nhập&quot; 2 ga ngầm tuyến metro số 1</strong></span></p> <p><strong>Mỗi ng&agrave;y c&oacute; h&agrave;ng trăm kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n miệt m&agrave;i lao động tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường thuộc ga ngầm Ba Son v&agrave; Nh&agrave; h&aacute;t TP của tuyến metro số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n) để đến th&aacute;ng 6 l&agrave; về đ&iacute;ch.</strong></p> <figure class="video" contenteditable="false"> <div class="video-wrapper"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/qOWfQutaaH4?rel=0" width="480"></iframe></div> <figcaption> <p>&quot;X&acirc;m nhập&quot; ga ngầm Ba Son v&agrave; Nh&agrave; h&aacute;t TP của tuyến metro số 1</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_31-ga-ba-son-1615975566685.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 1" /></figure> <p>Những ng&agrave;y th&aacute;ng Ba nắng n&oacute;ng, gần 500 kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n vẫn hăng say lao động tr&ecirc;n c&ocirc;ng trường ga Ba Son cũng như ga Nh&agrave; h&aacute;t TP, thuộc g&oacute;i thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nh&agrave; h&aacute;t TP đến ga Ba Son) tuyến metro Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_21-duong-ham-metro-1-1615975593567.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 2" /></figure> <p>Ga Nh&agrave; h&aacute;t nối với ga Ba Son bằng 2 đoạn ngầm d&agrave;i 781m, được thi c&ocirc;ng bằng m&aacute;y khoan đ&agrave;o TBM, lần đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng khi thi c&ocirc;ng dự &aacute;n đ&ocirc; thị Việt Nam.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_14-ga-nha-hat-tp-1615975592349.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 3" /></figure> <p>Ga Nh&agrave; h&aacute;t c&oacute; 4 tầng ngầm, được thiết kế với chiều d&agrave;i 190m, rộng trung b&igrave;nh 26m v&agrave; độ s&acirc;u l&agrave; 33m.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_20-ga-nha-hat-tp-1615975585329.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 4" /></figure> <p>Nh&agrave; ga c&oacute; 5 lối l&ecirc;n xuống cho h&agrave;nh kh&aacute;ch mua v&eacute; đi metro. Ngo&agrave;i ra, h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể v&agrave;o ga Nh&agrave; h&aacute;t bằng lối kết nối với trung t&acirc;m thương mại gần cửa số 4.</p> <p>Trong nh&agrave; ga c&oacute; hệ thống thang bộ, thang cuốn...&nbsp; đế h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể t&ugrave;y nghi chọn lựa sử dụng khi di chuyển.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_19-sanh-mua-ve-1615975594537.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 5" /></figure> <p>Tầng 1 sẽ l&agrave; khu vực phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch, với 14 m&aacute;y b&aacute;n v&eacute; tự động, được chia đều ở 2 đầu nh&agrave; ga.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, h&agrave;nh kh&aacute;ch cũng c&oacute; thể mua v&eacute; theo c&aacute;ch truyền thống tại ph&ograve;ng v&eacute;.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_19-cong-tu-dong-1615975592102.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 6" /></figure> <p>Cổng thu ph&iacute; tự động tại ga Nh&agrave; h&aacute;t TP.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_16-ga-nha-hat-tp-1615975566174.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 7" /></figure> <p>C&aacute;c tầng đ&atilde; cơ bản xong phần x&acirc;y dựng kết cấu v&agrave; ảnh tr&ecirc;n l&agrave; 2 c&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật đang thi c&ocirc;ng phần cơ điện.</p> <p>Tầng B2 v&agrave; B4 l&agrave; nơi đ&oacute;n, trả kh&aacute;ch, c&ograve;n tầng B3 l&agrave; nơi đặt m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị.&nbsp;</p> <div class="photo-grid"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 436px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_3-thap-thong-gio-nha-ga-metro-1615975594154.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 8" /></figure> </div> </div> <p>Th&aacute;p th&ocirc;ng gi&oacute; (nối ra kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n ngo&agrave;i, tại khu vực ga ngầm) sẽ đảm nhiệm việc th&ocirc;ng gi&oacute; v&agrave; l&agrave;m lạnh cho to&agrave;n bộ ga Nh&agrave; h&aacute;t TP.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 328px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_7-ga-nha-hat-tp-1615975597565.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 9" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 328px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_9-ga-nha-hat-tp-1615975597391.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 10" /></figure> </div> </div> <p>Hiện b&ecirc;n tr&ecirc;n khu vực ga ngầm tại Nh&agrave; h&aacute;t TP đang được t&aacute;i lập để trả lại t&igrave;nh trạng &quot;đường th&ocirc;ng h&egrave; tho&aacute;ng&quot; vốn c&oacute; trước đ&acirc;y của đường L&ecirc; Lợi.&nbsp; C&ocirc;ng việc n&agrave;y dự kiến sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y 30/4/2021.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 600px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_25-ga-ba-son-1615975574144.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 11" /></figure> </div> </div> <p>Khu vực ga ngầm thuộc Nh&agrave; ga Ba Son được thiết kế d&agrave;i 240m, bề rộng trung b&igrave;nh khoảng 35m với 2 tầng ngầm, s&acirc;u 17m.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_26-ga-ba-son-1615975591166.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 12" /></figure> <p>Tầng 1 gồm c&aacute;c trang thiết bị phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch&nbsp;như:&nbsp;sảnh đợi, m&aacute;y b&aacute;n v&eacute;, cổng thu ph&iacute; tự động,&nbsp;ph&ograve;ng hướng dẫn th&ocirc;ng tin cho h&agrave;nh kh&aacute;ch.&nbsp;</p> <p>Tầng 2 l&agrave; s&acirc;n ga, nơi t&agrave;u dừng, đỗ để đ&oacute;n v&agrave; trả kh&aacute;ch.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 327px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_15-ga-nha-hat-tp-1615975590935.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 13" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 327px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 14" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_27-ga-ba-son-1615975573959.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 14" /></figure> </div> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 327px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 15" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_17-ga-nha-hat-tp-1615975575206.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 15" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 327px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_tang-hamga-ba-son-1615977890030.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 16" /></figure> </div> </div> <p>C&aacute;c tầng b&ecirc;n dưới mặt đất của nh&agrave; ga Ba Son vẫn đang khẩn trương gấp r&uacute;t thi c&ocirc;ng ho&agrave;n thiện phần kiến tr&uacute;c nội thất v&agrave; cơ điện.&nbsp;</p> <p>Nh&agrave; ga Ba Son c&oacute; 8 m&aacute;y b&aacute;n v&eacute; tự động, với 5 cửa l&ecirc;n xuống.&nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; ga c&ograve;n c&oacute; 2 lối ngầm kết nối với c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại. Theo đ&oacute;, h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể đến nh&agrave; ga th&ocirc;ng qua lối n&agrave;y.</p> <div class="photo-grid"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 440px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 17" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_30-ga-ba-son-1615975596941.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 17" /></figure> </div> </div> <p>Hiện tại, c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n đang thi c&ocirc;ng t&aacute;i lập lại cảnh quan tạm thời b&ecirc;n tr&ecirc;n nh&agrave; ga Ba Son, gồm: thảm cỏ, hệ thống tho&aacute;t nước mặt, đường, vỉa h&egrave;&hellip; cũng đang được đẩy nhanh tiến độ,&nbsp; để kịp ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o dịp kỷ niệm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4).</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 322px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 18" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_2-xam-nhap-nha-ga-nha-hat-tp-1615975591738.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 18" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 322px;"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 19" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_12-ga-nha-hat-tp-1615975565882.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 19" /></figure> </div> </div> <p>Khối lượng t&iacute;ch lũy của g&oacute;i thầu CP1b t&iacute;nh đến tuần đầu th&aacute;ng 3 đ&atilde; đạt hơn 93%.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 20" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_tai-lap-mat-bang-ga-ba-son-1615978683871.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 20" /></figure> <p>&Ocirc;ng Huỳnh Hồng Thanh, Ph&oacute; Trưởng Ban Quản l&yacute; Đường sắt đ&ocirc; thị TP cho biết:&nbsp; Đến th&aacute;ng 6/2021, ga Ba Son v&agrave; Nh&agrave; h&aacute;t TP sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh 99% khối lượng c&ocirc;ng việc.&nbsp; V&agrave; từ đ&acirc;y đến th&aacute;ng 7/2021, dự kiến c&oacute; 4 đo&agrave;n t&agrave;u metro về th&agrave;nh phố.</p> <p>Dự &aacute;n x&acirc;y dựng tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n) được UBND TPHCM ph&ecirc; duyệt điều chỉnh dự &aacute;n với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dự kiến, thời điểm ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh đưa v&agrave;o khai th&aacute;c l&agrave; qu&yacute; IV/2021.</p> <p>Tuyến metro đầu ti&ecirc;n của TPHCM d&agrave;i 19,7km (gồm 2,6km đi ngầm v&agrave; 17,1 km đi tr&ecirc;n cao), với 14 nh&agrave; ga, trong đ&oacute; c&oacute; 3 ga ngầm v&agrave; 11 ga tr&ecirc;n cao, dự &aacute;n với 4 g&oacute;i thầu ch&iacute;nh.&nbsp;</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 21" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/icdn-dantri-com-vn_cong-truong-ga-ba-son-1615896217786.jpg" title="Xâm nhập 2 ga ngầm tuyến metro số 1 - 21" /></figure> <p>Tuy nhi&ecirc;n, thời gian qua tuyến metro số 1 gặp một số kh&oacute; khăn, vướng mắc v&agrave; kể cả những hệ lụy ph&aacute;t sinh từ dịch Covid-19, n&ecirc;n đ&atilde; ảnh hưởng đến tiến độ dự &aacute;n. Qua cuộc họp v&agrave; thị s&aacute;t thực tế c&ocirc;ng trường ga Ba Son mới đ&acirc;y, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Th&agrave;nh Phong đ&atilde; chỉ đạo giải quyết một số kh&oacute; khăn, vướng mắc cho dự &aacute;n metro số 1.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong đ&atilde; giao Ban Quản l&yacute; Đường sắt đ&ocirc; thị TP x&aacute;c định r&otilde; thời gian đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh, khai th&aacute;c vận h&agrave;nh thương mại. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; phải giải quyết c&aacute;c vướng mắc, kh&oacute; khăn để vận h&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top